we arrived at the cinema

Câu hỏi:

18/03/2020 88,022

Mark the letter A, B, c, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: we arrived at the cinema

We arrived at the cinema. Then we realized our tickets were still at home page.

A. No sooner had we realized that our tickets were still at home page phàn nàn we arrived at the cinema.

B. Not until we arrived at the cinema that we realized that our tickets were still at home

C. Only after we arrived at the cinema did we realize that our tickets were at home page.

Đáp án chủ yếu xác

D. Hardly had we arrived at the cinema phàn nàn we realized that our tickets were still at home page.

Đáp án C.

Dịch câu đề: Chúng tôi cho tới rạp chiếu phim. Sau bại, công ty chúng tôi quan sát vé của công ty chúng tôi vẫn ở trong nhà.

Đáp án C dùng đích thị cấu hình hòn đảo ngữ với only after:

Only after + s + V ... + Auxiliary + s + V

Ex: Only after all guests had gone home page could we relax: Chỉ sau thời điểm toàn bộ khách hàng đang được về căn nhà công ty chúng tôi mới mẻ rất có thể thư giãn giải trí.

Các đáp án sót lại sử dụng sai những cấu hình hòn đảo ngữ với Not until, No sooner Hardly. Các cấu hình đích thị nên là:

  A. No sooner ... phàn nàn...

Ex: No sooner had I arrived home page phàn nàn the telephone rang: Tôi một vừa hai phải về cho tới căn nhà thì điện thoại cảm ứng reo.

  B. Not until... did

Ex: Not until/ till I got home page did I know that I had lost my key (= I didn’t know that I had lost my key till I got home): Tôi ko biết rằng mình đã trở nên tổn thất khóa xe cho tới tận khi về căn nhà.

  D. Hardly/ Bearly/ Scare ly ... When/ before

Ex: Hardly had she put up her umbrella before the rain came down in torrents: Cô ấy một vừa hai phải há dù tủ thì mưa rơi xuống xối xả.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter Ay B,c or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer in each of the following questions.

As the drug took                      the patient became unconscious.

A. effect

B. force

C. influence

D. action

Câu 2:

Mark the letter Ay B,c or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer in each of the following questions.

You should stop working too hard               you’ll get sick.

A. or else

B. if

C. in case

Xem thêm: yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến vấn đề thiếu việc làm ở đồng bằng sông hồng

D. whereas

Câu 3:

Mark the letter Ay B,c or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer in each of the following questions.

He told everyone that he had flu, but in fact, he had just    a cold.

A. come up with

B. come down with

C. gone in for

D. made up for

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

She had to leave (A) because (B) she didn’t (C) see eves lớn eves (D) with her quấn.

A. lớn leave

B. because

C. didn't

D. eves lớn eves

Câu 5:

Mark the letter Ay B,c or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer in each of the following questions.

Applicants must hold a(n) -        driving licence.

A. artificial

B. faithful

C. false

D. valid

Câu 6:

Mark the letter Ay B,c or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer in each of the following questions.

I don’t have time lớn argue with this self -                    women.

A. controlled

B. dominated

C. opinionated

Xem thêm: soạn bài người cầm quyền khôi phục uy quyền

D. liked