practice to v hay ving

A. Dạng V_ing.

1. Cách sử dụng

• V_ing là căn nhà ngữ của câu:  Dancing bored him.
• V_ing là xẻ ngữ của động từ:   Her hobby is painting.
• V_ing là xẻ ngữ:  Seeing is believing.
• V_ing đứng sau giới từ:  He was accused of smuggling.
• V_ing sau đó 1 vài ba động từ:   avoid, mind, enjoy,…

Bạn đang xem: practice to v hay ving

2. Một số cơ hội dùng đặc biệt

+ Những động kể từ sau được bám theo sau bởi vì V-ing: admit, avoid, delay, enjoy, excuse, consider, deny, finish, imagine, forgive, keep, mind, miss, postpone, practise, resist, risk, propose, detest, dread, resent, pardon, try, fancy.
Ex:
– He admitted taking the money.
– Would you consider selling the property?
– He kept complaining.
– He did’t want vĩ đại risk getting wet.

+ Verbs + prepositions: apologize for, accuse of, insist on, feel lượt thích, congratulate on, suspect of, look forward vĩ đại, dream of, succeed in, object vĩ đại, approve/disapprove of…

+ Gerund cũng bám theo sau những cụm kể từ như:
– It’s no use / It’s no good…
– There’s no point ( in)…
– It’s ( not) worth …
– Have difficult ( in) …

dạng động từ
Ví dụ về một số trong những động kể từ + V_ing

– It’s a waste of time/ money …
– Spend/ waste time/money …
– Be/ get used vĩ đại …
– Be/ get accustomed vĩ đại …
– Do/ Would you mind … ?
– be busy doing something
– What about … ? How about …?
– Go + V-ing ( go shopping, go swimming… )

B. Dạng To V.

1. Cách người sử dụng To-infinitive:

 • Verb + vĩ đại V

Những động kể từ sau được bám theo sau thẳng bởi vì to-infinitive: agree, appear, arrange, attempt, ask, decide, determine, fail, endeavour, happen, hope, learn, manage, offer, plan, prepare, promise, prove, refuse, seem, tend, threaten, try, volunteer, expect, want,…
Ex:
– She agreed vĩ đại pay $50.
– Two men failed vĩ đại return from the expedition.
– The remnants refused vĩ đại leave.
– She volunteered vĩ đại help the disabled.
– He learnt vĩ đại look after himself.

 • Verb + how/ what/ when/ where/ which/ why + vĩ đại V

Những động kể từ dùng công thức này là: ask, decide, discover, find out, forget, know, learn, remember, see, show, think, understand, want vĩ đại know, wonder…
Ex:
– He discovered how vĩ đại open the safe.
– I found out where vĩ đại buy fruit cheaply.
– She couldn't think what vĩ đại say.
– I showed her which button vĩ đại press.

Xem thêm: Truyền hình trực tiếp bóng đá Cakhia TV

 • Verb + Object + vĩ đại V

Những động kể từ bám theo công thức này là: advise, allow, enable, encourage, forbid, force, hear, instruct, invite, order, permit, persuade, request, remind, train, urge, want, tempt…
Ex:
– These glasses will enable you vĩ đại see in the dark.
– She encouraged má vĩ đại try again.
– They forbade her vĩ đại leave the house.
– They persuaded us vĩ đại go with them.

C. Một số kể từ cút nằm trong cả V_ing và To V.

 • Stop V-ing: giới hạn làm những gì (dừng hẳn)
  Stop vĩ đại V: tạm dừng nhằm thao tác làm việc gì

Ex:
Stop smoking: giới hạn thuốc lá.
Stop vĩ đại smoke: tạm dừng nhằm hít thuốc

 • Remember/forget/regret vĩ đại V: nhớ/quên/tiếc sẽ rất cần làm những gì (ở thời điểm hiện tại – tương lai)
  Remember/forget/regret V-ing: nhớ/quên/tiếc đã từng gì (ở quá khứ)

Ex:
– Remember vĩ đại send this letter (hãy ghi nhớ gửi bức thư này)
– Don’t forget vĩ đại buy flowers (đừng quên mua sắm hoa nhé)
– I regret vĩ đại inform you that the train was cancelled (tôi rất rất tiếc cần đưa thông tin – mang đến anh rằng chuyến
tàu đã biết thành hủy)
– I paid her $2. I still remember that. I still remember paying her $2. (tôi ghi nhớ vẫn trả cô ấy 2 đô la rồi)

 • Try vĩ đại V: nỗ lực thực hiện gì
  Try V-ing: thử thực hiện gì

Ex:
–  I try vĩ đại pass the exam. (tôi nỗ lực băng qua kỳ thi)
– You should try unlocking the door with this key. (bạn nên test xuất hiện với cái khóa này)

Xem thêm: hừng đông áng mây dòng sông

 • Like V-ing: Thích làm những gì vì như thế nó thú vị, hoặc, lôi kéo, thực hiện nhằm thông thường thức.
  Like vĩ đại do: làm việc cơ vì như thế nó là đảm bảo chất lượng và cần thiết thiết

Ex:
– I lượt thích watching TV.
– I want vĩ đại have this job. I lượt thích vĩ đại learn English.

 • Need vĩ đại V: cần thực hiện gì
  Need V-ing: cần được tạo gì (= need vĩ đại be done)

Ex:
– I need vĩ đại go vĩ đại school today.
– Your hair needs cutting. (= your hair needs vĩ đại be cut)

Xem thêm : Kiến thức cơ phiên bản về giới từ