with the final examinations coming very soon his anxiety was rising to almost unbearable limits

Đáp án B

- Anxiety /æŋ’zaiəti/ (n): sự lo sợ lắng

Bạn đang xem: with the final examinations coming very soon his anxiety was rising to almost unbearable limits

E.g: Waiting for him is a time of great anxiety. (Chờ đợi anh ấy là cả một khoảng tầm thời hạn cực kỳ lo ngại.)

- Joy /dʒɔi/ (n): niềm vui

E.g: My daughter jumped for joy at the news. (Con gái tôi đang được nhảy lên vì như thế sung sướng lúc nghe tin yêu cơ.)

-Confidence /'kɒnfidəns/ (n): sự tự động tin

E.g: He lacked confidences, sánh he didn’t get a job. (Anh ấy thiếu thốn thoải mái tự tin nên không sở hữu và nhận được việc.)

-Boredom /'bɔ:dəm/ (n): sự nhàm chán

E.g: She nearly died of boredom. (Cô ấy ngay gần bị tiêu diệt vì như thế buồn ngán.)

Apprehension /,æpri’henʃən/ (n): sự lo sợ kinh hoàng, lo sợ lắng

E.g: I watched the match result with some apprehension. (Tôi đang được lo ngại khi coi thành phẩm trận đấu.)

Vậy Anxiety ≠ Confidence

=> Đáp án B (Kỳ đua cuối k đang cho tới gn thì sự lo ngại của anh ý ấy càng tăng thêm ti nấc gn như ko Chịu được.)

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Since he failed his exam, he had to   ____for it again

A. pass

B. make

C. take

D. sit

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Don’t worry. He’ll vì thế the job as       __as possible

A. economizing

B. economic

C. economical

D. economically

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Tim’s encouraging words gave me    ____to undertake the task once again.

A. a point

Xem thêm: hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì

B. an incentive

C. a resolution

D. a target

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Many applicants find a job interview _______ if they are not well-prepared for it.

A. impressive

B. stressful

C. threatening

D. time-consuming

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

 (A) The shopkeeper warned the boys (B) don’t lean (C) their bicycles (D) against his windows.

A. The

B. don’t

C. their

D. against

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

It was necessary đồ sộ divide the movie “Roots” into five parts in order đồ sộ show it on television

A. adapt

B. merge

C. segment

Xem thêm: phong cách ngôn ngữ hành chính

D. transact