viết công thức hóa học

LẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC KHI BIẾT HÓA TRỊ

Xem thêm: kim loại nào dẫn điện tốt nhất

Bạn đang xem: viết công thức hóa học

*-* Lập CTHH
B1:  Viết CTHH chung
B2: Theo quy tắc hóa trị:
ax = by
=> =  (phân số tối giản)
Chọn x = b’; nó = a’, suy rời khỏi CTHH đích thị.
Chú ý: Nếu một group vẹn toàn tử thì coi như 1 thành phần và lập CTHH như 1 thành phần không giống.
Khi viết lách hóa trị nên viết lách số La Mã, và chỉ số nên là số bất ngờ.
Yêu cầu: Để lập được CTHH của ăn ý hóa học đề nghị tóm Chắn chắn kí hiệu chất hóa học (KHHH) và hóa trị của những thành phần tạo ra ăn ý hóa học.
* Hoặc lưu giữ mẹo hóa trị một vài thành phần thông thường gặp: 
Hóa trị I:        K    Na      Ag    H        Br      Cl
                    Khi   Nàng  Ăn   Hắn   Bỏ     Chạy
Hóa trị II:   O       Ba   Ca   Mg       Zn     Fe    Cu
                 Ông   Ba   Cần   May   Zap   Sắt   Đồng
Hóa trị III:    Al   Fe
                  Anh  Fap
Đối với thành phần có khá nhiều hóa trị thì đề tiếp tục mang đến hóa trị.
Ví dụ
Lập CTHH của ăn ý chất:
a)   Nhôm oxit được tạo ra tử 2 thành phần nhôm và oxi.
Giải
Theo quy tắc hóa trị:
x . III = nó . II
=> x = 2; nó = 3
Vậy CTHH: Al2¬O3
b)   Cacbon đioxit bao gồm C(IV) và O
Giải
Theo quy tắc hóa trị:
x . IV = nó . II
=> x = 1; nó = 2
Vậy CTHH: CO2
b)   Natri photphat bao gồm Na và PO4(III)
Giải
Theo quy tắc hóa trị:
 x . I = nó . III
=>  x = 3; nó = 1
Vậy CTHH : Na3PO4
*-* Viết CTHH hoặc lập thời gian nhanh CTHH: ko cần thiết tuân theo từng bước như bên trên, tuy nhiên chỉ việc nắm vững quy tắc chéo: hóa trị của thành phần này được xem là chỉ số của thành phần ê và ngược lại (với ĐK những tỉ số nên tối giản trước).
Chú ý: Nếu nhì thành phần nằm trong hóa trị thì ko cần thiết ghi chỉ số
Ví dụ
1) Viết CTHH của ăn ý hóa học tạo ra vị S (VI) và O.
=> CTHH SO3
(Do VI / II = 3/1 nên chéo cánh xuống chỉ số của S là 1 trong còn O là 3).
2) Viết công thức của Fe(III) và SO4 hóa trị (II)
CTHH: Fe2(SO4)3
(Giải thích: Tỉ lệ hóa trị III và II ko cần thiết tối giản, hóa trị III của Fe trở nên chỉ số 3 của SO4, và như thế nên đóng góp ngoặc group SO4, hiểu là sở hữu 3 group SO4. Còn hóa trị II của SO4 trở nên chỉ số 2 của Fe.)
Chú ý: Khi đang được thạo, tất cả chúng ta rất có thể ko cần thiết viết lách hóa trị lên bên trên đỉnh thành phần hoặc group vẹn toàn tử.
Bài tập luyện vận dụng
Bài 1
Lập CTHH của những ăn ý hóa học với hidro của những thành phần sau đây:
a) N (III)                b) C (IV)            c) S (II)              d) Cl
Chú ý: a, b viết lách H đứng sau thành phần N và C.
           c, d viết lách H đứng trước thành phần và S và Cl.
Bài 2
Lập CTHH cho những ăn ý chất:
a. Cu(II)  và Cl               b. Al và NO3                   c. Ca và PO4
d. NH4 (I) và SO4           e. Mg và O                    g. Fe( III ) và SO4
Bài 3
Lập CTHH của những ăn ý chất:
1. Al và PO4                            2. Na và SO4                 3. Fe (II) và Cl
4. K và SO3                             5. Na và Cl                     6. Na và PO4     
7. Mg và CO3                         8. Hg (II) và NO3             9. Zn và Br
10.Ba và HCO3(I)                 11.K và H2PO4(I)              12.Na và HSO4(I)
Bài 4
Lập CTHH ăn ý hóa học.
          1/Lập CTHH ăn ý hóa học tạo ra vị thành phần Al và group NO3. Cho biết chân thành và ý nghĩa CTHH bên trên.
          2/ Lập CTHH ăn ý hóa học sở hữu phân tử gồm:Ba và SO4. Cho biết chân thành và ý nghĩa CTHH bên trên.
          3/Lập CTHH ăn ý hóa học sở hữu phân tử bao gồm Mg và OH. Cho biết chân thành và ý nghĩa CTHH bên trên.
Bài 5
Viết CTHH của những ăn ý hóa học với lưu hoàng (II) của những thành phần sau đây:
a) K (I)             b) Hg (II)            c) Al (III)             d) Fe (II)
Bài 6
Viết CTHH và tính phân tử khối của những ăn ý hóa học sau:
a) Điphotpho pentaoxit bao gồm P(V) và O.
b) Canxi photphat bao gồm Ca và PO4.
c) Axit sunfuric bao gồm H và SO4.
d) Bari cacbonat bao gồm Ba và CO3.
Bài 7(*)
Cho CTHH XH và YO. Lập CTHH của X và Y.
Bài 8 (*)
Xét những CTHH: X2SO4; H2Y; Z(NO3)3; (NH4)3T. sành hóa trị của SO4 là II, NO3(I), NH4 (I). Viết CTHH của ăn ý hóa học gồm:
a) X và H          b) Z và SO4           c) T và H              d) X và Y
e) X và T          f) Y và Z                g) Z và T.
Bài 9 (*)
Cho 2 hóa học sở hữu CTHH là A2S và B2O3. CTHH của ăn ý hóa học tạo ra vị A và B là gì?
Hướng dẫn
Bài 1
ĐS:
a) NH3              b) CH4                 c) H2S                  d) HCl
Bài 2
ĐS:
a) CuCl2       b) Al(NO3)3            c) Ca3(PO4)2            d) (NH4)2SO4
e) MgO        f) Fe2(SO4)3
Bài 3
ĐS:
1. AlPO4                  2. Na2SO4                 3. FeCl2
4. K2SO3                 5. NaCl                      6. Na3PO4
7. MgCO3               8. Hg(NO3)2               9. ZnBr2
10. Ba(HCO3)2       11. KH2PO4               12. NaHSO4
 Bài 4
 ĐS:
1/ Al(NO3)3
      -      Tạo vị 3 thành phần Al, N, O.
     -      Gồm 1Al, 3N, 9O.
     -      PTK = 27 + 3 . 14 + 9 . 16 = 213.
2/ BaSO4
     -      Tạo vị 3 thành phần Ba, S và O.
    -      Gồm 1 Ba, 1S, 4O.
    -      PTK = 137 + 32 + 4 . 16 = 233.
3/ Mg(OH)2
     -      Tạo vị 3 thành phần Mg, O, H.
    -      Gồm 1Mg, 2O, 2H.|
    -      PTK = 24 + 2 . 16 + 2 . 1 = 58.          
Bài 5
ĐS:
a) K2S              b) HgS           c) Al2S3             d) FeS.
Bài 6
ĐS:
a) P2O5 = 142.
b) Ca3(PO4)2 = 310.
c) H2SO4 = 98.
d) BaCO3 = 197.
Bài 7 (*)
(Giải thích: Muốn lập CTHH của ăn ý hóa học bao gồm X và Y, tao phải ghi nhận hóa trị của X và Y. Đề ko mang đến thẳng hóa trị, tuy nhiên lại mang đến CTHH của những ăn ý hóa học không giống. Như vậy tao nên thăm dò hóa trị của X và Y con gián tiếp trải qua CTHH của những ăn ý hóa học đã có sẵn.Tại công đoạn này, ko cần thiết ghi rời khỏi phương pháp tính, tất cả chúng ta tính hóa trị bằng phương pháp tính nhẩm).
Giải
XH => X sở hữu hóa trị I
YO => Y sở hữu hóa trị II
=> x = 2; nó = 1
Vậy CTHH là X2Y
Bài 8 (*)
ĐS:
a) XH3             b) Z2(SO4)3           c) TH3            d) XY
e) X3T2            f) Y3Z2                  g) XT
Bài 9 (*)
ĐS: A3B