viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

Dựa nhập kể từ tuy nhiên đề bài bác cho tới sẵn, các bạn sẽ đánh giá ngay lập tức được cấu tạo tương tự nhằm viết lách lại câu sao cho tới nghĩa không bao giờ thay đổi. Với dạng bài bác luyện này, rèn luyện rộng lớn cấu tạo, các bạn sẽ càng giải quyết và xử lý đơn giản và dễ dàng rộng lớn.

1. Ba bước viết lách lại câu dựa vào kể từ cho tới sẵn

Bước 1:

Bạn đang xem: viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

Đọc thiệt kỹ câu gốc và nỗ lực hiểu hoàn toàn vẹn ý của câu này. Đồng thời nhằm ý coi nhập câu sở hữu cấu tạo ngữ pháp gì nổi trội ko, hãy xem xét cho tới những kể từ khóa keywords (“…not only… but also…”, “… sánh … that …”, …)

Bước 2

Đọc kỹ những kể từ được cho tới sẵn nhập câu trở thành đổi. Đây là khi áp dụng những cấu tạo và công thức đang được học tập, vận dụng viết lách lại câu sở hữu cấu tạo không giống vẫn tạo được ý vẹn nguyên của câu gốc.

Bước 3:

Đọc lại câu một vừa hai phải trở thành đổi và xem xét những điểm ngữ pháp vô nằm trong căn bạn dạng sau:

  • Với động từ, đang được phân tách thì ko, sở hữu rất cần phải phân tách ở thể thụ động không? Liệu sở hữu cần thêm/ rời chữ ‘NOT’ nhằm câu mới mẻ chuyển đổi hợp ý nghĩa không?
  • Với danh từ, liệu sở hữu rất cần phải tăng S/ES không? 
  • Với tính kể từ, trạng từ có rất cần phải chuyển đổi ngược nghĩa cho tới tương thích không? …

[%Included.Dangky%]

2. 30 cấu tạo viết lách lại câu thông dụng

1. Cấu trúc chuyển đổi câu số 1

Viết lại câu giờ đồng hồ anh dùng những kể từ, cụm kể từ chỉ nguyên nhân (bởi vì):

Since, As, Because + S + V + …
 Because of, Due to tướng, As a result of + Noun/ V-ing


Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to tướng work.
↔ Because of the rain, we can’t go to tướng work.
(Bởi vì thế trời mưa, nên Cửa Hàng chúng tôi ko thể đi làm việc được)

2. Cấu trúc chuyển đổi câu số 2

Chuyển thay đổi câu nhập giờ đồng hồ anh sở hữu những kể từ, cụm kể từ chỉ sự trái khoáy ngược (mặc dù):

Although/Though/Even though + S + V + …
 Despite/ In spite of + Noun/ V-ing


Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to tướng study our lessons.
↔ In spite of the noise, we continued to tướng study our lessons.
(Mặc cho dù đặc biệt tiếng ồn ào, tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi vẫn kế tiếp học tập cho tới xong xuôi bài)

3. Cấu trúc chuyển đổi câu số 3

Cách viết lách lại câu dùng cấu trúc so that và such that (quá … cho tới nổi mà) lên đường với tính từ/danh từ:

S + be/ V + sánh + Adj/ Adv. + that …
 It + be + such + Noun + that


Ví dụ: This film is so boring that no one wants to tướng see it.
↔ It is such a boring film that no one wants to tướng see it.
(Cái phim này ngán cho tới nổi tuy nhiên chẳng ai ham muốn coi nó hết)

4. Cấu trúc chuyển đổi câu số 4

Cấu trúc too ... to (quá... đến mức độ ko thể) dùng thay cho thế với cấu trúc enough:

S + V + too + Adj + to tướng V
 not + Adj + enough + to tướng V


Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.
↔ Yuri is not thin enough to wear that dress.
(Yuri vượt lên trên bự nhằm hoàn toàn có thể khoác một vừa hai phải khuôn mẫu váy kia)

5. Cấu trúc chuyển đổi câu số 5

Cấu trúc so that và such that (quá .. cho tới mức) dùng thay cho thế với cấu trúc too... to (quá … đến mức độ ko thể):

so + Adj. + that hoặc such + noun + that
 too + Adj (for somebody) + to tướng V


Ví dụ:

These shoes are so small that he can’t wear it.
↔ These shoes are too small for him to wear.
(Mấy song giầy này vượt lên trên bé bỏng đối với khuôn mẫu chân của anh ấy ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.
↔ The question was too difficult for us to answer.
(Câu căn vặn vượt lên trên khó khăn cho tới nổi không người nào nhập Cửa Hàng chúng tôi tìm kiếm được câu trả lời)

6. Cấu trúc chuyển đổi câu số 6

Cách viết lách lại câu nhập giờ đồng hồ anh với cấu trúc find something adj:

To V + be + Adj./Noun
 S + find + it + Adj./Noun + to tướng V


Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.
↔ She finds it hard to tướng live alone in the countryside.
(Cô ấy cảm nhận thấy sinh sống ở vùng quê là sự trở ngại so với mình)

7. Cấu trúc chuyển đổi câu số 7

Biến đổi câu điều kiện tương đương nhập giờ đồng hồ Anh:

Câu gốc Câu trở thành đổi Ví dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2  If + mệnh đề 1, mệnh đề 2 Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet.
↔ If Janet had brought her raincoat, she wouldn’t have got wet
mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2 If + mệnh đề 2, mệnh đề 1 I can’t go out because I don’t have money
↔ If I had money, I could go out

8. Cấu trúc chuyển đổi câu số 8

Chuyển thay đổi câu If not sang unless:

If … not  Unless 


Lưu ý
: Không được thay cho thay đổi loại câu ĐK, chỉ được thay cho thay đổi nghĩa phủ tấp tểnh hoặc nghi ngại vấn của nó

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go picnic.
↔ Unless it rains, we can go picnic.
(Nếu trời ko mưa, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lên đường dã ngoại)

9. Cấu trúc chuyển đổi câu số 9

Viết lại câu với thì lúc này trả thành sang thì vượt lên trên khứ đơn (dùng căn nhà ngữ giả ‘it’):

S + have/has + V3/-ed
 It has been + [thi gian] + since + S + V2/-ed + 


Ví dụ: Huan and Vy have been married for 3 years.
↔ It’s been 3 years since Huan and Vy were married.
(Đã thân phụ năm Tính từ lúc thời khắc Huân và Vy kết hôn)

10. Cấu trúc chuyển đổi câu số 10

Chuyển đổi câu điều ước:

  Cấu trúc  Ví dụ
Câu ước ở tương lai wish + someone + would + bare infinitive She won’t come back here.
↔ I wish she would come back here.
(Tôi ước chi cô ấy tiếp tục quay trở lại đây)
Câu ước ở hiện tại tại wish + someone + V2/-ed I don’t have lots of money.
↔ I wish I could have lots of money.
(Tôi ước gì tôi sở hữu hật nhiều tiền)
Câu ước ở vượt lên trên khứ wish + someone + had + V3/-ed I didn’t say that I love him.
↔ I wish I had said that I loved him.
(Tôi ước gì bản thân nói theo cách khác rằng tôi yêu thương anh ấy)

11. Cấu trúc chuyển đổi câu số 11

Chuyển thay đổi câu có thì lúc này trả thành phủ định sang thì vượt lên trên khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu trúc when):

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …
 S + last + V2/-ed + when + S + V
 The last time + S + V + was 

Ví dụ:

I haven’t met Lucy since we left school.
↔ The last time I met Lucy was when we left school.
(Lần ở đầu cuối tôi gặp gỡ Lucy là lúc Cửa Hàng chúng tôi rời khỏi trường)

I haven’t seen him since I was a student.
↔ I last saw him when I was a student.
(Tôi gặp gỡ anh tớ phen cuối Khi tôi vẫn còn đó là học tập sinh)

12. Cấu trúc chuyển đổi câu số 12

Chuyển câu ở thì vượt lên trên khứ đơn sang thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn:

S + V2/-ed + …
 S + have/has + been + V-ing + since/for + 


Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.
↔ Shawn has been playing guitar since he was five.
(Shawn đang được nghịch tặc ghi-ta kể từ Khi cậu ấy lên 5 tuổi)

13. Cấu trúc chuyển đổi câu số 13

Viết lại câu giờ đồng hồ anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời hạn thực hiện gì):

S + V + … + [thời gian]
 It takes/took + someone + [thi gian] + to tướng V

Ví dụ: Betty walks to school in 15 minutes.
↔ It takes Betty 15 minutes to walk to school.
(Betty tổn thất 15 phút nhằm đi dạo cho tới trường)

14. Cấu trúc chuyển đổi câu số 14

Chuyển thay đổi sử dụng cấu trúc it was not until … that (mãi cho đến khi):

S + didn’t + V (bare) + …. until …
 It was not until +  + that + 


Ví dụ: Nam didn’t go home until he finishes all the tasks.
↔ It was not until Nam finished all the tasks that he went trang chủ.
(Mãi cho đến Khi Nam hoàn thành xong xong xuôi không còn từng việc làm thì cậu mới mẻ về nhà)

15. Cấu trúc chuyển đổi câu số 15

  • Chuyển thay đổi câu so sánh rộng lớn trở thành đối chiếu nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.
↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.
(Việt Nam là nước nhà xinh đẹp tuyệt vời nhất theo đòi ý kiến của tôi ↔ Theo ý kiến của tôi, ko điểm này đẹp mắt vì thế nước Việt Nam.)

  • Chuyển thay đổi câu so sánh vì thế trở thành đối chiếu hơn và ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake.
↔ His cake is bigger than my cake.
(Bánh của tôi ko to tướng vì thế bánh của cậu ta ↔ Bánh của cậu tớ to nhiều hơn bánh của tôi)

16. Cấu trúc chuyển đổi câu số 16

Chuyển cấu trúc started/began sang thì lúc này trả thành:

S + began/ started + V-ing/to V  + [thời gian] ago
 S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for 


Ví dụ: She began to tướng learn English 4 years ago.
↔ She has learned/ has been learning English for 4 years.
(Cô ấy học tập giờ đồng hồ Anh kể từ tư năm trước)

Xem thêm: tháng 1 trong tiếng anh

17. Cấu trúc chuyển đổi câu số 17

Cách viết lách lại câu giờ đồng hồ anh với cấu trúc This is the first time:

This is the first time + S + have/has + V3/-ed
 S + have/has + never (not) + V3/-ed + before


Ví dụ: This is the first time I have watched this film.
↔ I have never watched this film before.
(Tôi ko khi nào coi tập phim này trước đây)

18. Cấu trúc chuyển đổi câu số 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time:

S + should/ought to/had better + V …
 It’s (high/about) time + S + V2/-ed 


Ví dụ: You‘d better go to bed.
↔ It‘s (high/about) time you went to tướng bed.
(Đã cho tới khi con cái lên đường ngủ rồi đấy)

19. Cấu trúc chuyển đổi câu số 19

Các dạng viết lách lại câu đề nghị tương đồngcấu trúc suggest that, let’s,…:

Shall we + V
⇔ Let’s + V

 How/What about + V-ing
 Why don’t we + V
⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive
⇔ In my opinion


Ví dụ:

Why don’t we go out for a walk?” said the girl.
↔ The girl suggested going out for a walk.
(Tại sao tất cả chúng ta ko lên đường đi dạo đi? ↔ Cô gái đề xuất ra đi ngoài dạo)

Let’s have some rest!
 What about having some rest?
(Nghỉ ngơi bọn chúng thôi!)

20. Cấu trúc chuyển đổi câu số 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu căn nhà động Câu bị động Ví dụ
People say + S + V + … It be said that + S + V People say that he drinks a lot of wine.
↔ It is said that he drinks a lot of wine.
S + be said to tướng + V hoặc to have V3/-ed People say that he drinks a lot of wine.
↔ He is said to tướng drink a lot of wine.

21. Cấu trúc chuyển đổi câu số 21

Sử dụng cấu trúc hardly when và no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed
⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than vãn + S + V3/-ed


Ví dụ:

As soon as I go trang chủ, he showed up.
↔ Hardly had I gone home when he showed up.
↔ No sooner had I gone home than he showed up.
(Ngay sau thời điểm tôi về căn nhà thì anh tớ xuất hiện)

22. Cấu trúc chuyển đổi câu số 22

Dùng cấu trúc Supposed to tướng V

It’s one’s duty to tướng vì thế something
⇔ S + be + supposed to tướng vì thế something


Ví dụ: It’s your duty to tướng protect mạ.
↔ You are supposed to tướng protect me.

23. Cấu trúc chuyển đổi câu số 23

Sử dụng cấu trúc prefer và would rather

S +  prefer + doing st to tướng doing st
⇔ S + would rather + vì thế st than vãn vì thế st


Ví dụ: I prefer staying at trang chủ to tướng hanging out with him.
↔ I would rather stay at trang chủ than vãn hầm out with him.
(Con thà trong nhà còn rộng lớn đi dạo với hắn ta)

24. Cấu trúc chuyển đổi câu số 24

Sử dụng cấu trúc would prefer và would rather

S + would prefer + sb + to tướng V
⇔ S + would rather + sb + V2/-ed 


Ví dụ: would prefer you not to tướng stay up late.
↔ I would rather you not stayed up late.
(Mẹ ko mến con cái thức khuya đâu)

25. Cấu trúc chuyển đổi câu số 25

Cấu trúc so that/ in order that (trong tình huống căn nhà kể từ ở hai câu là không giống nhau)

S + V + sánh that/ in order that + S + V
⇔ S + V + (for O) + to tướng infinitive


Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.
↔ My dad turned off the TV for us to sleep.
(Cha tôi tắt TV nhằm Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể ngủ)

26. Cấu trúc chuyển đổi câu số 26

To be + not worth + V-ing
⇔ There + be + no point in + V-ing


Ví dụ: It’s not worth getting upset about this.
↔ There’s no point in getting upset about this.
(Chuyện cơ ko xứng đáng nhằm buồn đâu)

27. Cấu trúc chuyển đổi câu số 27

Sử dụng cấu tạo cảm thán How và What

S + be/V + adj/adv
⇔ How + adj/adv + S + be/V


Ví dụ: She runs quickly.
↔ How quickly she runs!
(Cô ấy chạy thời gian nhanh quá)

S + be + adj
⇔ What + a/an + adj + N


Ví dụ: She is sánh beautiful.
↔ What a beautiful girl!
(Quả là 1 trong những người đàn bà xinh đẹp)

28. Cấu trúc chuyển đổi câu số 28

  • Cấu trúc it is necessary that:

Need to tướng V
⇔ to tướng be necessary (for sb) + to tướng V


Ví dụ: You don’t need to tướng come here.
↔ It’s not necessary for you to tướng come here.
(Anh không cần thiết phải cho tới trên đây đâu)

  • Cấu trúc No longer / no more

Not…any more
⇔ No longer + hòn đảo ngữ
⇔ S + no more + V


Ví dụ: I don’t love you anymore.
↔ No longer do I love you.
↔ I no more love you.
(Anh ko còn  yêu thương em nữa)

29. Cấu trúc chuyển đổi câu số 29

Sử dụng cấu tạo used to tương đương với cấu trúc accustomed to:

S + be accustomed to tướng + V-ing/N
⇔ S + be used to tướng + V-ing/N


Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.
↔ My brother was used to sleeping late.
(Anh không cần thiết phải cho tới trên đây đâu)

30. Cấu trúc chuyển đổi câu số 30

Dùng to infinitive thay thế cho tới cấu trúc because

S + V + because + S + V
⇔ S + V + to tướng V


Ví dụ: She studies hard because she wants to tướng pass the exam.↔ She studies hard to pass the exam.(Cô ấy học tập cần cù vì thế ham muốn đậu kỳ thi).

Như vậy, nội dung bài viết đang được chỉ dẫn cụ thể cách thực hiện nội dung bài viết lại câu sao cho tới sở hữu dùng những kể từ cho tới sẵn tuy nhiên nghĩa ko đổi cùng những cấu tạo chuyển đổi câu thông thườn. Quý Khách hoàn toàn có thể luyện ngay lập tức dạng bài bác này bằng phương pháp chọn 1 trong những công tác ôn luyện tiếp sau đây nhập mục Luyện từng phần:

👉 Tổng ôn giờ đồng hồ Anh nhập lớp 6

👉 Luyện đề 3 môn nhập 6 NTT, LTV

👉 Luyện đề 3 môn nhập 6 Ams, Cầu Giấy

👉 Luyện đề 3 môn nhập 6 Đoàn Thị Điểm, Marie Curie

Xem thêm: nam định cách hà nội bao nhiêu km

👉 Ôn đua Tiếng Anh nhập 10 (không thường xuyên, toàn quốc)

👉 Ôn đua Anh Chuyên nhập 10

[%Included.TiengAnhK12%]