should have v3 là gì

Could /Might + have + V3: có lẽ rằng vẫn — dùng nhằm nói đến loại nhưng mà tớ mong muốn thực hiện vô vượt lên trên khứ, vẫn với thời cơ nhằm tiến hành vấn đề đó.

 • could have moved out when I was 18, but I didn’t want vĩ đại leave my family. (I chose vĩ đại stay)
 • might have moved out, but I didn’t want vĩ đại leave my family. (I chose vĩ đại stay)
 • could have gone out with my friends but I wanted vĩ đại watch the soccer game on the TV. (I could but I didn’t go with them)
 • might have gone out with my friends but I wanted vĩ đại watch the soccer game on the TV. (I could but I didn’t go with them)

Ở cả hai câu, vấn đề đều hoàn toàn có thể tiến hành tuy nhiên tôi lại lựa chọn trong nhà coi bóng

Bạn đang xem: should have v3 là gì

Should/Ought vĩ đại + have + V3: đáng ra nên, đáng ra nên — vô vượt lên trên khứ, tất cả chúng ta dường như không thao tác làm việc gì cơ tuy nhiên nó là sự việc nên/phải thực hiện. 

 • You should have checked your answers thoroughly before you handed in your exam. (but you didn’t which was a mistake)
 • You ought vĩ đại have checked your answers thoroughly before you handed in your exam. (Same but stronger than vãn should have)

Must + have + V3: chắc là vẫn, hẳn là vẫn — Lúc nói đến chủ kiến của phiên bản đằm thắm về những sự khiếu nại vô vượt lên trên khứ phụ thuộc vào kinh nghiệm/sự thiệt. 

 • Do you know Ryan’s math grade?
 • I don’t know but he must have got an A. (His math is really good)

Would + have + V3: có lẽ rằng vẫn — người sử dụng Lúc phát biểu về sự việc việc vô vượt lên trên khứ, bản thân lựa chọn thực hiện tuy nhiên dường như không thực hiện vì thế ĐK ko đầy đủ, hoặc vì thế tình thế ko được chấp nhận.  Thường người sử dụng kết phù hợp với mệnh đề IF.

 • I would have moved out, but I hadn’t had enough money. (I wanted vĩ đại move out but I didn’t have money)
 • I would have been smiling if you had brought mạ some flowers. (You didn’t bring mạ flowers, sánh I am not smiling)

Couldn’t Have + V3: dường như không thể — dùng để làm phát biểu về sự việc khiếu nại vô vượt lên trên khứ tất cả chúng ta mong muốn thực hiện tuy nhiên dường như không thực hiện được.

Xem thêm: quy luật lưu thông tiền tệ

 • I couldn’t have visited you when I was in Paris as I didn’t know your address.
  (I didn’t visit you when I was in England but it was not possible anyway)

Negative Modals + V3 Table

Can’t Have / Couldn’t Have V3 99% (impossibility) I am sure he wasn’t lying, he can’t have cheated on you.
Mustn’t have + V3 85% (it can be wrong) I can’t believe him, he mustn’t have crashed. Jerry was probably joking.
May / Might not have V3 50% (probably didn’t happen) I am sánh curious, she may have won the contest, you never know.

Examples:
One of them —- be lying and I suspect it’s Emma.
a)must   b)may   c)must have   d)can’t   e)mustn’t

Xem thêm: apologise đi với giới từ gì

When did you go shopping last?
It —- ages ago.
a)must be   b)may be   c)must have been   d)could be

Jane —– about the meeting as she didn’t mention about it at all.
a)must hear  b)must have heard  c)can’t have heard  d)couldn’t have heard
e)needn’t have heard f)was able vĩ đại hear

Reference: http://www.grammarbank.com/could-should-would-must-have.html

Tác giả

Bình luận