toán lớp 4 trang 175

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 175

Video chỉ dẫn giải

Tìm số tầm nằm trong của những số sau:

a) \(137 \,; \;248\) và \(395\).                                  b) \(348\,; \; 219\,; \;560\) và \(725\).

Phương pháp giải:

Muốn tính số tầm nằm trong của đa số số, tớ tính tổng của những số bại liệt, rồi phân tách tổng bại liệt cho tới số những số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số tầm nằm trong của những số bại liệt là:

         \((137 + 248 + 395 ) : 3 = 260\)

b) Số tầm nằm trong của những số bại liệt là:

      \((348 + 219 + 560 + 725) : 4 = 463\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Trong \(5\) năm ngay lập tức số dân của một phường tăng theo thứ tự là: \(158\) người, \(147\) người, \(132\) người, \(103\) người, \(95\) người, Hỏi trong \(5\) năm bại liệt, tầm số dân tăng từng năm là từng nào ?

Phương pháp giải:

Tính tầm số dân tăng từng năm tớ lấy tổng số dân tăng vô \(5\) năm phân tách cho tới \(5\).

Lời giải chi tiết:

Số người tăng vô \(5\) năm là:

\(158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635\) (người)

Số người tăng tầm từng năm là:

\(635 : 5 = 127\) (người)

              Đáp số: \(127\) người.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tổ Một gom được \(36\) quyển vở. Tổ Hai gom được nhiều hơn nữa tổ Một \(2\) quyển tuy nhiên lại thấp hơn tổ Ba \(2\) quyển. Hỏi tầm từng tổ gom được từng nào quyển vở ?

Phương pháp giải:

- Số vở tổ Hai gom được = số vở tổ Một gom được \(+\;2\) quyển.

- Số vở tổ Ba gom được = số vở tổ Hai gom được \(+\;2\) quyển.

- Số vở tầm từng tổ gom được = Tổng số vở phụ thân tổ gom được \(:3\).

Lời giải chi tiết:

Tổ Hai gom được số quyển vở là:

\(36 + 2 = 38\) (quyển)

Tổ Ba gom được số quyển vở là:

\(38 + 2 = 40\) (quyển) 

Trung bình từng tổ gom được số quyển vở là:

\((36 + 38 + 40 ) : 3 = 38\) (quyển)

Xem thêm: khó khăn lớn nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của nhật bản là

             Đáp số: \(38\) quyển vở.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một công ti trả máy bơm vị xe hơi. Lần đầu có \(3\) ô tô, từng xe hơi chở được \(16\) máy. Lần sau có \(5\) ô tô, từng xe hơi chở được \(24\) máy. Hỏi tầm từng xe hơi chở được từng nào máy bơm ?

Phương pháp giải:

- Số máy \(3\) ô tô chở được lần thứ nhất = số máy từng xe hơi chở được lần thứ nhất \(\times \;3 \).

- Số máy \(5\) ô tô chở được lần thứ nhất = số máy từng xe hơi chở được lượt sau \(\times\;5 \).

- Số máy tầm từng xe hơi chở được = tổng số máy \(:\) tổng số xe cộ xe hơi.

Lời giải chi tiết:

Lần đầu \(3\) ô tô chở được số máy bơm là: 

\(16 × 3 = 48\) (máy)

Lần sau \(5\)  xe hơi chở được số máy bơm là:

\(24 × 5 = 120\) (máy)

Số xe hơi nhập cuộc chở máy bơm là:

\(3 + 5 = 8\) (ô tô)

Trung bình từng xe hơi chở được là số máy bơm là:

\((48 + 120) : 8 = 21\) (máy)

            Đáp số: \(21\) máy bơm.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Trung bình nằm trong của nhì số vị \(15\). Tìm nhì số bại liệt, biết số rộng lớn gấp hai số nhỏ bé.  

Phương pháp giải:

- Tổng nhì số = tầm nằm trong \(\times\;2\).

- Tìm nhì số theo mô hình toán dò xét nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số bại liệt.

Lời giải chi tiết:

Tổng của nhì số cần thiết dò xét là:

           \(15 × 2 = 30\) 

Ta với sơ đồ:

Theo sơ thiết bị, tổng số phần đều bằng nhau là:

\(2 + 1 = 3\) (phần)

Số nhỏ bé là:

\(30 : 3 × 1 = 10\)

Số rộng lớn là:

\(30 - 10 = 20\) 

Xem thêm: do nằm trong khu vực nội chí tuyến nên biển đông có

                     Đáp số: Số lớn: \(20\);

                                 Số bé: \(10\). 

Loigiaihay.com