tiếng anh 8 unit 12Lời giải bài bác tập dượt Unit 12 lớp 8 Getting Started trang 124, 125 nhập Unit 12: Life on other planets Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 12.

Tiếng Anh 8 Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 12

A thrilling science fiction novel

1 (trang 124 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Mai: What book are you reading, Nick?

Nick: A joumey back lớn Soduka. I'm on the last page.

Mai: That’s a science fiction book, isn't it? What's it about?

Nick: Yes, it is. It's about four creatures Titu, Kaku, Hub, and Barb. They're travelling back lớn Soduka, a planet lượt thích Earth. Along the way they have lớn land on Earth because their spaceship breaks down. They meet Tommy and become friends with him.

Mai: What happens next?

Nick: Tommy helps the four creatures repair their spaceship, ví they can travel back lớn their trang chủ planet. But their commander forces them lớn return lớn Earth lớn destroy it. Tommy and the four creatures try lớn oppose the commander.

Mai: Sounds thrilling!

Nick: Tommy and the four creatures manage lớn stop the commander from destroying Earth.

Mai: So it has a happy ending! What vì thế you think about the possibility of aliens attacking Earth?

Nick: I'm not sure about it. But I’m starting lớn think about it. l sometimes ask myself what we would vì thế if aliens took over our planet.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Mai: quý khách hàng đang được phát âm cuốn sách gì vậy, Nick?

Nick: Một hành trình dài quay về Soduka. Tôi đang được ở trang sau cùng.

Mai: Đó là một trong những cuốn sách khoa học tập viễn tưởng nên không? Nó nói tới loại gì?

Nick: Ừ, đích vậy. Đó là về tứ loại vật Titu, Kaku, Hub và Barb. Họ đang được du hành quay về Soduka, một hành tinh ranh tương tự như Trái khu đất. Trên lối đi, chúng ta nên hạ cánh xuống Trái khu đất vì thế chiến thuyền của mình bị hư đốn. Họ bắt gặp Tommy và trở nên các bạn của anh ấy ấy.

Mai: Điều gì xẩy ra tiếp theo?

Nick: Tommy gom tứ loại vật thay thế sửa chữa tàu dải ngân hà của mình, nhằm chúng ta hoàn toàn có thể du hành quay về hành tinh ranh quê nhà của tớ. Nhưng lãnh đạo của mình buộc chúng ta nên tảo quay về Trái khu đất nhằm chi phí khử nó. Tommy và tứ loại vật nỗ lực ngăn chặn lãnh đạo.

Mai: Nghe ly kỳ quá!

Nick: Tommy và tứ loại vật nỗ lực ngăn thương hiệu lãnh đạo phá hủy Trái khu đất.

Mai: Vậy là nó sở hữu một kết thúc đẩy sở hữu hậu! quý khách hàng suy nghĩ sao về kỹ năng người ngoài hành tinh ranh tiến công Trái đất?

Nick: Tôi ko vững chắc về vấn đề đó. Nhưng tôi chính thức suy nghĩ về nó. Thông thường tôi tự động căn vặn bản thân tiếp tục làm những gì nếu như người ngoài hành tinh ranh cướp lấy hành tinh ranh của tất cả chúng ta.

Quảng cáo

2 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the conversation again and tick (V) T (True) or F (False) (Đọc đoạn đối thoại đợt nữa và lưu lại (V) T (True) hoặc F (Sai))

1. Soduka is a planet that is very different from Earth.

2. Titu, Kaku, Hub, and Barb have lớn land on Earth because their spaceship breaks down.

3. Tommy helps the four creatures make a new spaceship ví that they can return lớn Soduka.

4. The four creatures travel lớn Earth again lớn visit Tommy.

5. The novel makes Nick and Mai think about the possibility that Earth might be attacked by aliens.

Hướng dẫn dịch:

1. Soduka là một trong những hành tinh ranh vô cùng không giống với Trái khu đất.

2. Titu, Kaku, Hub và Barb nên hạ cánh xuống Trái khu đất vì thế tàu dải ngân hà của mình bị hư đốn.

3. Tommy gom tứ loại vật sản xuất một con cái tàu dải ngân hà mới nhất nhằm chúng ta hoàn toàn có thể tảo quay về Soduka.

4. Bốn loại vật lại cho tới Trái khu đất nhằm thăm hỏi Tommy.

5. Cuốn tè thuyết khiến cho Nick và Mai suy nghĩ về kỹ năng Trái khu đất hoàn toàn có thể bị người ngoài hành tinh ranh tiến công.

Đáp án:

1. F

2. T

3. F

4. F

5. T

Quảng cáo

3 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Match the words (1 - 5) with their definitions (a - e). (Nối những kể từ (1 - 5) với khái niệm của bọn chúng (a - e))

Tiếng Anh 8 Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. c       

2. a              

3. e        

4. b                 

5. d  

Giải thích:

1 - c: phản đối - chống lại

Xem thêm: cấu trúc dữ liệu và giải thuật

2 - a: loại vật - loại vật sở hữu thiệt hoặc tưởng tượng

3 - e: lãnh đạo - sĩ quan tiền phụ trách móc một group quân lính cụ thể

4 - b: người ngoài hành tinh ranh - loại vật sinh sống kể từ toàn cầu hoặc hành tinh ranh khác

5 - d: kỹ năng - thực tiễn là một chiếc gì cơ hoàn toàn có thể tồn bên trên hoặc xẩy ra, tuy nhiên ko vững chắc chắn

4 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences with the words in 3. (Hoàn trở nên những câu với những kể từ nhập 3)

1. There is a ________ that we might visit Mars in the near future.

2. The main character in the film is a boy who makes friends with some __________ from a planet.

3. Dogs are more social __________ than vãn cats.

4. These soldiers were punished because they didn’t obey their ___________ .

5. Some people ____________ sending spaceships lớn explore other planets.

Đáp án:

1. possibility       

2. aliens      

3. creatures        

4. commander    

5. oppose         

Giải thích:

1. possibility: kỹ năng

2. aliens: người ngoài hành tinh

3. creatures: sinh vật  

4. commander: chỉ huy

5. oppose: phản đối

Hướng dẫn dịch:

1. Có kỹ năng tất cả chúng ta sẽ tới thăm hỏi sao Hỏa nhập sau này ngay sát.

2. Nhân vật chủ yếu nhập phim là một trong những cậu nhỏ bé kết các bạn với một trong những người ngoài hành tinh ranh tới từ một hành tinh ranh.

3. Chó là loại vật xã hội rộng lớn mèo.

4. Những người quân này đã trở nên trừng trị vì thế chúng ta ko tuân bám theo lãnh đạo của mình.

5. Một số người phản đối việc gửi tàu dải ngân hà nhằm tìm hiểu những hành tinh ranh không giống.

5 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Discuss the following questions. Then report your group’s answers lớn the class. (Làm việc group. Thảo luận những thắc mắc sau. Sau cơ report câu vấn đáp của group các bạn trước lớp)

Do you believe that there is life on other planets? Why / Why not?

Tiếng Anh 8 Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

I believe we’ll soon find life right here in our own solar system. Mars once had a warm, Earth-like climate, with a protective atmosphere and liquid water on the surface. Microbes from these early days might still survive on Mars in today’s harsh conditions by inhabiting hot springs or in warm aquifers and rocks below the surface, where there is energy, water, and probably organic material—the conditions for life as we know it.

Hướng dẫn dịch:

Tôi tin tưởng rằng tất cả chúng ta tiếp tục sớm nhìn thấy sự sinh sống tức thì bên trên phía trên nhập hệ mặt mày trời của tất cả chúng ta. Sao Hỏa từng sở hữu nhiệt độ ấm cúng tương tự như Trái khu đất, với bầu khí quyển đảm bảo và nước lỏng bên trên mặt phẳng. Các vi trùng kể từ những ngày trước tiên này hoàn toàn có thể vẫn tồn bên trên trên sao Hỏa nhập ĐK khó khăn ngày này bằng phương pháp sinh sinh sống trong những suối nước rét hoặc trong những tầng chứa chấp nước rét và đá bên dưới mặt phẳng, điểm sở hữu tích điện, nước và hoàn toàn có thể là vật hóa học hữu cơ—những ĐK cho việc sinh sống như tất cả chúng ta biết.

Lời giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 12

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 1 (trang 126, 127)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 2 (trang 127, 128)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Communication (trang 129)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 1 (trang 130)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 2 (trang 131)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Looking Back (trang 132)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Project (trang 133)

Xem tăng tiếng giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Unit 10: Communication in the future
 • Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: hạn chế của sinh sản vô tính là

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-12-life-on-other-planets.jspGiải bài bác tập dượt lớp 8 sách mới nhất những môn học