taj mahal is a giant mausoleum of white marble in agra india. it is considered to be an outstanding

Taj Mahal is a giant mausoleum of white marble in Agra, India. It is considered to tướng be an outstanding work of art.

A. noticeable

Bạn đang xem: taj mahal is a giant mausoleum of white marble in agra india. it is considered to be an outstanding

B. attractive

C. brilliant

D. significant

Đáp án C

Dịch nghĩa: Taj Mahal là 1 lăng tẩm lớn tưởng bằng đá tạc đá hoa White ở Arga, nén Độ. Nó được xem như là một kiệt tác thẩm mỹ và nghệ thuật cao tay.
=> outstanding /ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/ (a): nổi trội, cao tay, xứng đáng chú ý
Xét những đáp án:
A. noticeable /ˈnəʊ.tɪ.sə.bļ/ (a): dễ dàng thấy
B. attractive /əˈtræk.tɪv/ (a): thú vị, lôi cuốn
C. brilliant /ˈbrɪl.i.ənt/ (a): tài xuất sắc, tỏa nắng rực rỡ, cao tay, ấn tượng
D. significant /sɪgˈnɪf.ɪ.kənt/ (a): cần thiết, lênh láng ý nghĩa
=> Đáp án C

Kim Anh Brillian= outstanding

. 234 ngày

Lớp Phó brillian~ outstanding: nổi trội, tài xuất sắc, tỏa nắng rực rỡ cao tay, ấn tượng

. 235 ngày

Minh Anh outstandingh=birilliant

. 235 ngày

Ngọc Châu outstanding ~ brilliant

. 240 ngày

Xem thêm: bản tình ca của đá

Hằng Ngọc outstanding=brilliant: xuất sắc

. 03/07/2022

Thạch Ngọc Outstanding . Significant xuat sac

. 26/06/2022

Phùng Thị Táu briliant xuat xac brilliant xduat sac brilliant xuat xac brilliant xuat sắc

. 17/06/2022

Thanh Hương outstanding = brilliant : cao tay, nổi bật

. 14/06/2022

Hà Diệuu noticeable hay thấy \

. 11/06/2022

Hà Diệuu outstanding = brilliant nổi trội xuất sắc

. 11/06/2022

Liên Nguyễn Outstanding = brilliant nổi trội, xuất sắc

. 10/06/2022

Thu Trang outstanding = brilliant xuất xắc

. 09/06/2022

Xem thêm: toán tử 3 ngôi js

Ng Trúc Quỳnh significant; cần thiết, lênh láng ý nghĩa

. 07/06/2022

Ng Trúc Quỳnh noticeable; dễ dàng thấy

. 07/06/2022

Ng Trúc Quỳnh outstanding= briliant ; tài xuất sắc, tỏa nắng rực rỡ, cao tay, ấn tượng

. 07/06/2022