olga was about to say something about the end of the movie. he was stopped by his friends right then

Bạn đang xem: olga was about to say something about the end of the movie. he was stopped by his friends right then

Olga was about to lớn say something about the kết thúc of the movie. He was stopped by his friends right then.

A. Hardly had Olga intended to lớn say something about the kết thúc of the movie when he was stopped by his friends.

B. Only after Olga had said something about the kết thúc of the movie was he stopped by his friends.

C. Were it not for Olga’s intension of saying something about the kết thúc of the movie, he would not be stopped by his friends.

D. It was not until Olga was stopped by his friends that he started to lớn say something about the kết thúc of the movie.

Đáp án A

Đề bài: Olga đang được quyết định thưa gì cơ về dòng sản phẩm kết của tập phim. Anh tớ đã biết thành ngăn lại bởi đồng minh của anh ấy tớ ngay lập tức tiếp sau đó.

Xét những đáp án:

A. Ngay Lúc Olga đem dự định thưa gì về dòng sản phẩm kết của tập phim thì anh tớ đã biết thành ngăn lại với đồng minh -> đích nghĩa

=> Cấu trúc:  Hardly + Had + S + Vp2 + When + S + V- vượt lên khứ đơn: ngay lập tức sau khoản thời gian... thì...

B. Chỉ sau khoản thời gian Olga thưa vài ba điều về dòng sản phẩm kết của tập phim thì anh tớ bị ngăn lại bởi đồng minh -> sai vì như thế không giống đối với nghĩa của câu gốc

Xem thêm: nửa sau mùa đông gió mùa đông bắc thổi vào nước ta có tính chất lạnh ẩm vì

=> Cấu trúc: Only after + Noun/ clause + {hình thức hòn đảo ngữ}: chỉ với sau Lúc....thì......

C. Nếu ko nên vì như thế dự định của Olga về sự thưa vài ba điều về dòng sản phẩm kết của tập phim, anh tớ tiếp tục không xẩy ra ngăn lại bởi đồng minh -> sai vì như thế không giống đối với nghĩa của câu gốc

=> Cấu trúc: Đảo ngữ câu ĐK loại 2: Were + S1 + (not) + O, S2 + would/might/could… + Vo

D. Không cho tới Lúc Olga bị ngăn lại bởi đồng minh thì anh ấy chính thức thưa gì về dòng sản phẩm kết của tập phim -> sai vì như thế không giống đối với nghĩa của câu gốc

=> Cấu trúc: It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that... + S + V: mãi mang lại đến….. thì…

DC Circuit Court Cảm ơn đang được gom ý, đem gì em cứ cmt mang lại cô và anh biết nhé

. 23/07/2020

DC Circuit Court Em chỉnh lại mang lại như là bên trên này nhé

. 02/05/2020

DC Circuit Court Em chỉnh lại mang lại như là bên trên này nhé

. 02/05/2020

Nguyễn Văn Hoàng đáp án không giống với vô sách ạ??

1 Trả câu nói. . 30/04/2020

Nguyễn Thái An vô sách đáp án A là before chứ không cần nên when ạ

1 Trả câu nói. . 09/02/2020