some manufacturers are not only raising their prices but also decreasing the production of its

Câu hỏi:

18/03/2020 129,297

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: some manufacturers are not only raising their prices but also decreasing the production of its

Some manufacturers are not only (A) raising their prices (B) but also (C) decreasing the production of their products (D) as well.

D. as well

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Câu trúc: - not only ....but also ~ not only ....but ....as well (không những ....nhưng mà còn)

E.g: She not only sings beautifully but also dances well.

Dịch: Một số nhà phát triển không chỉ đội giá trở nên mà còn phải hạn chế năng suất của những thành phầm.

Do đó: as well => lược bỏ

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Tom may get into hot water when driving at full tốc độ after drinking wine.

A. get into trouble

B. stay safe  

C. fall into disuse  

D. keep calm

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Emissions from factories and exhaust fumes from vehicles can have detrimental effects on our health.

A. beneficial        

B. neutral    

C. needy     

D. harmful

Câu 3:

Your sister seldom cooks meals, _________?

A. did she  

B. didn’t she         

Xem thêm: diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật

C. does she 

D. doesn’t she

Câu 4:

On my birthday, my mother gave má a _________.

A. new xanh lơ German car 

B. blue German new car

C. new German xanh lơ car

D. German new xanh lơ car

Câu 5:

- Hoa: “Would you mind closing the door?” - Hung: “ _________.”

A. Yes, of course. Are you tired?

B. No, not at all. I’ll bởi it nowChọn đáp án B

Hoa: “Phiền các bạn ngừng hoạt động lại hộ bản thân được không?”

Hung: “ _________”  

A. Ừ, tất yếu là phiền rồi. Cậu mệt nhọc à?

B. Không, ko phiền gì. Tớ tiếp tục đóng góp tức thì.

C. Có. Cậu hoàn toàn có thể đóng góp này lại.

D. Đừng lo ngại. Cứ kế tiếp đi

C. Yes, I bởi. You can close it.

D. Don’t worry. Go ahead!

Câu 6:

All candidates will be treated equally, _________ of their age or background.

A. irrelevant         

B. discounting      

C. notwithstanding         

Xem thêm: đảo nằm ở phía bắc của nhật bản là

D. irrespective