vở bài tập toán lớp 5 trang 21 22

Mua 6m vải vóc không còn 90 000 đồng. Hỏi mua sắm 10m vải vóc như vậy không còn từng nào tiền?

Đề bài

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 trang 21 22

1. Mua 6m vải vóc không còn 90 000 đồng. Hỏi mua sắm 10m vải vóc như vậy không còn từng nào tiền?

Tóm tắt:

6m:       90 000 đồng

10m:      ...........đồng?

2. Có 100 loại bánh mềm chia đều cho 2 bên vô 25 vỏ hộp bánh. Hỏi 6 vỏ hộp bánh mềm như vậy đem từng nào loại bánh dẻo?

Tóm tắt:

25 hộp:          100 loại bánh

6 hộp:             ...loại bánh?

3. Một group trồng cây, tầm cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi vô 21 ngày group cơ trồng được từng nào cây?

4. Số dân ở một xã lúc này đem 5000 người.

a) Với nút tăng thường niên là cứ 1000 người thì gia tăng 21 người, hãy tính coi 1 năm sau số dân của xã cơ gia tăng từng nào người.

b) Nếu hạ nút tăng thường niên xuống là cứ 1000 người  chỉ gia tăng 15 người thì 1 năm sau số dân của xã cơ gia tăng từng nào người?

Đáp án

1. Mua 6m vải vóc không còn 90 000 đồng. Hỏi mua sắm 10m vải vóc như vậy không còn từng nào tiền?

Bài giải

Số chi phí mua sắm 1m vải vóc là:

90000 : 6 = 15000 (đồng)

Số chi phí mua sắm 10m vải vóc là:

15000 x 10 = 150000 (đồng)

Đáp số: 150 000 đồng

2. Có 100 loại bánh mềm chia đều cho 2 bên vô 25 vỏ hộp bánh. Hỏi 6 vỏ hộp bánh mềm như vậy đem từng nào loại bánh dẻo?

Bài giải

Số loại bánh mềm đem trong một vỏ hộp là:

100 : 25 = 4 (cái bánh)

Số loại bánh mềm đem vô 6 vỏ hộp là:

6 x 4 = 24 (cái bánh)

Đáp số: 24 loại bánh

3. Một group trồng cây, tầm cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi vô 21 ngày group cơ trồng được từng nào cây?

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 6

Bài giải

21 ngày đối với 7 ngày thì tăng số phen là:

21 : 7 = 3 (lần)

Số cây group cơ trồng được vô 21 ngày là:

1000 x 3 = 3000 (cây)

Đáp số: 3000 cây

4. Số dân ở một xã lúc này đem 5000 người.

a) Với nút tăng thường niên là cứ 1000 người thì gia tăng 21 người, hãy tính coi 1 năm sau số dân của xã cơ gia tăng từng nào người.

b) Nếu hạ nút tăng thường niên xuống là cứ 1000 người  chỉ gia tăng 15 người thì 1 năm sau số dân của xã cơ gia tăng từng nào người?

Tóm tắt:

a) 1000 người:   tăng 21 người

5000 người:       tăng.....người?

b) 1000 người:    tăng 15 người

5000 người:      tăng ..... người?

Bài giải

a) 5000 người đối với 1000 người tăng số phen là:

5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã cơ tăng gia tăng sau một năm là:

21 x 5 = 105(người)

b) Số dân của xã cơ gia tăng sau một năm là:

15 x 5 = 75 (người)

Đáp số: a) 105 người

             b) 75 người

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Xem lời nói giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Xem thêm: suy nghĩ về đạo lí uống nước nhớ nguồn

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.