ý nghĩa của chú đại bi

Chú Đại Bi được rút đi ra kể từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, gọi tắt là Chú Đại Bi. Chú Đại Bi đem thảy là 84 câu, 415 chữ.

Trong toàn bộ Kinh điển và Mật Chú của Phật giáo đều chia thành nhì phần: Phần hiển (Phần Kinh) và Phần mật (phần câu Chú).

Bạn đang xem: ý nghĩa của chú đại bi

Phần hiển: Là hiển bày đi ra ý nghĩa sâu sắc và chân lý vô Kinh nhằm hành fake tụng niệm, hoặc nghiên cứu và phân tích Từ đó vận dụng tu tập luyện, thì gọi là: “Tụng Kinh minh Phật chi lý”, nhằm nắm vững công suất của câu kinh và câu chú gọi là phần hiển.

Ví dụ: Phần hiển: Chú Đại Bi “Thiên thủ thiên nhãn vô quan ngại đại bi” câu Kinh này là phần hiển lý giải công suất và diệu dụng của 84 câu Chú ở sau, sẽ giúp hành fake hiểu tuy nhiên hành trì cho tới đích mới nhất đem kiến hiệu.

Còn phần mật của Chú Đại Bi là phần “câu Chú” kể từ câu chú “tâm đà la ni cho tới câu 84. Ta bà ha” phần câu Chú là phần ẩn nghĩa đơn giản phạn ngữ chỉ mất chư Phật mới nhất hiểu rõ sâu xa còn mặt hàng phàm phu không hiểu biết nhiều ý nghĩa sâu sắc, chỉ biết công suất và quyền lợi nhằm hành trì.

Nếu bọn chúng sinh này, vô một ngày tối tụng năm phát triển thành chú, tiếp tục tiêu diệt được tội nặng trĩu vô trăm ngàn muôn ức kiếp tử sinh.

Nếu bọn chúng sinh này xâm tổn tài vật, thức thức ăn của thông thường trụ tiếp tục đem tội cực kỳ nặng trĩu, bởi nghiệp ác ngăn phủ, fake sử ngàn đức Phật thành lập và hoạt động cũng ko được sám ăn năn, dù cho có sám ăn năn cũng ko trừ khử. Nếu đang được tội phạm ấy, rất cần phải đối 10 phương đạo sư sám ăn năn, mới nhất hoàn toàn có thể chi phí trừ. Nay bởi tụng trì chú Đại Bi ngay tắp lự được trừ khử. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm đà đi ra ni, 10 phương đạo sư đều cho tới vì như thế thực hiện chứng tỏ, nên toàn bộ tội chướng thảy đều chi phí khử.

Chúng sinh này tụng chú này, toàn bộ tội thập ác ngũ nghịch tặc, báng pháp, đập phá người, đập phá giới, phạm trai, tàn phá miếu tháp, trộm của tăng kỳ, thực hiện nhơ phạm hạnh, từng nào tội hiểm sâu nặng trĩu như vậy đều được chi phí không còn, duy trừ một việc: kẻ tụng so với chú còn sinh lòng nghi vấn. Nếu đem sinh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ nhàng cũng ko được chi phí, huống chi tội nặng?

Hàng trời, người này thông thường lâu trì tâm chú này như tắm gội vô sông, hồ nước, đại dương cả, nếu như những bọn chúng sinh ở vô này được nước tắm gội của những người này bám vô thân thiết thì từng nào nghiệp nặng trĩu tội ác thảy đều chi phí khử, ngay tắp lự được siêu sinh về buông tha phương Tịnh Độ, hóa sinh điểm hoa sen, không thể lâu thân thiết bầu, noãn, thấp nữa. Các bọn chúng sinh ấy chỉ nhờ chút tác động mà còn phải được như vậy, huống chi là chủ yếu người trì tụng?

Và, như người tụng chú lên đường điểm đàng, đem ngọn dông thổi qua quýt bản thân, nếu như những bọn chúng sinh ở sau được ngọn dông của kẻ ấy lướt qua quýt áo quần thì toàn bộ nghiệp ác, chướng nặng trĩu thảy đều chi phí khử, không thể đọa vô tam đồ dùng, thông thường sinh ở trước chư Phật, vì vậy, phải ghi nhận trái khoáy báo phước đức của những người trì tụng chú thiệt ko thể suy nghĩ bàn!

Lại nữa, người trì tụng đà đi ra ni này, khi thốt đi ra tiếng trình bày chi, hoặc thiện hoặc ác, toàn bộ thiên quái nước ngoài đạo, thiên, long, quỷ thần đều nghe trở thành giờ đồng hồ pháp tiếng động tịnh, so với người ấy khởi lòng kính cẩn, tôn trọng như Phật.

Người này trì tụng đà đi ra ni này nên biết người ấy đó là tạng Phật thân thiết, vì như thế 99 ức hằng hà rơi chư Phật đều yêu thương quý. Nên biết người ấy đó là tạng quang đãng minh, vì như thế độ sáng của toàn bộ Như Lai đều chiếu cho tới điểm bản thân. Nên biết người ấy đó là tạng kể từ bi, vì như thế thông thường người sử dụng đà đi ra ni cứu vớt chừng bọn chúng sinh. Nên biết người ấy đó là tạng diệu pháp, vì như thế nhiếp không còn toàn bộ những môn những môn đà đi ra ni. Nên biết người ấy đó là tạng thiền tấp tểnh vì như thế trăm ngàn tam muội thảy đều hiện nay chi phí. Nên biết người ấy đó là tạng hư vô, vì như thế hằng người sử dụng ko huệ quán sát bọn chúng sinh. Nên biết người ấy đó là tạng vô úy vì như thế thiên, long, thiện thần thông thường bám theo hộ trì. Nên biết người ấy đó là tạng diệu ngữ vì như thế giờ đồng hồ đà đi ra ni vô mồm tuôn đi ra bất tuyệt. Nên biết người ấy đó là tạng thông thường trụ vì như thế tam tai, ác kiếp ko thể thực hiện sợ hãi. Nên biết người ấy đó là tạng giải bay vì như thế thiên quái nước ngoài đạo ko thể bức sợ hãi. Nên biết người ấy đó là tạng dược vương vãi vì như thế thông thường người sử dụng đà đi ra ni trị bịnh bọn chúng sinh.Nên biết người ấy đó là tạng thần thông vì như thế được tự động bên trên đi dạo điểm 10 phương cõi Phật. Công đức người ấy ca ngợi ngợi ko thể nằm trong.

Nội dung Chú Đại Bi

Thiên thủ thiên nhãn vô quan ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ da

2. Nam tế bào a rị da

3. Bà lô yết đế thước chén bát đi ra da

4. Bồ Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha mũ chào mào ni ca da

7. Án

8. Tát bàn đi ra trị duệ

9. Số đát mãng cầu đát tỏa

10.Nam tế bào vớ kiết lật đỏa nó mông a rị da

11.Bà lô kiết đế thất Phật đi ra lăng đà bà

12.Nam tế bào mãng cầu đi ra cẩn trì

13.Hê rị, quái ha bàn nhiều rơi mế

14.Tát bà a buông tha đậu du bằng

15.A thệ dựng

16.Tát bà tát nhiều (Na quái bà tát đa)

17.Na quái bà dà

18.Ma trị đạt đậu đát điệt tha

19.Án. A bà lô hê

đôi mươi.Lô ca đế

21.Ca đi ra đế

22.Di hê rị

23.Ma ha người yêu đề tát đỏa

24.Tát bà tát bà

25.Ma đi ra quái ra

26.Ma hê quái hê rị đà dựng

27.Cu lô cu lô yết mông

28.Độ lô đồ dùng lô trị xà domain authority đế

29.Ma ha trị xà domain authority đế

30.Đà đi ra đà ra

31.Địa rị ni

32.Thất Phật đi ra da

33.Giá đi ra giá chỉ ra

34.Mạ mạ trị quái ra

35.Mục đế lệ

Xem thêm: cách đo nhiệt kế thủy ngân

36.Y hê di hê

37.Thất mãng cầu thất mãng cầu a

38 Ra sâm Phật đi ra xá lợi

39.Phạt rơi trị sâm

40.Phật đi ra xá da

41.Hô lô hô lô quái ra

42.Hô lô hô lô hê rị

43.Ta đi ra tớ ra

44.Tất rị vớ rị

45.Tô rô tô rô

46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

47.Bồ đà dạ người yêu đà dạ

48.Di đế rị dạ

49.Na đi ra cẩn trì

50.Địa rị sắc ni na

51.Bà dạ quái na

52.Ta bà ha

53.Tất đà dạ

54.Ta bà ha

55.Ma ha vớ đà dạ

56.Ta bà ha

57.Tất đà dũ nghệ

58.Thất bàn đi ra dạ

59.Ta bà ha

60.Na đi ra cẩn trì

61.Ta bà ha

62.Ma đi ra mãng cầu ra

63.Ta bà ha

64.Tất đi ra tăng a mục khê da

65.Ta bà ha

66.Ta bà quái ha a vớ đà dạ

67.Ta bà ha

68.Giả kiết đi ra a vớ đà dạ

69.Ta bà ha

70.Ba đà quái kiết vớ đà dạ

71.Ta bà ha

72.Na đi ra cẩn trì bàn đà đi ra dạ

73.Ta bà ha

74.Ma bà rị thắng yết đi ra dạ

75.Ta bà ha

76.Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ da

77.Nam tế bào a rị da

78.Bà lô kiết đế

79.Thước bàn đi ra dạ

80.Ta bà ha

81.Án. Tất năng lượng điện đô

Xem thêm: đầu lòng hai ả tố nga

82.Mạn đà ra

83.Bạt đà gia

84.Ta bà ha.