từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ s

Key takeaways

Từ vựng chính thức bằng văn bản s có:

Bạn đang xem: từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ s

 • 3 chữ cái: see, she, sun,…

 • 4 chữ cái: some, sale, send,…

 • 5 chữ cái: start, since, still,…

 • 6 chữ cái: should, school, street,…

 • 7 chữ cái: student, someone, similar,…

 • 8 chữ cái: surprise, somebody, sentence,…

 • 9 chữ cái: satisfied, sometimes, somewhere,…

 • 10 chữ cái: sucessfull, suggestion, supportive,…

 • 11 chữ cái: significant, sympathetic,…

 • 12 chữ cái: schoolmaster, straight-edge,…

 • 13 chữ cái: sophisticated, socioeconomic,…

 • 14 chữ cái: specialization, straightjacket,…

 • 15 chữ cái: straightforward, semitransparent,…

Những kể từ giờ Anh chính thức bằng văn bản s sở hữu 3 chữ cái

 • She /ʃiː/: là một trong những đại kể từ đem tức là cô ấy.

=> She is very beautiful (Cô ấy cực kỳ đẹp).

 • See /siː/: là một trong những động kể từ đem tức là nhìn, nhìn.

=> Do you see the siêu xe over there (Bạn sở hữu trông thấy khuôn xe hơi đằng bại không).

 • Sun /sʌn/: là danh kể từ đem tức là mặt mũi trời.

=> The sun rises in the east (Mặt trời nhú ở đằng Đông).

 • Son /sʌn/: là danh kể từ đem tức là nam nhi.

=> He has 2 sons (Anh ấy sở hữu 2 người con cái trai).

 • Six /sɪks/: số 6.

=> There are six cakes (Có 6 khuôn bánh).

 • Sit /sɪt/: là động kể từ đem tức là ngồi.

=> She is sitting on a sofa (Cô ấy đang được ngồi ở ghế sofa).

Những kể từ giờ Anh chính thức bằng văn bản s sở hữu 3 chữ cái

Những kể từ giờ Anh chính thức bằng văn bản s sở hữu 4 chữ cái

 • Sale /seɪl/: danh kể từ đem nghĩa là sự bán sản phẩm.

=> The sale of ivory is forbidden (Việc kinh doanh ngà voi quý hiếm bị cấm).

 • Same /seɪm/: tính kể từ đem tức là tương đương nhau.

=> Mary is the same age as u (Mary nằm trong tuổi tác với tôi).

 • Some /sʌm/: kể từ hạn tấp tểnh đem nghĩa là một trong những vài ba.

=> I have some ideas for you (Tôi còn một vài ba ý tưởng phát minh mang lại bạn).

 • Send /send/: động kể từ đem tức là gửi.

=> I will send you a letter (Tôi tiếp tục gửi một lá thư mang lại bạn).

 • Shop /ʃɒp/: danh kể từ đem tức là siêu thị.

=> I need to lớn go to lớn the book cửa hàng (Tôi cần thiết tiếp cận siêu thị sách).

 • Safe /seɪf/: tính kể từ đem tức là an toàn và đáng tin cậy.

=> It's not safe to lớn leave home page after 10 p.m (Không an toàn và đáng tin cậy Khi thoát khỏi ngôi nhà sau 10 giờ tối).

Những kể từ giờ Anh chính thức vì như thế s sở hữu 5 chữ cái

 • Start /stɑːt/: động kể từ Tức là chính thức.

=> The film start at 5 p.m (Bộ phim chính thức khi 5h chiều).

 • Since /sɪns/: trạng kể từ Tức là kể từ thời điểm.

=> I haven't met her since 2020 (Tôi ko bắt gặp cô ấy Tính từ lúc năm 2020).

 • Still /stɪl/: trạng kể từ đem tức là vẫn.

=> She’s still waiting for you (Cô ấy vẫn đang được đợi bạn).

 • Share /ʃeər/: động kể từ đem tức là share.

=> Will you share the cake with u (Bạn tiếp tục phân tách khuôn bánh mang lại tôi chứ?).

Những kể từ giờ Anh chính thức bằng văn bản s sở hữu 6 chữ cái

 • Should /ʃʊd/: động kể từ khuyết thiếu thốn đem tức là nên.

=> You should vì thế more exercises (Bạn nên luyện thể thao nhiều hơn).

 • School /skuːl/: danh kể từ đem tức là ngôi trường học tập.

=> Your school is bigger than vãn mine (Trường các bạn thì rộng lớn bao la ngôi trường tôi).

 • Street /striːt/: danh kể từ đem tức là mặt phố.

=> My house is on Edward Street (Nhà tôi ở lối Edward).

 • Summer /ˈsʌm.ər/: danh kể từ đem tức là ngày hè.

=> We went to lớn Paris last summer (Tôi cho tới Paris ngày hè năm ngoái).

 • Simple /ˈsɪm.pəl/: tính kể từ đem tức là đơn giản và giản dị.

=> It's simple to lớn answer this question (Trả điều thắc mắc này thì đơn giản).

Những kể từ giờ Anh chính thức vì như thế s sở hữu 7 chữ cái

 • Student /ˈstjuː.dənt/: danh kể từ đem tức là học viên, SV.

=> He was a student at MIT university (Anh ấy từng là SV của ngôi trường ĐH MIT).

 • Someone /ˈsʌm.wʌn/: đại kể từ đem tức là ai bại.

=> There's someone knocking at the door (Có ai bại đang được gõ cửa).

 • Similar /ˈsɪm.ɪ.lər/: tính kể từ đem tức là tương đương.

=> My hat is similar to lớn yours (Cái nón của tôi tương đương của bạn).

Xem thêm: trường đại học ngoại ngữ huế

 • Shocked /ʃɒkt/: tính kể từ đem tức là ngạc nhiên.

=> He was shocked by the news (Anh ấy ngạc nhiên mặc nghe tin cậy tức).

 • Several /ˈsev.ər.əl/: kể từ hạn tấp tểnh, đem nghĩa là một trong những vài ba.

=> Several of my friends are learning Chinese (Một vài ba người các bạn của tôi đang được học tập giờ Trung).

Những kể từ giờ Anh chính thức vì như thế s sở hữu 7 chữ cái

Những kể từ giờ Anh chính thức bằng văn bản s sở hữu 8 chữ cái

 • Surprise /səˈpraɪz/: danh kể từ đem tức là ngạc nhiên.

=> To my surprise, he came to lớn the tiệc ngọt (Tôi kinh ngạc Khi anh ấy cho tới bữa tiệc).

 • Somebody /ˈsʌm.bə.di/: đại kể từ đem tức là ai bại.

=> Somebody told u he won the first prize (Ai bại bảo tôi rằng anh ấy giành giải nhất).

 • Sentence /ˈsen.təns/: danh kể từ đem tức là câu.

=> This sentence is too complex to lớn understand (Câu văn này quá phức tạp nhằm hiểu).

 • Standard /ˈstæn.dəd/: danh kể từ đem tức là chi chuẩn chỉnh.

=> This khách sạn is not up to lớn standard (Khách sạn này sẽ không đạt chi chuẩn).

 • Solution /səˈluː.ʃən/: danh kể từ đem tức là biện pháp.

=> I have come up with a solution to lớn this problem (Tôi một vừa hai phải suy nghĩ đi ra biện pháp mang lại yếu tố này).

Những kể từ giờ Anh chính thức vì như thế s sở hữu 9 chữ cái

 • Sometimes /ˈsʌm.taɪmz/: tính kể từ đem tức là thỉnh phảng phất.

=> He sometimes goes swimming (Thỉnh phảng phất anh ấy chuồn bơi).

 • Satisfied /ˈsæt.ɪs.faɪd/: tính kể từ đem tức là ưng ý.

=> I'm satisfied with the result (Tôi ưng ý với kết quả).

 • Somewhere /ˈsʌm.weər/: trạng kể từ đem tức là điểm nào là bại.

=> You must have put the key somewhere (Chắc các bạn vẫn nhằm chìa khoá ở điểm nào là đó).

 • Secretary /ˈsek.rə.tər.i/: danh kể từ đem tức là thư ký.

=> My secretary will Gọi you later (Thư ký của tôi tiếp tục gọi các bạn sau).

Những kể từ giờ Anh chính thức bằng văn bản s sở hữu 10 chữ cái

 • Successful /səkˈses.fəl/: tính kể từ đem tức là thành công xuất sắc.

=> He is a very successful actor (Anh ấy là một trong những biểu diễn viên cực kỳ trở thành công).

 • Suggestion /səˈdʒes.tʃən/: danh kể từ đem tức là khêu gợi ý, khuyến cáo.

=> Do you have any suggestions for the project (Bạn sở hữu khuyến cáo nào là mang lại dự án công trình không).

 • Supportive /səˈpɔː.tɪv/: tính kể từ đem tức là cỗ vũ.

=> Parents should be supportive their children (Cha u nên cỗ vũ con cháu của họ).

 • Scientific /ˌsaɪənˈtɪf.ɪk/: tính kể từ đem tức là thuộc sở hữu khoa học tập.

=> The discovery has attracted the attention from the scientific community (Khám huỷ vẫn lôi cuốn sự xem xét của giới khoa học).

Những kể từ giờ Anh chính thức bằng văn bản s sở hữu 10 chữ cái

Những kể từ giờ Anh chính thức bằng văn bản s sở hữu 11 chữ cái

 • Significant /sɪɡˈnɪf.ɪ.kənt/: tính kể từ đem tức là cần thiết, đáng chú ý.

=> There's significant decrease in the number of employers (Có sự suy tách đáng chú ý ở con số nhân viên).

 • Sympathetic /ˌsɪm.pəˈθet.ɪk/: tính kể từ đem tức là cảm thông.

=> He was very sympathetic about my difficulty (Anh ấy cực kỳ thông cảm với trở ngại của tôi).

 • Spectacular /spekˈtæk.jə.lər/: tính kể từ đem tức là ấn tượng.

=> It is a spectacular mountain view (Cảnh núi tuyệt đẹp vời).

 • Scholarship /ˈskɒl.ə.ʃɪp/: danh kể từ đem tức là học tập bổng.

=> He got a scholarship to lớn the college (Anh ấy sẽ có được học tập bổng đại học).

Những kể từ giờ Anh chính thức vì như thế s sở hữu 12 chữ cái

 • Schoolmaster /ˈskuːlˌmɑː.stər/: danh kể từ đem tức là hiệu trưởng.

=> We would lượt thích to lớn show my respect to lớn the schoolmaster (Chúng tôi ham muốn phân trần sự kính trọng với thầy hiệu trưởng).

 • Straight-edge /ˈstreɪt ˌedʒ/: danh kể từ đem tức là cạnh trực tiếp.

=> You should use a straight-edge knife to lớn fillet the fish (Bạn nên sử dụng con cái dao sở hữu cạnh trực tiếp nhằm phi lê miếng cá).

Những kể từ giờ Anh chính thức vì như thế s sở hữu 13 chữ cái

 • Sophisticate /səˈfɪs.tɪ.keɪ.tɪd/: tính kể từ đem tức là tinh xảo.

=> He has a sophisticated taste of food (Anh ấy sở hữu gu hương thụ món ăn tinh ma tế).

 • Socioeconomic /ˌsəʊsiəʊˌekəˈnɒmɪk/: danh kể từ đem tức là kinh tế tài chính xã hội.

=> People's high educational level relates to lớn the high socioeconomic status (Dân trí mang lại sở hữu côn trùng tương quan cho tới tình hình kinh tế tài chính xã hội).

Những kể từ giờ Anh chính thức bằng văn bản s sở hữu 14 chữ cái

 • Specialization /ˌspeʃ.əl.aɪˈzeɪ.ʃən/: danh kể từ đem tức là trình độ.

=> His main specialization is his history (Chuyên môn của anh ấy ấy là lịch sử dân tộc.

 • Straightjacket /ˈstreɪtˌdʒæk.ɪt/: danh kể từ đem tức là áo khóa ngoài.

=> I bought a new straightjacket (Tôi mua sắm khuôn áo khóa ngoài mới).

Những kể từ giờ Anh chính thức vì như thế s sở hữu 15 chữ cái

 • Straightforward /ˌstreɪtˈfɔː.wəd/: tính kể từ đem tức là trực tiếp thắn.

=> Liz is described as straightforward (Liz sẽ là người trực tiếp thắn).

 • Semitransparent /sɛmɪtrænsˈpærənt/: tính kể từ đem tức là cung cấp vô xuyên suốt.

=> The model wore a semitransparent dress (Cô chân dài mang 1 cái váy cung cấp vô xuyên suốt.

Bài ghi chép liên quan:

 • Từ giờ Anh chính thức bằng văn bản K

 • Từ giờ Anh chính thức bằng văn bản L

 • Từ giờ Anh chính thức bằng văn bản Y

  Xem thêm: tiểu sử về bác hồ

Tổng kết

Vì số lượng giới hạn của nội dung bài viết, bên trên trên đây, người sáng tác chỉ tổ hợp những từ giờ Anh chính thức bằng văn bản S thông thường bắt gặp và được dùng phổ cập nhất vô cuộc sống đời thường hằng ngày. Hy vọng qua chuyện nội dung bài viết này, người học tập tiếp tục hiểu biết thêm nhiều kể từ vựng hữu ích và áp dụng nó một cơ hội linh động, thạo.

Nguồn tham lam khảo

“Words that start with s | s words | Words starting with s.” The Free Dictionary, https://www.thefreedictionary.com/words-that-start-with-s. Accessed 26 November 2022.