phenol không phản ứng với chất nào sau đây

Câu hỏi:

18/06/2019 64,866

C. NaHCO3.

Bạn đang xem: phenol không phản ứng với chất nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Đáp án C

C6H5OH  + Na  à C6H5ONa + 1/2H2

C6H5OH + NaOH à C6H5ONa + H2O

C6H5OH + 3Br2  à C6H(OH)Br3    + 3HBr

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân cấu trúc của C4H10O là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7.

Câu 2:

Tên thay cho thế của C2H5OH là

A. ancol etylic

B. ancol metylic

C. etanol

D. metanol.

Câu 3:

Công thức tổng quát lác của ancol ko no sở hữu một nối song, đơn chức là:

A. CnH2n+2O

Xem thêm: tác động tiêu cực nhất của chính sách dân số rất triệt để ở trung quốc là

B. CnH2nO

C. CnH2n-2O

D. CnH2n+2O2.

Câu 4:

Nhỏ kể từ từ từng giọt brom vô ống thử chứa chấp hỗn hợp phenol hiện tượng kỳ lạ để ý được là:

A. nước brom bị mất mặt màu sắc.

B. xuất hiện tại kết tủa White.

C. xuất hiện tại kết tủa White sau tan dần dần.

D. xuất hiện tại kết tủa White và nước brom bị mất mặt màu sắc.

Câu 5:

Công thức tổng quát lác của ancol no 2 chức là:

A. CnH2n+2O2

B. CnH2nO2

C. CnH2n-2O2

D. CnH2n+2O

Câu 6:

Ancol etylic được đưa đến khi

A. thuỷ phân saccarozơ.

B. lên men glucozơ.

C. thuỷ phân đàng mantozơ.

D. thuỷ phân tinh ma bột.

Xem thêm: chu kì tế bào là gì