trắc nghiệm kinh tế chính trị

CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN

Bạn đang xem: trắc nghiệm kinh tế chính trị

1. Đốối t ng nghiên c u c a kinh têố chủ yếu tr c - Lênin là: ượ

a. Các lực lượng phát triển

b. Các sắc thái kinh tế-xã hội nhập lịch sử vẻ vang

c. Các mối liên hệ xã hội trong phát triển và trao đổi

d. Các thuyết lí kinh tế tài chính chủ yếu trị và kinh tế tài chính

2. Ai là ng i đem công lao nhập vi c trừng trị tri n h c thuyếết kinh tếế chủ yếu tr Mác – Lếnin? ườ

a. Hêghen

b. Ăngghen

c. Lênin

d. Quesnay

3. Ph ng pháp nghiến c u đ c ươ thù c a kinh tếế chủ yếu tr Mác - Lếnin là?

a. Phương pháp phân tách

b. Phương pháp trừu tượng hóa khoa học tập

c. Phương pháp đo đếm

d. Phương pháp đối chiếu

4. Kinh tế chủ yếu trị Mác - Lênin đem bao nhiêu tác dụng cơ bản:

Xem thêm: số gia của hàm số

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

5. Chức năng nào là tại đây ko cần là tác dụng cơ bạn dạng của kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lênin?

a. Chức năng trí tuệ

b. Chức năng thực tiễn đưa

c. Chức năng cách thức luận

d. Chức năng bạn dạng thể luận

6. Thuật ngữ khoa học tập “Kinh tế chủ yếu trị” được xuất hiện tại đợt trước tiên nhập thế kỷ:

a. XVI

b. XVII

XVIII

c. XIX

Xem thêm: địa bàn cư trú chủ yếu của cư dân phù nam thuộc khu vực nào trên đất nước việt nam ngày nay

7. Đại biểu tiêu biểu vượt trội của công ty nghĩa trọng nông ở Pháp là:

a. F.Quesnay, Turgot

b. Dewey, Sartre