she stays incredibly focused and is never distracted by others

Câu hỏi:

09/04/2023 365

Bạn đang xem: she stays incredibly focused and is never distracted by others

D. concentrated

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: D

Giải thích: distracted (v) bị thực hiện mang đến phân tích tâm lý >< concentrated (v) thực hiện mang đến luyện trung

Dịch: Cô ấy luôn luôn triệu tập cao phỏng và ko lúc nào bị người không giống phân tích tâm lý.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Anna organized a few games to lớn ____ the ice when the new students first arrived.

A. break

B. crack

C. drill

D. melt

Câu 2:

The council wants to lớn ____ the character of the thành phố while reconstructing the Old Quarter.

A. preserve

B. store

C. defense

D. abandon

Câu 3:

The last time it rained here was a fortnight ago.

Xem thêm: đường cao tam giác vuông cân

A. It hasn’t rained here since a fortnight.

B. It hasn’t rained here for a fortnight.

C. It hadn’t rained here for a fortnight.

D. It hasn’t been raining here for a fortnight.

Câu 4:

Although Judy was severely disabled she participated in many sports. => Despite ........................

Câu 5:

Whenever she went to lớn Paris she bought a new dress.

A. She ever went to lớn Paris without buying a new dress.

B. She has never gone to lớn Paris without buying a new dress.

C. She never went to lớn Paris only to lớn buy a new dress.

D. She never went to lớn Paris without buying a new dress.

Câu 6:

You can ring this number whenever there is any difficulty. => Should …

Câu 7:

If the work is finished by lunchtime you can go trang chủ.

A. Get the work finished by lunch time ví you can go trang chủ.

B. Get the work finished by lunch time when you can go trang chủ.

C. Get the work finished by lunch time and you can go trang chủ.

Xem thêm: số bị chia là gì

D. Get the work finished by lunch time while you can go trang chủ.