right after the boy got out of his house it started to rain heavily

Câu hỏi:

15/04/2020 48,480

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: right after the boy got out of his house it started to rain heavily

Right after the boy got out of his house, it started lớn rain heavily.

A. Not until it started lớn rain heavily did the boy got out of his house.

B. No sooner had the boy got out of his house phàn nàn it started lớn rain heavily.

Đáp án chủ yếu xác

C. Hardly had it started lớn rain heavily when the boy got out of his house.

D. It had rained heavily before the boy got out of his house.

Kiến thức: Cấu trúc hòn đảo ngữ

Giải thích:

Cấu trúc hòn đảo ngữ:

- No sooner + had + S + V.p.p + phàn nàn + S + V.ed: Ngay Khi … thì …

= Hardly/Barely/Scarcely + had + S + V.p.p + when/before + S + V.ed

- Not until + clause/ adv of time + Auxiliary + S + V: Đến tận Khi … thì …

Tạm dịch: Ngay sau khoản thời gian cậu nhỏ nhắn thoát khỏi ngôi nhà, trời chính thức mưa rộng lớn.

A. Đến Khi trời chính thức mưa lơn, cậu nhỏ nhắn mới mẻ thoát khỏi ngôi nhà.

B. Ngay sau khoản thời gian cậu nhỏ nhắn thoát khỏi ngôi nhà thì trời chính thức mưa rộng lớn.

C. Ngay sau khoản thời gian trời chính thức mưa rộng lớn thì cậu nhỏ nhắn thoát khỏi ngôi nhà.

D. Trời đang được mưa rộng lớn trước lúc cậu nhỏ nhắn thoát khỏi ngôi nhà.

Câu A, C, D sai về nghĩa.

Chọn B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

People should _______ green lifestyle lớn help conserve the natural resources.

A. adopt

B. adapt

C. adjoin

D. adjust

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The children were attracted by the show. It was performed by the animals.

Xem thêm: sơ đồ tư duy tây tiến

A. The children were attracted by the show performed by the animals.

B. The children were attracted by the show lớn have been performed by the animals.

C. Performing by the animals, the show attracted the children.

D. The children attracted by the show which was performed by the animals.

Câu 3:

Would you mind _______ these plates a wipe before putting them in the cupboard?

A. making

B. getting

C. doing

D. giving

Câu 4:

We are all too _______ of traditions in our modern world, but they can have a very strong impact on us.

A. dismissing

B. dismissive

C. dismissal

D. dismissed

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Educators are complaining that students rely on social truyền thông sánh much that they lose the ability lớn think critically.

A. decide on

B. insist on

C. depend on

D. dismissed

Xem thêm: âm mưu của thực dân pháp khi tấn công đà nẵng là

Câu 6:

Digital clocks, however precise, they cannot be perfectly accurate because the earth’s rotation changes slightly over years.