so sánh hơn của far

Với trạng kể từ kết đôn đốc vì thế -ly, các bạn cần dùng more sẽ tạo trở thành kiểu dáng đối chiếu rộng lớn, và most sẽ tạo trở thành đối chiếu rộng lớn nhất.

Trạng từ So sánh hơn So sánh rộng lớn nhất
quietly more quietly most quietly
slowly more slowly most slowly
seriously more seriously most seriously
Ví Dụ
  • The teacher spoke more slowly to tát help us to tát understand.
  • Could you sing more quietly please?

Với những trạng kể từ cụt ko tận nằm trong vì thế -ly những kiểu dáng đối chiếu rộng lớn và đối chiếu rộng lớn nhất y hệt với tính từ: thêm thắt -er nhằm đối chiếu rộng lớn và -est nhằm đối chiếu rộng lớn nhất. Nếu trạng kể từ tận nằm trong vì thế e thì vô hiệu e trước lúc thêm thắt -er hoặc -est.

Bạn đang xem: so sánh hơn của far

Xem thêm: kẻ đường thẳng trong word

Trạng từ So sánh hơn So sánh rộng lớn nhất
hard harder hardest
fast faster fastest
late later latest
Ví Dụ
  • Jim works harder phàn nàn his brother.
  • Everyone in the race ran fast, but John ran the fastest of all.

Một số trạng kể từ sở hữu dạng đối chiếu và đối chiếu không bình thường.

Trạng từ So sánh hơn So sánh rộng lớn nhất
badly worse worst
far farther/further farthest/furthest
little less least
well better best
Ví Dụ
  • The little boy ran farther phàn nàn his friends.
  • You're driving worse today phàn nàn yesterday !
  • He played the best of any player.