mã trường đại học giao thông vận tải

I. Tuyển sinh và đào tạo và huấn luyện bên trên thủ đô hà nội - Mã tuyển chọn sinh (GHA)

TT

Mã ngành (Mã xét tuyển)

Bạn đang xem: mã trường đại học giao thông vận tải

Ngành xét tuyển

Tên công thức xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ

(Chỉ vận dụng với sỹ tử đem Tổng điểm xét tuyển

bằng điểm trúng tuyển)

Điểm Toán

Thứ tự động nguyện

vọng

1

7310101

Kinh tế

Xét theo dõi điểm thi

25,00

≥ 8,00

NV ≤ 7

2

7340101

Quản trị kinh doanh

Xét theo dõi điểm thi

25,10

≥ 8,60

NV ≤ 3

3

7340101

QT

Quản trị marketing (Chương trình chất

lượng cao Quản trị marketing Việt - Anh)

Xét theo dõi điểm thi

23,95

≥ 7,20

NV ≤ 2

Xét tuyển chọn kết hợp

24,60

≥ 7,60

NV ≤ 11

4

7340201

Tài chủ yếu - Ngân hàng

Xét theo dõi điểm thi

24,95

≥ 8,20

NV ≤ 6

5

7340301

Kế toán

Xét theo dõi điểm thi

25,05

≥ 8,80

NV ≤ 4

6

7340301

QT

Kế toán (Chương trình rất chất lượng Kế toán tổ hợp Việt - Anh)

Xét theo dõi điểm thi

23,30

≥ 7,40

NV ≤ 6

Xét tuyển chọn kết hợp

23,60

≥ 7,60

NV ≤ 1

7

7460112

Toán ứng dụng

Xét theo dõi điểm thi

23,40

≥ 8,40

NV ≤ 1

8

7480101

Khoa học tập máy tính

Xét theo dõi điểm thi

25,25

≥ 8,20

NV ≤ 1

Xét tuyển chọn kết hợp

23,35

≥ 7,60

NV ≤ 4

Đánh giá bán tư duy

17,41

≥ 5,37

NV ≤ 1

9

7480201

Công nghệ thông tin

Xét theo dõi điểm thi

25,90

≥ 8,40

NV ≤ 2

Đánh giá bán tư duy

14,22

≥ 3,73

NV ≤ 4

10

7480201

QT

Công nghệ vấn đề (Chương trình chất

lượng cao Công nghệ vấn đề Việt - Anh)

Xét theo dõi điểm thi

24,65

≥ 8,40

NV ≤ 3

Xét tuyển chọn kết hợp

24,75

≥ 8,00

NV ≤ 1

11

7510104

Công nghệ nghệ thuật kí thác thông

Xét theo dõi điểm thi

22,75

≥ 8,00

NV ≤ 5

12

7510605

Logistics và vận hành chuỗi cung ứng

Xét theo dõi điểm thi

26,25

≥ 8,40

NV ≤ 2

Xét tuyển chọn kết hợp

24,95

≥ 7,20

NV ≤ 9

Đánh giá bán tư duy

14,25

≥ 4,00

NV ≤ 2

13

7520103

Kỹ thuật cơ khí

Xét theo dõi điểm thi

23,60

≥ 8,20

NV ≤ 6

14

7520103

QT

Kỹ thuật cơ khí (Chương trình rất chất lượng Cơ khí xe hơi Việt - Anh)

Xét theo dõi điểm thi

20,55

≥ 7,00

NV ≤ 5

Xét tuyển chọn kết hợp

23,75

≥ 7,00

NV ≤ 1

TT

Mã ngành (Mã xét tuyển)

Ngành xét tuyển

Tên công thức xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ

(Chỉ vận dụng với sỹ tử đem Tổng điểm xét tuyển

bằng điểm trúng tuyển)

Điểm Toán

Thứ tự động nguyện vọng

15

7520114

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

Xét theo dõi điểm thi

24,85

≥ 8,60

NV ≤ 13

Xét tuyển chọn kết hợp

23,55

≥ 7,80

NV ≤ 1

Đánh giá bán tư duy

18,72

≥ 3,70

NV ≤ 6

16

7520115

Kỹ thuật nhiệt

Xét theo dõi điểm thi

21,25

≥ 7,60

NV ≤ 1

17

7520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

Xét theo dõi điểm thi

21,65

≥ 8,00

NV ≤ 2

18

7520130

Kỹ thuật dù tô

Xét theo dõi điểm thi

24,85

≥ 8,60

NV ≤ 1

19

7520201

Kỹ thuật điện

Xét theo dõi điểm thi

23,60

≥ 6,60

NV ≤ 4

Đánh giá bán tư duy

16,37

≥ 5,77

NV ≤ 1

20

7520207

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

Xét theo dõi điểm thi

24,10

≥ 8,60

NV ≤ 14

21

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá

Xét theo dõi điểm thi

25,30

≥ 8,80

NV ≤ 1

Xét tuyển chọn kết hợp

22,55

≥ 7,80

NV ≤ 1

Đánh giá bán tư duy

16,10

≥ 5,90

NV ≤ 1

22

7520218

Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo

Xét theo dõi điểm thi

24,35

≥ 8,80

NV ≤ 6

Đánh giá bán tư duy

20,37

≥ 5,30

NV ≤ 4

23

7520219

Hệ thống giao thông vận tải thông minh

Xét theo dõi điểm thi

17,10

≥ 5,60

NV ≤ 15

24

7520320

Kỹ thuật môi trường

Xét theo dõi điểm thi

21,35

≥ 7,80

NV ≤ 4

25

7580106

Quản lý khu đô thị và công trình

Xem thêm: trường đại học ngoại ngữ huế

Xét theo dõi điểm thi

19,00

≥ 5,80

NV ≤ 2

26

7580201

Kỹ thuật xây dựng

Xét theo dõi điểm thi

21,20

≥ 8,20

NV ≤ 5

27

7580201

QT

Kỹ thuật thi công (Chương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật thi công công trình xây dựng kí thác thông)

Xét theo dõi điểm thi

18,45

≥ 6,60

NV ≤ 2

28

7580202

Kỹ thuật thi công công trình xây dựng thuỷ

Xét theo dõi điểm thi

17,25

≥ 6,40

NV ≤ 1

29

7580205

Kỹ thuật thi công công trình xây dựng kí thác thông

Xét theo dõi điểm thi

17,00

≥ 5,40

NV ≤ 7

30

7580205

QT

Kỹ thuật thi công công trình xây dựng giao thông vận tải (gồm những Chương trình quality cao: Cầu - Đường cỗ Việt - Pháp, Cầu - Đường cỗ Việt - Anh, Công trình giao thông vận tải đô

thị Việt - Nhật)

Xét theo dõi điểm thi

17,00

≥ 5,00

NV ≤ 3

Xét tuyển chọn kết hợp

21,75

≥ 6,00

NV ≤ 1

31

7580210

Kỹ thuật hạ tầng hạ tầng

Xét theo dõi điểm thi

17,35

≥ 6,20

NV ≤ 3

32

7580301

Kinh tế xây dựng

Xét theo dõi điểm thi

24,10

≥ 8,60

NV ≤ 1

33

7580301

QT

Kinh tế thi công (Chương trình chất

lượng cao Kinh tế thi công công trình xây dựng Giao thông Việt - Anh)

Xét theo dõi điểm thi

22,50

≥ 7,40

NV ≤ 8

34

7580302

Quản lý xây dựng

Xét theo dõi điểm thi

23,50

≥ 7,80

NV ≤ 8

35

7580302

QT

Quản lý thi công (Chương trình chất

lượng cao Quản lý thi công Việt - Anh)

Xét theo dõi điểm thi

18,55

≥ 7,80

NV ≤ 1

Xét tuyển chọn kết hợp

23,60

≥ 7,60

NV ≤ 1

36

7810103

Quản trị cty du ngoạn và lữ hành

Xét theo dõi điểm thi

24,40

≥ 8,00

NV ≤ 4

37

7840101

Khai thác vận tải

Xét theo dõi điểm thi

24,70

≥ 8,20

NV ≤ 12

Xét tuyển chọn kết hợp

23,15

≥ 5,40

NV ≤ 1

38

7840104

Kinh tế vận tải

Xét theo dõi điểm thi

24,20

≥ 8,20

NV ≤ 16

Xét tuyển chọn kết hợp

24,70

≥ 8,20

NV ≤ 1

II. Tuyển sinh và đào tạo và huấn luyện bên trên TP. Sài Gòn - Mã tuyển chọn sinh (GSA)

TT

Mã ngành xét tuyển

Ngành xét tuyển

Tên công thức xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ

(Chỉ vận dụng với sỹ tử đem Tổng điểm xét tuyển chọn vì như thế điểm trúng tuyển)

Điểm Toán

Thứ tự động nguyện vọng

1

7340101

Quản trị kinh doanh

Xét theo dõi điểm thi

22,70

≥ 6,60

NV ≤ 2

2

7340201

Tài chủ yếu - Ngân hàng

Xét theo dõi điểm thi

20,10

≥ 7,00

NV ≤ 2

3

7340301

Kế toán

Xét theo dõi điểm thi

22,65

≥ 8,00

NV ≤ 5

4

7480201

Công nghệ thông tin

Xét theo dõi điểm thi

24,70

≥ 8,00

NV ≤ 5

5

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Xét theo dõi điểm thi

25,10

≥ 8,60

NV ≤ 2

6

7520114

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

Xét theo dõi điểm thi

21,80

≥ 6,80

NV ≤ 2

7

7520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

Xét theo dõi điểm thi

20,75

≥ 8,00

NV ≤ 16

8

7520130

Kỹ thuật dù tô

Xét theo dõi điểm thi

23,50

≥ 8,00

NV ≤ 2

9

7520201

Kỹ thuật điện

Xét theo dõi điểm thi

21,35

≥ 7,60

NV ≤ 2

10

7520207

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

Xét theo dõi điểm thi

21,10

≥ 7,60

NV ≤ 2

11

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá

Xét theo dõi điểm thi

23,05

≥ 7,80

NV ≤ 1

12

7580101

Kiến trúc

Xét theo dõi điểm thi

17,50

≥ 6,00

NV ≤ 4

13

7580201

Kỹ thuật xây dựng

Xét theo dõi điểm thi

17,15

≥ 7,00

NV ≤ 3

14

7580205

Kỹ thuật thi công công trình xây dựng kí thác thông

Xét theo dõi điểm thi

16,00

≥ 5,20

NV ≤ 3

15

7580301

Kinh tế xây dựng

Xét theo dõi điểm thi

17,55

≥ 6,20

NV ≤ 1

16

7580302

Quản lý xây dựng

Xét theo dõi điểm thi

20,30

≥ 7,60

NV ≤ 1

17

7810103

Quản trị cty du ngoạn và lữ hành

Xét theo dõi điểm thi

21,15

≥ 7,80

NV ≤ 1

18

7840101

Khai thác vận tải

Xét theo dõi điểm thi

24,25

≥ 8,00

NV ≤ 7

Ghi chú: Các công thức xét tuyển chọn gồm:

Xem thêm: đề thi tin học cơ bản

- Xét theo dõi điểm thi: Xét theo dõi sản phẩm thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022;

- Xét tuyển chọn kết hợp: Xét phối hợp chứng từ nước ngoài ngữ quốc tế và sản phẩm thi đua trung học phổ thông năm 2022;

- Đánh giá bán tư duy: Xét theo dõi sản phẩm Reviews trí tuệ năm 2022 của Trường Đại học tập Bách khoa thủ đô hà nội.