trường đại học cửu long

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
Loại hình hạ tầng xẻ tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan liêu quản lý và vận hành trực tiếp Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo
Ký hiệu DCL
Tên giờ Anh Cuu Long University
Website http://mku.edu.vn/
Tỉnh, trở nên phố Vĩnh Long
Được kiểm tấp tểnh vì như thế tổ chức triển khai kiểm tấp tểnh quality giáo dục CEA-UD
- Ngày cấp cho giấy tờ ghi nhận kiểm tấp tểnh hóa học lượng 25/05/2018
- Ngày hết thời gian sử dụng độ quý hiếm của giấy tờ ghi nhận kiểm tấp tểnh hóa học lượng 24/05/2023