làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu

Bách khoa toàn thư ngỏ Wikipedia

Một phần của loạt bài bác về
Chủ nghĩa Marx
Karl Marx và Friedrich Engels

Công trình lý luận

Bạn đang xem: làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu

 • Các bạn dạng thảo tài chính và triết học tập 1844
 • Tình cảnh giai cung cấp người công nhân Anh
 • Hệ tư tưởng Đức
 • Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
 • Ngày 18 mon sương loà của Louis Bonaparte
 • Grundrisse
 • Tư bản
 • Phê phán cương lĩnh Gotha
 • Biện hội chứng của tự động nhiên
 • Nguồn gốc mái ấm gia đình, chính sách tư hữu và mái ấm nước
 • Chủ nghĩa đế quốc, quá trình tột nằm trong của mái ấm nghĩa tư bản
 • Làm gì?
 • Tích lũy tư bản
 • Bút ký triết học
 • Nhà nước và cơ hội mạng
 • Các đái luận về thuyết độ quý hiếm của Marx
 • Lịch sử và ý thức giai cấp
 • Bút ký nhập tù
 • Những người Jacobin đen
 • Về mâu thuẫn
 • Về thực hành
 • Cương lĩnh về triết học tập lịch sử
 • Biện hội chứng của khai sáng
 • Phê phán tài chính Liên Xô
 • Cuộc cách mệnh dài
 • Kẻ khốn nằm trong của Trái Đất
 • Đọc Tư bản
 • Tư bạn dạng độc quyền
 • Xã hội thao diễn cảnh
 • Lý thuyết sư phạm phê phán
 • Ideology and Ideological State Apparatuses
 • Ways of Seeing
 • How Europe Underdeveloped Africa
 • Social Justice and the City
 • Women, Race and Class
 • Marxism and the Oppression of Women
 • Imagined Communities
 • Hegemony and Socialist Strategy
 • The Sublime Object of Ideology
 • Time, Labor and Social Domination
 • The Age of Extremes
 • The Origin of Capitalism
 • Empire
 • Late Victorian Holocausts
 • Change the World Without Taking Power
 • Caliban and the Witch
 • An Introduction vĩ đại the Three Volumes of Karl Marx's Capital
 • Capitalist Realism
 • How vĩ đại Blow Up a Pipeline
 • Capital in the Anthropocene

Triết học

 • Chủ nghĩa duy vật biện chứng
 • Triết học tập tự động nhiên

Phê phán tài chính chủ yếu trị

 • Tư bạn dạng (tích lũy)
 • Thuyết xịn hoảng
 • Hàng hóa
 • Lao động trừu tượng và cụ thể
 • Yếu tố sản xuất
 • Xu phía tỷ suất lợi tức đầu tư giảm
 • Tư liệu sản xuất
 • Phương thức sản xuất
  • Châu Á
  • Tư bạn dạng mái ấm nghĩa
  • Xã hội mái ấm nghĩa
 • Lực lượng sản xuất
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Sản xuất độ quý hiếm thặng dư
 • Thời gian lận làm việc xã hội cần thiết thiết
 • Lượng độ quý hiếm của sản phẩm hóa
 • Lao động thực hiện thuê

Xã hội học

 • Tha hóa
 • Cơ sở hạ tầng và phong cách xây dựng thượng tầng
 • Giai cung cấp tư sản
 • Giai cấp
 • Ý thức giai cấp
 • Đấu giành giai cấp
 • Xã hội phi giai cấp
 • Bái vật giáo sản phẩm hóa
 • Xã hội nằm trong sản
 • Phê phán tài chính chủ yếu trị
 • Bá quyền văn hóa
 • Dân chủ
 • Chuyên chủ yếu vô sản
 • Bóc lột lao động
 • Ý thức sai lầm
 • Bản hóa học con cái người
 • Ý thức hệ
 • Bần nằm trong hóa
 • Chủ nghĩa đế quốc
 • Giai cung cấp vô sản lưu manh
 • Rạn nứt trao thay đổi chất
 • Giai cung cấp vô sản
 • Tài sản tư
 • Quan hệ sản xuất
 • Đồ vật hóa
 • Học thuyết về mái ấm nước
 • Giai cung cấp lao động

Lịch sử

 • Triết học tập ở Liên Xô
 • Tích lũy nguyên vẹn thủy
 • Cách mạng vô sản
 • Cách mạng thế giới
 • Thuyết quy trình lịch sử

Bình diện

 • Mỹ học
 • Khảo cổ học
 • Tội phạm học
 • Phân tích văn hóa
 • Nghiên cứu vớt văn hóa
 • Đạo đức học
 • Lý thuyết phim
 • Địa lý
 • Sử học
 • Phê phán văn học
 • Tôn giáo
 • Xã hội học
 • Triết học

Biến thể thông thường

Cấu trúc luận
 • Phân tích
 • Tự trị
 • Chủ nghĩa Marx–Lenin
  • Tư tưởng Guevara
  • Tư tưởng Mao Trạch Đông
  • Tư tưởng Tito
  • Chủ nghĩa Trotsky
 • Chủ nghĩa Gramsci mới
 • Trường phái điều tiết
 • Thuyết trái đất loại ba
Hegel phái
 • Trường phái Budapest
 • Trường phái công cụ
 • Trường phái Frankfurt
 • Trường phái nhân bản
 • Neue Marx-Lektüre
 • Trường phái mở
 • Trường phái chủ yếu trị
 • Trường phái Praxis
Cả hai
 • Chính thống
 • Cổ điển
 • Da đen
 • Hậu Marxist
 • Leninist
 • Nữ quyền
 • Tân Marxist
 • Tây phương

Biến thể khác

 • Trường phái Marxist Áo
 • Cộng sản hóa
 • Chủ nghĩa nằm trong sản hội đồng
 • Chủ nghĩa De Leon
 • Chủ nghĩa nằm trong sản Âu
 • Kinh tế học tập Marxian
 • Chủ nghĩa Marx–Lenin–Mao
 • Mao-Spontex
 • Chủ nghĩa Nkrumah
 • Chủ nghĩa xét lại
 • Quốc tế Tình huống
 • Chủ nghĩa xã hội rực rỡ Trung Quốc
 • Chủ nghĩa công nhân

Nhân vật

 • Marx
 • Engels
 • Morris
 • Lafargue
 • Kautsky
 • Plekhanov
 • Du Bois
 • Connolly
 • Lenin
 • Luxemburg
 • Liebknecht
 • Kollontai
 • Bogdanov
 • Stalin
 • Trotsky
 • Grossman
 • Zinoviev
 • Bloch
 • Lukács
 • Korsch
 • Bukharin
 • Hồ Chí Minh
 • Serge
 • Gramsci
 • Galiev
 • Pashukanis
 • Bourdieu
 • Benjamin
 • Mao
 • Basu
 • Mariátegui
 • Horkheimer
 • Dutt
 • Brecht
 • Marcuse
 • Bordiga
 • Fromm
 • Lefebvre
 • James
 • Adorno
 • Padmore
 • Sartre
 • Deutscher
 • Beauvoir
 • Sombart
 • Nkrumah
 • Sweezy
 • Emmanuel
 • Hill
 • Bettelheim
 • Draper
 • Jones
 • Hobsbawm
 • Althusser
 • Hinton
 • Williams
 • Freire
 • Mandel
 • Sivanandan
 • Miliband
 • Cabral
 • Thompson
 • Bauman
 • Fanon
 • Kosik
 • Berger
 • Castro
 • Guevara
 • Heller
 • Guattari
 • Mészáros
 • O'Connor
 • Wallerstein
 • Mies
 • Tronti
 • Debord
 • Amin
 • Hall
 • Nairn
 • Parenti
 • Negri
 • Jameson
 • Dussel
 • Harvey
 • Laclau
 • Poulantzas
 • Vattimo
 • Badiou
 • Harnecker
 • Altvater
 • Anderson
 • Schmidt
 • Löwy
 • Vogel
 • Sison
 • Easthope
 • Rancière
 • Berman
 • Przeworski
 • Cohen
 • Therborn
 • Ahmad
 • Losurdo
 • Ture
 • Postone
 • Rodney
 • Spivak
 • Newton
 • Sakai
 • Wood
 • Federici
 • Wolff
 • Balibar
 • Eagleton
 • Hartsock
 • Rowbotham
 • Mouffe
 • Geras
 • Brenner
 • Davis
 • Cleaver
 • Bishop
 • Haraway
 • Panitch
 • Clarke
 • Jessop
 • Davis
 • Wright
 • Fraser
 • Holloway
 • Screpanti
 • Tamás
 • Hampton
 • Cano
 • Žižek
 • Berardi
 • Sankara
 • Hennessy
 • McDonnell
 • Douzinas
 • Roediger
 • Foster
 • West
 • Ghandy
 • Marcos
 • Heinrich
 • Prashad
 • Kelley
 • Dean
 • Linera
 • Fisher
 • Li
 • Coulthard
 • Malm
 • Seymour
 • Toscano
 • Bhattacharya
 • Moufawad-Paul
 • Srnicek
 • Lordon
 • Horvat
 • Hamza
 • Saito

Tạp chí

 • Antipode
 • Capital & Class
 • Capitalism Nature Socialism
 • Constellations
 • Critique: Journal of Socialist Theory
 • Historical Materialism
 • Mediations
 • Monthly Review
 • New Left Review
 • Race & Class
 • Rethinking Marxism
 • Science & Society
 • Socialism and Democracy
 • Socialist Register

Chủ đề liên quan

Xem thêm: trước when dùng thì gì

 • Danh sách mái ấm lý luận nằm trong sản thế kỷ 21
 • Chủ nghĩa vô chủ yếu phủ
 • Hủy khử mang ý nghĩa sáng sủa tạo
 • Lý thuyết xung đột
 • Lý thuyết phê phán
 • Phê phán mái ấm nghĩa Marx
 • Chủ nghĩa nằm trong sản
 • Chủ nghĩa công xã
 • Tất quyết định luận kinh tế
 • Tất quyết định luận lịch sử
 • Lịch sử mái ấm nghĩa nằm trong sản
 • Chính trị cánh tả
 • Kinh tế học tập Marxian
  • Cánh miêu tả mới
  • Cánh miêu tả cũ
 • Chế phỏng tự động quản ngại đô thị
 • Sinh thái học tập chủ yếu trị
 • Dân mái ấm triệt để
 • Dân mái ấm xã hội
 • Chủ nghĩa xã hội
  • Chuyên chế
  • Dân chủ
  • Thị trường
  • Cải lương
  • Cách mạng
  • Không tưởng
 • Dân mái ấm xô viết
 • Chủ nghĩa dân túy cánh tả
 • Giai cung cấp phổ quát
 • Chủ nghĩa Marx thông tục
  • Chủ nghĩa kinh tế
 • Hợp tác xã công nhân
 • Hội đồng công nhân
 •  Cổng vấn đề Chủ nghĩa nằm trong sản
 •  Cổng vấn đề Triết học
 • x
 • t
 • s

"Làm theo gót năng lượng, tận hưởng theo gót nhu cầu" là 1 trong những khẩu hiệu được phổ cập bởi vì Karl Marx nhập văn khiếu nại Phê phán Cương lĩnh Gotha năm 1875 của ông.[1] Đây là phương pháp được chấp nhận sự phân phối tự tại về sản phẩm & hàng hóa, của nả và công ty.[2] Theo ý kiến mái ấm nghĩa Marx, sự bố trí như thế rất có thể đạt được nhờ mối cung cấp thành phầm và công ty đầy đủ nhưng mà một xã hội nằm trong sản rất có thể phát triển được; theo gót ý tưởng phát minh này thì với việc cải cách và phát triển trọn vẹn của nền phát triển xã hội và lực lượng phát triển tự tại, từng yêu cầu của toàn bộ quý khách tiếp tục đều được đáp ứng nhu cầu.[3][4]

Nguồn gốc[sửa | sửa mã nguồn]

Đoạn văn hoàn hảo đem chứa chấp câu nói. của Marx về ý tưởng phát minh này nhập Phê phán Cương lĩnh Gotha đem nội dung như sau:

Trong một quá trình cao hơn nữa của xã hội nằm trong sản mái ấm nghĩa, khi nhưng mà sự dựa vào đem đặc điểm nô dịch của mình nhập sự phân công sức động không thể nữa và nằm trong với việc dựa vào cơ, sự trái chiều thân ái đầu óc với làm việc tay chân cũng không thể nữa; khi nhưng mà làm việc phát triển thành không chỉ một phương tiện đi lại nhằm sinh sinh sống nhưng mà bạn dạng thân ái nó còn là 1 trong những yêu cầu số 1 của sự việc sống; khi nhưng mà nằm trong với việc cải cách và phát triển trọn vẹn của những cá thể, năng suất của mình cũng càng ngày càng tăng thêm và toàn bộ những mối cung cấp của nả xã hội đều tuôn rời khỏi đầy đủ - chỉ khi cơ người tao mới mẻ rất có thể vượt lên hẳn thoát ra khỏi số lượng giới hạn chật hẹp của loại quyền tư sản và xã hội mới mẻ rất có thể ghi bên trên lá cờ của mình: tuân theo năng lượng, tận hưởng theo gót nhu cầu![1][3][4]

Mặc cho dù Marx được nghĩ rằng người thứ nhất tạo nên thuật ngữ này, nó từng được sử dụng phổ cập nhập trào lưu xã hội mái ấm nghĩa trước cơ. Ví dụ, khẩu hiệu này từng được dùng bởi vì August Becker nhập năm 1844[5] và Louis Blanc nhập năm 1851.[6] Nguồn gốc của khẩu hiệu này cũng khá được nghĩ rằng bởi vì Étienne-Gabriel Morelly, một người theo gót mái ấm nghĩa siêu hạng của Pháp,[7][8] người tiếp tục gọi cuốn sách Code of Nature năm 1755 của tớ là "Những quy tắc linh nghiệm và cơ bạn dạng nhằm mục tiêu nhổ quăng quật căn cơ của sự việc tha bổng hóa và toàn bộ những điều xấu xí nhập một xã hội", nhập cơ bao gồm:[9]

I. Không đem cái gì nhập xã hội thuộc sở hữu bất kể ai, mặc dù là gia tài cá thể hoặc tư liệu phát triển, trừ những loại nhưng mà người cơ cần được dùng ngay lập tức ngay tức khắc, nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu yêu cầu, ý mến hoặc việc làm hằng ngày của những người cơ.
II. Mỗi công dân là 1 trong những người của xã hội, được giữ lại, tương hỗ và dùng theo gót xã hội.
III. Mỗi công dân tiếp tục nên đem những góp phần chắc chắn nhập những hoạt động và sinh hoạt của xã hội dựa trên năng lực, tài năng và tuổi thọ của những người đó; dựa vào điều này nhưng mà những trách nhiệm của từng người sẽ tiến hành ra quyết định tuân theo gót quyết định luật phân phối.

Một câu tương tự động cũng rất có thể được nhìn thấy nhập Giao ước Guilford năm 1639, khi xây dựng một xã hội người ở mới mẻ bên trên đây:

Chúng con cái, với thương hiệu được viết lách sau đây, với việc chấp thuận đồng ý của Chúa ước muốn được quyết định cư bên trên New England, và nếu như rất có thể, ở chỗ phía phái mạnh của Quinnipiack, van lơn được nguyện thề nguyền, cùng nhau và với mái ấm gia đình bản thân, rằng, nhờ đem Chúa giúp sức, cùng với nhau nhập cuộc công việc quyết định cư, và luôn luôn giúp sức nhau nhập bất kể việc làm cộng đồng nào là, tùy theo gót năng lực từng người, và theo gót yêu cầu đề ra, và bọn chúng con cái van lơn hứa sẽ không còn quăng quật rơi nhau hoặc bỏ qua công việc quyết định cư, trừ khi đem sự đồng ý của những người dân còn sót lại, hoặc của tương đối nhiều những người dân tiếp tục nhập cuộc thỏa thuận hợp tác này.[10]

Một số học tập fake còn lần rời khỏi xuất xứ của khẩu hiệu này nhập cuốn Tân Ước.[11][12] Trong Sách Công vụ Tông đồ dùng lối sinh sống của xã hội những tín đồ dùng bên trên Jerusalem được tế bào miêu tả là đem tính xã hội (không có tài năng sản cá nhân): "phân trừng trị cho từng người tùy từng nhu cầu" (διεδίδοτο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν):

Chương 4:32–35: 32. Bấy giờ xã hội tín hữu phần đông ấy đồng tâm hiệp ý cùng nhau, không một ai coi ngẫu nhiên những gì bản thân đem là của riêng biệt, tuy nhiên bọn họ coi tất cả là của cộng đồng. 33. Với quyền năng rộng lớn lao, những sứ đồ dùng thực hiện hội chứng về sự việc sinh sống lại của Đức Chúa Jesus, và bọn họ thảy đều sẽ có được ân phước đầy đủ. 34. Trong vòng bọn họ, chẳng ai thiếu hụt thốn gì, vì như thế có rất nhiều mái ấm khu đất hoặc gia chủ tiếp tục chào bán khu đất hoặc mái ấm của mình, lấy chi phí bán tốt lấy 35. bịa đặt điểm chân những sứ đồ dùng, nhằm phân trừng trị cho từng người tùy từng yêu cầu.[13]

Xem thêm: nối vòng tay lớn lời

Tranh luận[sửa | sửa mã nguồn]

Marx tiếp tục vạch rời khỏi những ĐK rõ ràng được chấp nhận ý tưởng phát minh này được rất có thể áp dụng—một xã hội điểm technology và sự tổ chức triển khai xã hội về căn bạn dạng tiếp tục vô hiệu hóa yêu cầu về làm việc tay chân nhập phát triển, điểm nhưng mà "lao động phát triển thành không chỉ một phương tiện đi lại nhằm sinh sinh sống nhưng mà bạn dạng thân ái nó còn là 1 trong những yêu cầu số 1 của sự việc sống".[14] Marx lý giải ý tưởng phát minh của ông rằng, nhập một xã hội như thế, từng người sẽ tiến hành xúc tiến thao tác làm việc vì như thế quyền lợi của xã hội tuy vậy thiếu hụt một chế độ xã hội thu hút bọn họ thao tác làm việc, vì như thế việc làm đang trở thành một hoạt động và sinh hoạt tạo nên và vừa lòng trái đất. Marx tạo nên phần đầu của khẩu hiệu, "làm theo gót năng lực" làm cho thấy từng người không chỉ là đơn giản nên thao tác làm việc rất là, nhưng mà từng người cũng nên cải cách và phát triển không còn những năng lực của tớ.[15][16]

Cho rằng bản thân còn đang được ở "giai đoạn thấp rộng lớn của mái ấm nghĩa nằm trong sản" (chính là "chủ nghĩa xã hội", theo gót như thuật ngữ của Marx),[17] Liên bang Xô viết lách đổi khác lại công thức này thành: "Làm theo gót năng lượng, tận hưởng theo gót làm việc (đầu tư lao động)".[18]

Trong khi thần học tập hóa giải đang được nỗ lực sửa đổi lại câu nói. lôi kéo công lý của Công giáo sao mang đến phù phù hợp với thuật ngữ theo phong cách mái ấm nghĩa Marx này, một vài người Công giáo đã nhận được thấy rằng câu nói. giảng của Chúa Giêsu nhập Dụ ngôn Những yến bạc (Mátthêu 25:14–30) chỉ xác minh phần "làm theo gót năng lực" (Matt. 25:15), chứ không tồn tại phần "hưởng theo gót nhu cầu".[19]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Chủ nghĩa nằm trong sản
 • Chủ nghĩa nằm trong sản vô chủ yếu phủ
 • Nếu ai không thích thao tác làm việc, thì cũng chớ ăn
 • Jedem das Seine
 • Hưởng theo gót lao động
 • Vô sản toàn trái đất, liên kết lại!

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b Marx, Karl (1875). “Phần I”. Phê phán Cương lĩnh Gotha. Truy cập ngày 5 mon một năm 2018.
 2. ^ Busky, Donald F. (ngày trăng tròn mon 7 năm 2000). Democratic Socialism: A Global Survey. Praeger. tr. 4. ISBN 978-0275968861. Communism would mean miễn phí distribution of goods and services. The communist biểu ngữ, 'From each according vĩ đại his ability, vĩ đại each according vĩ đại his needs' (as opposed vĩ đại 'work') would then rule
 3. ^ a b Schaff, Kory (2001). Philosophy and the problems of work: a reader. Lanham, Md: Rowman & Littlefield. tr. 224. ISBN 0-7425-0795-5.
 4. ^ a b Walicki, Andrzej (1995). Marxism and the leap vĩ đại the kingdom of freedom: the rise and fall of the Communist utopia. Stanford, Calif: Stanford University Press. tr. 95. ISBN 0-8047-2384-2.
 5. ^ Was wollen die Kommunisten, 1844, p. 34.
 6. ^ Louis Blanc, Plus de Girondins, 1851, p. 92.
 7. ^ Graeber, David (2013). The Democracy Project: A History, a Crisis, a Movement. New York: Spiegel & Grau. tr. 293–294. ISBN 9780812993561. OCLC 810859541.
 8. ^ Norman E. Bowie, Towards a new theory of distributive justice (1971), p. 82.
 9. ^ Gregory Titelman, Random House dictionary of popular proverbs & sayings (1996), p. 108.
 10. ^ The Guilford Covenant
 11. ^ Joseph Arthur Baird, The Greed Syndrome: An Ethical Sickness in American Capitalism (1989), p. 32.
 12. ^ Marshall Berman, Adventures in Marxism (2000), p. 151.
 13. ^ Mục sư Đặng Ngọc Báu, Bản Dịch 2011, Công Vụ Các Sứ Đồ, Chương 4, Bách Khoa Từ điển Tin Lành
 14. ^ Phần 1, Phê phán Cương lĩnh Gotha, http://www.marxists.org.
 15. ^ Bli︠a︡khman, Leonid Solomonovich; Shkaratan, Ovseĭ Irmovich (1977). Man at Work: The Scientific and Technological Revolution, the Soviet Working Class and Intelligentsia. Progress. tr. 155. Truy cập ngày 24 mon 6 năm 2014.
 16. ^ Johnson, Hewlett (1968). Searching for light: an autobiography. Joseph. Truy cập ngày 24 mon 6 năm 2014.
 17. ^ Ken Post; Phil Wright (1989). Socialism and underdevelopment. Routledge. tr. 11. ISBN 978-0-415-01628-5.
 18. ^ Geoffrey Jukes (1973). The Soviet Union in Asia. University of California Press. tr. 225. ISBN 978-0-520-02393-2.
 19. ^ Finley, Tom. “The Parable of the Talents and the Parable of the Minas (Matt. 25:14-30 and Lk. 19:11-27)” (PDF). Bản gốc (PDF) tàng trữ ngày một mon 9 năm 2018. Truy cập ngày 5 mon một năm 2018.

Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Carens, Joseph (2003). “An Interpretation of the Socialist Principle of Distribution”. Social Philosophy & Policy. 20 (1): 145–77. doi:10.1017/S0265052503201072.
 • Cohen, G. A. (1995). “Self-ownership, communism, and equality: against the Marxist technological fix”. Self-ownership, freedom, and equality. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 0-521-47751-4.
 • Gilabert, Pablo (2015). “The Socialist Principle 'From Each According To Their Abilities, To Each According To Their Needs'”. Journal of Social Philosophy. 46 (2): 197–225. doi:10.1111/josp.12096.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Phê phán Cương lĩnh Gotha (gồm cả chuyến Marx dùng thứ nhất khẩu hiệu này)
 • Chủ nghĩa Marx và Đạo đức (tiếng Anh)
 • Encountering Communism: the theories of Karl Marx