phân từ 2 của get

A1 Dịch: đạt được, được, tìm kiếm được, cho tới, đem, trở thành, phát triển thành, chính thức, bắt được, gửi, fake, ăn, thám thính rời khỏi, lấy, đã đạt được, có được, van lơn được, mang về, cho tới, đạt cho tới, tiếp cận địa điểm, cút đi: chuồn

* Hình thức này là lạc hậu hoặc dùng nhập tình huống quan trọng hoặc một số trong những giờ địa phương

Bạn đang xem: phân từ 2 của get

động kể từ bất quy tắc liên quan:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

forgot
forgat

[fəˈɡɒt]
[fəˈɡʌt]

forgotten
forgot

[fəˈɡɒtn]
[fəˈɡɒt]

begot
begat

[bɪˈɡɒt]
[gʌt]

begot
begotten

[bɪˈɡɒt]
[bɪˈɡɒtn]

Xem thêm: tiếng anh 10 i learn smart world

misget

misgot
misgat

misgot
misgotten

overget

overgot
overgat

Xem thêm: hạn chế của sinh sản vô tính là

overgot
overgotten

underget

undergot
undergat

undergot
undergottenđộng kể từ bất quy tắc