khai triển nhị thức newton

Bài viết lách Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển.

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: khai triển nhị thức newton

1. Công thức nhị thức Niu-tơn

Với a, b là những số thực và n là sô vẹn toàn dương, tao sở hữu :

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Công thức bên trên được gọi là công thức nhị thức Newton (viết tắt là Nhị thức Newton).

Quy ước: a0 = b0 = 1

Chú ý :

Trong biểu thức ở vế cần của công thức (1)

   + Số những hạng tử là n + 1.

   + Các hạng tử sở hữu số nón của a tách dần dần kể từ n cho tới 0, số nón của b tăng dần dần kể từ 0 cho tới n, tuy nhiên tổng những số nón của a và b trong những hạng tử luôn luôn vì chưng n.

   + Các thông số của từng hạng tử cơ hội đều nhị hạng tử đầu và cuối thì đều bằng nhau.

Hệ trái khoáy :

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Các dạng khai triển cơ bạn dạng nhị thức Newton

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

2. Tam giác Pascal.

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Tam giác Pascal được thiết lập theo gót quy luật sau :

- Đỉnh được ghi số 1. Tiếp theo gót là mặt hàng loại nhất ghi nhị số 1.

- ¬Nếu biết mặt hàng loại n ( n≥1) thì mặt hàng loại n+1tiếp theo gót được thiết lập bằng phương pháp nằm trong nhị số liên tục của mặt hàng loại n rồi viết lách sản phẩm xuống mặt hàng bên dưới ở địa điểm thân thuộc nhị số này. Sau bại viết lách số 1 ở đầu và cuối mặt hàng.

Nhận xét :

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

3. Mở rộng lớn của khai triển nhị thức Niu- tơn

Bước 1:Viết tam giác Pascal cho tới loại loại nđể đã có được thông số của nhị thức Niuton (b+ c)n

Bước 2: Tại những đầu loại tao viết lách những đơn thức là khai triển nhị thức Newton

Bước 3: Nhân thứu tự những đơn thức ở đầu loại từng cột với những đơn thức sót lại bên trên từng loại bại rồi với những sản phẩm lại, tao chiếm được sản phẩm khai triển.

Quảng cáo

Cụ thể tao sở hữu ở bên dưới đây

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Chú ý 1:

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Chú ý 2:

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính thông số x10y8 vô khai triển ( x + y)18?

A.43758    B.23145    C.45    D.12458

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

Theo công thức nhị thức Niu- tơn; thông số chứa chấp x10.y8 là: Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Ví dụ 2: Tìm thông số của x4 vô khai triển ( 2x- 5)7

A.175000    B.–70000    C.70000    D.-175000

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Ta có: (2x – 5)7 = [ (2x + (-5)]7

Theo công thức nhị thức Niu-tơn; số hạng chứa chấp x4 là: Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Do bại thông số của x4 là: Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Quảng cáo

Ví dụ 3: Trong khai triển nhị thức (x + 1)n+9. Có toàn bộ 17 số hạng. Vậy n bằng:

A.10    B.17    C.9    D.12

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Chú ý: Số những số hạng của khai triển nón n là n + 1.

Vậy khai triển (x+1)n+ 9 sở hữu toàn bộ 17 số hạng suy rời khỏi n + 9= 17 + 1.

⇔ n + 9= 18 nên n= 9

Ví dụ 4: Tìm thông số chứa chấp x9 vô khai triển

(1+x)9+(1+x)10+(1+x)11+(1+x)12+(1+x)13+(1+x)14+(1+x)15

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

+ Trong khai triển (1+x)9 thì số hạng chứa chấp x9 là: Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

+ Tương tự động thông số chứa chấp x9 vô những khai triển ( 1+x)10; ( 1+ x)11; ( 1+ x)12; ...; ( 1+ x)15

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Do đó; thông số chứa chấp x9 cần thiết lần là:

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay .

Ví dụ 5: Trong khai triển Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay , nhị số hạng cuối là:

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay .

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

Ta có:

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay là nhị số hạng ở đầu cuối của khai triển

Ví dụ 6: Trong khai triển (2∛x+3√x )10,(x>0) số hạng chứa chấp x4 sau thời điểm khai triển là

A.1808640    B.1088640x4    C.1808460x4    D.207360

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Quảng cáo

Ví dụ 7: Hệ số của số hạng chứa chấp x9 vô khai triển (4/3-3x3)15

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Hướng dẫn giải :

Đáp án : D

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Ví dụ 8: Trong khai triển (1+ 3x)20 với số nón tăng dần dần, thông số của số hạng đứng ở trung tâm là:

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Hướng dẫn giải :

Đáp án : D

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Ví dụ 9: Nếu tư số hạng đầu của một mặt hàng vô tam giác Pascal được ghi lại là:

1    16    120    560

A. 1    32    360    1680

B. 1    18    123    564

C. 1    17    137    697

D. 1    17    136    680

Khi bại 4 số hạng đầu của mặt hàng tiếp đến là:

Hướng dẫn giải :

Đáp án : D

4 số hạng tiếp sau của tam giác Pascal là:

1    1+16=17    16+120=126    120+560=680

Ví dụ 10: Tổng của số hạng loại 4 vô khai triển (5a-1)5 và số hạng loại 5 vô khai triển (2a- 3)6 là:

A.4160a2    B.-4160a2    C.4610a2    D.4620a2

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Ví dụ 11: Hệ số của số hạng chứa chấp x4 vô khai triển P(x)=(3x2 + x + 1)10 là :

A.1695    B.1485    C.405    D.360

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Ví dụ 12: Tìm số hạng chứa chấp x13 vô khai triển trở nên những nhiều thức của (x + x2 + x3 )10 là :

A.180    B.210    C.210x13    D. 180x3

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

+ Với 0≤q≤p≤10 thì số hạng tổng quát lác của khai triển (x+x2+x3)10 là:

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Ví dụ 13: Tìm thông số chứa chấp x10 vô khai triển (1+ x+ x2 + x3)5

A.98    B.84    C.101    D.121

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, tao có:

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Xem thêm: sơ đồ tư duy tây tiến

C. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1: Số hạng ko chứa chấp x vô khai triển là

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay
Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Lời giải:

Đáp án : B

Ta sở hữu số hạng loại k+ một là :

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Số hạng ko chứa chấp x ứng với: (60-5k)/6=0

⇔ 60 – 5k= 0 ⇔ k= 12.

Do vậy số hạng cần thiết lần là: Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Câu 2: Trong khai triển ( x - y)11, thông số của số hạng chứa chấp x8y3 là:

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Lời giải:

Đáp án : A

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Câu 3: Trong khai triển nhị thức (2+ x)6 xét những xác minh sau:

I. Gồm sở hữu 7 số hạng.

II. Số hạng loại 3 là 16x.

III. Hệ số của x5 là 12.

Trong những xác minh trên

A. Chỉ I và III đúng

B. Chỉ II và III đúng

C. Chỉ I và II đúng

D. Cả tía đúng

Lời giải:

Đáp án : A

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Câu 4: Có từng nào số hạng hữu tỉ vô khai triển Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay.

A.37    B.38    C.36    D.39

Lời giải:

Đáp án : B

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

⇒ k= 8t ( với t nguyên)

Lại có: 0≤k≤300 nên 0≤8t≤300

⇔ 0≤t≤37,5. Mà t vẹn toàn nên t ∈ {0,1,2,3..., 37}.

Có 38 độ quý hiếm vẹn toàn của t thỏa mãn nhu cầu. Suy rời khỏi sở hữu 38 độ quý hiếm của k thỏa mãn nhu cầu.

⇒ Có 38 số hạng hữu tỉ vô khai triển vẫn cho tới.

Câu 5: Tìm thông số của x5 vô khai triển P(x) = ( x+1)6 +(x+ 1)7 + ( x+ 1)8 + ..+ (x+ 1)12 .

A.1711    B.1287    C.1716    D.1715

Lời giải:

Đáp án : D

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Câu 6: Tìm thông số chứa chấp x12 vô khai triển ( 3x+ x2)10

A.145654    B.298645    C.295245    D.Đáp án khác

Lời giải:

Đáp án :

Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, tao sở hữu số hạng loại k+ 1 trong các khai triển là:

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Câu 7: Khai triển nhiều thức P(x) = (5x - 1)2003 tao được :

P(x)= a2003.x2003 + a2002.x2002 + ...+ a1x+ a0.

Mệnh đề nào là tại đây đúng?

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Lời giải:

Đáp án : C

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Câu 8: Tìm thông số chứa chấp x4 vô khai triển (2x+ 1/2x)10

A.1960    B.1920    C.1864    D.1680

Lời giải:

Đáp án : B

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Câu 9: Tìm số hạng ko chứa chấp x vô khai triển: ( xy2- 1/xy)8

A.70y4 B.25y4 C.50y5 D.80y4

Lời giải:

Đáp án :

Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, tao có:

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Số hạng ko chứa chấp x ứng với: 8 - 2k=0 ⇔ k= 4

⇒ số hạng cần thiết lần Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Câu 10: Tìm số hạng đứng địa điểm ở trung tâm vô khai triển: ( x2+ xy)20

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Lời giải:

Đáp án : D

Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, tao có:

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Câu 11: Khai triển nhiều thức: P(x)= ( 2 x- 1)1000 tao được:

P(x)= a1000x1000 + a999x999+ ....+ a1x+ a0 .Tính a1000 + a999 + ...+ a1 + a0 ?

A.-1    B.0    C.2    D.1

Lời giải:

Đáp án : D

Ta có: (x) = a1000x1000 + a999x999+ ....+ a1x+ a0

Cho x = 1 tao được P(1) = a1000 + a999 + a998 + ...+ a1+ a0 (1)

Mặt khác: P(x) = ( 2x-1)1000 nên P(1)= (2.1 – 1)1000 = 1 (2)

Từ (1) và (2) suy ra: a1000 + a999 + a998 + ...+ a1+ a0 = 1

Câu 12: Tìm thông số của x5 vô khai triển P(x) = x.(2+ x)5 + x2( 1 + x )10

A.110    B.120    C.130    D.140

Lời giải:

Đáp án : C

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Câu 13: Số hạng ko chứa chấp x vô khai triển (x2 + 1/x - 1)10

A.1951    B.1950    C.3150    D.-360

Lời giải:

Đáp án : A

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Câu 14: Số hạng chứa chấp x8 vô khai triển (x3 - x2 -1)8

A.168x8    B.168    C.238x8    D.238

Lời giải:

Đáp án : D

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Câu 15: Tìm thông số của x5 vô khai triển P(x)= (1+ x)+ 2(1+x)2 + ...+ 8(1+x)8

A.487    B.636    C.742    D.568

Lời giải:

Đáp án : B

Các biểu thức ( 1 + x ) ; 2( 1 + x )2 ; 3(1+x)3 ; 4(1+ x)4 ko chứa chấp số hạng chứa chấp x5

Hệ số của số hạng chứa chấp x5 vô khai triển 5(1+x)5Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Hệ số của số hạng chứa chấp x5 vô khai triển 6(1+x)6Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Hệ số của số hạng chứa chấp x5 vô khai triển 7(1+x)7Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Hệ số của số hạng chứa chấp x5 vô khai triển 8(1+ x)8Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Vậy thông số của x5 vô khai triển P(x) là :

Cách khai triển nhị thức Newton: lần thông số, số hạng vô khai triển rất rất hay

Xem thêm thắt những dạng bài bác luyện Toán lớp 11 sở hữu vô đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Cách giải Việc kiểm đếm số dùng Tổ hợp ý (cực hoặc sở hữu câu nói. giải)
 • Cách giải Việc kiểm đếm hình dùng Tổ hợp ý (cực hoặc sở hữu câu nói. giải)
 • Tìm số hạng chứa chấp x^a vô khai triển nhiều thức Phường (cực hoặc sở hữu câu nói. giải)
 • Cách lần thông số lớn số 1 vô khai triển (cực hoặc sở hữu câu nói. giải)
 • Bài luyện về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc sở hữu câu nói. giải)
 • Cách xác lập phép tắc test, không khí kiểu (cực hoặc sở hữu câu nói. giải)
 • Cách lần phần trăm của vươn lên là cố (cực hoặc sở hữu câu nói. giải)
 • Cách tính phần trăm Việc tương quan cho tới kiểm đếm số (cực hoặc sở hữu câu nói. giải)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: giáo dục công dân 7

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.

to-hop-xac-suat.jsp


Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học