trắc nghiệm tin 11 bài 11

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PYTHON – DANH SÁCH (LIST)

Bạn đang xem: trắc nghiệm tin 11 bài 11

Câu 1Để khai báo list a và khởi tạo nên list a sở hữu 3 thành phần 10, đôi mươi, 30, phương án nào là tại đây đúng?

 1. a = (10,20,30)  
 2. a = {10,20,30}
 3. a = [10,20,30]
 4. a = 10,20,30

Câu 2Để khai báo list a trống rỗng, phương án nào là tại đây đúng?

 1. a ==[]
 2. a= 0
 3. a = []
 4. a = [0]

Câu 3Để khởi tạo nên list a bao gồm 50 số 0, phương án nào là tại đây đúng?

 1. a = 0…50
 2. a = [0…50]
 3. a = [0]*50
 4. a = [0*50]

Câu 4Dùng mệnh lệnh nào là tại đây nhằm kéo ra thành phần ở đầu cuối vô list a?

 1. pop(a)
 2. a.pop()
 3. pop(len(a)) 
 4. pop()

Câu 5Để xóa thành phần thứ 2 vô list a tao người sử dụng lệnh:

 1. del(a[2]) 
 2. del(a[1])
 3. remove(a[2])
 4. remove(a[1]) 

Câu 6. Cho đoạn mệnh lệnh sau:

a=[7,3,8,1,9] del(a[3])

Danh sách a chiếm được là:

 1. [7,8,1,9]
 2. [7,3,1,9]
 3. [7,3,8,9]
 4. [7,3,8,1]

Câu 7. Cho đoạn mệnh lệnh sau:

a=[7,3,8,1,9] a.remove(3)

Danh sách a chiếm được là:

 1. [7,8,1,9]
 2. [7,3,1,9]
 3. [7,3,8,9]
 4. Báo lỗi

Câu 8Để xóa toàn bộ những thành phần vô list a, phương án nào là tại đây đúng?

 1. a.append()
 2. a.del()
 3. a.clear()
 4. a.remove() 

Câu 9. Để xóa 2 thành phần trước tiên vô list a, phương án nào là tại đây đúng?

 1. del(a[1:1])
 2. del(a[1:2])
 3. del(a[0:1])
 4. del(a[0:2])

 

Câu 10Để thêm số 5 vào thời gian cuối list a, phương án nào là tại đây đúng?

 1. a.append(5)
 2. append(5)
 3. a.pop(5)
 4. pop(5)

Câu 11Để xuất thành phần trước tiên vô list a, phương án nào là tại đây đúng?

 1. print(a[1])
 2. print(a[0])
 3. print(a0)
 4. print(a1)

Câu 12Để xuất thành phần ở đầu cuối vô list a, phương án nào là tại đây đúng?

 1. print(a[len(a)])
 2. print(len(a)-1)
 3. print(a[len(a)-1])
 4. print(len(a))

Câu 13Để kéo ra thành phần ở đầu cuối vô list a và xóa nó ngoài list, phương án nào là tại đây đúng?

 1. x=a.pop()
 2. x=pop(a)
 3. x=a[len(a)]
 4. x=a[len(a)-1]

Câu 14. Cho đoạn mệnh lệnh sau:

a=[5,7,3,4,1] a.insert(2,9)

Danh sách a chiếm được là:

 1. [5,9,7,3,4,1]
 2. [5,7,9,3,4,1]
 3. [5,7,3,4,1,2,9]
 4. [2,9,5,7,3,4,1]

Câu 15. Để bố trí list a, phương án nào là tại đây đúng?

 1. reverse(a)
 2. a.reverse()
 3. a.sort()
 4. sort(a)

Câu 16. Cho list a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào là sau đây tiếp tục thêm thắt số 6 vô list a?
A. a.append(6)
B. a.insert(6)
C. a.add(6)
D. a.extend(6)

Câu 17. Cho list a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào là sau đây tiếp tục xóa thành phần trước tiên vô danh sách?
A. a.delete(1)
B. a.remove(1)
C. a.pop(1)
D. a.clear(1)

Câu 18. Cho list a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào là sau đây tiếp tục trả về con số thành phần vô danh sách?
A. len(a)
B. size(a)
C. count(a)
D. length(a)

Câu 19. Cho list a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào là sau đây tiếp tục trả về thành phần trước tiên vô danh sách?
A. a[0]
B. a[1]
C. a[-1]
D. a[-2]

Câu đôi mươi. Cho list a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào là sau đây tiếp tục trả về thành phần ở đầu cuối vô danh sách?
A. a[0]
B. a[1]
C. a[-1]
D. a[-2]

Câu 21. Cho list a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào là sau đây tiếp tục xóa thành phần sở hữu chỉ số 3 vô danh sách?
A. del a[3]
B. a.delete(3)
C. a.remove(3)
D. a.pop(3)

Câu 22. Cho list a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào là sau đây tiếp tục hòn đảo ngược trật tự những thành phần vô danh sách?
A. a.reverse()
B. a.sort()
C. a.invert()
D. a.flip()

Câu 23. Cho list a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào là sau đây tiếp tục trả về list mới mẻ là bao hàm 3 thành phần trước tiên của list a?
A. a[:3]
B. a[3:]
C. a[:4]
D. a[4:]

Câu 24. Cho list a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào là sau đây tiếp tục trả về độ quý hiếm lớn số 1 vô danh sách?
A. max(a)
B. a.max()
C. a.maximum()
D. a.largest()

Câu 25. Cho list a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào là sau đây tiếp tục trả về độ quý hiếm nhỏ nhất vô danh sách?
A. min(a)
B. a.min()
C. a.minimum()
D. a.smallest()

ĐÁP ÁN

Xem thêm: zn(oh)2

1.3

2.3

3.3

4.2

5.2

6.3

7.1

8.3

9.4

10.1

11.2

12.3

13.1

14.2

15.3

16.A

17.B

18.A

19.A

20.C

21.A

22.A

23.A

24.A

25.A

 

 

 

 

 

 

Xem thêm: lời kêu gọi toàn dân tập thể dục