school uniform is compulsory in most of vietnamese schools

Câu hỏi:

05/04/2020 92,844

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

Bạn đang xem: school uniform is compulsory in most of vietnamese schools

School uniform is compulsory in most of Vietnamese schools

C. required

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

- Compulsory/kəm'pʌlsəri/ ~ Required /ri'kwaiəd/ (adj): được yêu thương cầu/ bắt buộc

E.g: Regular attendance is required in this course.

-Depended: bị phụ thuộc

-Paid: được trả chi phí, thanh toán

-Divided: được tạo thành nhiều phần, bị phân tách tách

Đáp án C (Đồng phục ngôi trường thì đề nghị ở đa số những ngôi trường học tập ở Việt Nam)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

We should make full use _________ the Internet as it is an endless source of information

A. of

B. in

C. with

D. from

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

John would lượt thích to specialize ___________ computer science

A. of

B. to

C. in

D. at

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

He was the first person  __________.the room

A. entering

Xem thêm: định luật len xơ được dùng để xác định

B. đồ sộ enter

C. đồ sộ be enter

D. having entered

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Western women are more _________ than thở Asian women

A. depend

B. independent

C. independently

D. dependence

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

The climate of Đài Loan Trung Quốc is similar in many ways đồ sộ ………………

A. that of the United States

B. which of the United States

C. the United States

D. this of the United States

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

He is exhausted because he_______ around the whole afternoon trying đồ sộ clean the house.

A. has been running

B. runs

C. is running

Xem thêm: điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần

D. was running