tính từ đứng trước danh từ

>> Quà tặng độc quyền bởi vì Ms Hoa Junior:

Tặng sách "Chiến thuật đoạt được điểm 8+ Tiếng Anh"

Bạn đang xem: tính từ đứng trước danh từ

Lớp thuyết trình bởi vì giờ Anh free mang đến con

Câu lạc cỗ giờ Anh hè bên trên cơ sở

Danh kể từ, động kể từ và tính kể từ là những loại kể từ cần thiết vô Tiếng Anh. Chúng nhập vai trò trong các công việc tạo hình câu và tạo ra những câu văn/đoạn văn tăng thêm ý nghĩa. Hôm ni bọn chúng bản thân hãy nằm trong Ms Hoa mò mẫm hiểu cộng đồng về địa điểm của danh kể từ, tính kể từ và động kể từ vô câu nhé ^^

I. Danh kể từ (nouns):

Danh thông thường được đặt tại những địa điểm sau:

1. Chủ ngữ của câu (thường hàng đầu câu, sau trạng ngữ chỉ thời gian)

 • Ví dụ 1: Maths is the subject I lượt thích best.

Trong cơ, Maths là danh kể từ thực hiện mái ấm ngữ của câu

Xem thêm: tốt bụng tiếng anh là gì

 • Ví dụ 2: Yesterday Lan went trang chính at midnight.

Trong cơ, Yesterday là trạng kể từ chỉ thời hạn, và Lan là danh kể từ thực hiện mái ấm ngữ câu

2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful….

 • Ví dụ 3: She is a good teacher.

Trong cơ, good là tính kể từ, và danh kể từ được xem là teacher

 • Ví dụ 4: His father works in hospital.

Trong cơ, his là tính kể từ chiếm hữu, và danh kể từ là father

3. Làm tân ngữ, sau động từ

 • Ví dụ 5: I like English.

Trong cơ, động kể từ lượt thích và danh kể từ là Englih

Xem thêm: tiếng hát giữa rừng pác bó

4. Sau những mạo từ a, an, the hoặc những kể từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..(Lưu ý cấu hình a/an/the adj noun)

 • Ví dụ 6: This book is an interesting book.

5. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at...

 • Ví dụ 7: Nam is good at Chemistry.

II. Tính kể từ (adjectives)

Tính kể từ thông thường đứng ở những địa điểm sau:

1. Trước danh từ: Adj + N

 • Ví dụ 8: Ho Ngoc Ha is a famous singer.

2. Sau động kể từ liên kết: to be/ seem/ appear/ feel/ taste/ look/ keep/ get + adj

 • Ví dụ 9: She is beautiful
 • Ví dụ 10: She makes me happy
 • Ví dụ 11: He is tall enough lớn play volleyball.

3. Trong cấu hình so…that: tobe/seem/look/feel….. ví adj that

 • Ví dụ 12: The weather was so bad that we decided lớn stay at home

4. Tính kể từ còn được sử dụng bên dưới những dạng ví sánh (lưu ý tính kể từ nhiều năm hoặc đứng sau more, the most, less, as….as)

 • Ví dụ 13: Meat is more expensive than fish.
 • Ví dụ 14: Bao Thy is the most intelligent student in my class

5. Tính kể từ vô câu cảm thán: How adj S V và What (a/an) adj N

 • Ví dụ 15: How beautiful she is!

III. Động kể từ (verbs)

Vị trí của động kể từ vô câu rất dễ dàng nhận ra vì thế nó thông thường đứng sau mái ấm ngữ.

 • Ví dụ 16: My family has five people.
 • Ví dụ 17: I believe her because she always tells the truth.

Trên đấy là những kiến thức và kỹ năng sở hữu tương quan cho tới địa điểm của Động kể từ, Danh kể từ, Tính kể từ. Các con cái lưu về và nhớ là địa điểm của những loại kể từ này vô Tiếng Anh nhé ^.^