if bill loses his job

Câu hỏi:

08/09/2021 27,807

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ rộng lớn indicate the correct answer đồ sộ rộng lớn each of the following questions

Bạn đang xem: if bill loses his job

Bạn đang được xem: if bill loses his job

If Bill loses his job, at least they have Mary’s income đồ sộ rộng lớn _______ on

C. fall back

Đáp án đa phần xác

Đáp án C

Kiến thức : Cụm động từ

Giải thích:

Kiến thức về cụm động từ

Xét những đáp án:

A. fall behind: tụt lại phía sau

B. fall for: cảm thất bị thú vị và quí ai đó

C. fall back on: người sử dụng cho đến, nom cậy vào

D. fall under: bị kiểm soát

Tạm dịch: Nếu Bill bị ngủ việc, rất ít ra đi tất cả chúng ta còn tồn bên trên thu nhập của Marry nhằm mục đích nom cậy vào

Gói VIP ghen tuông đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), tập luyện ở gần 1 triệu vướng mắc rước đáp án ví dụ.

Nâng cấp cho mang lại VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ rộng lớn indicate the correct answer đồ sộ rộng lớn each of the following questions

When I was going đồ sộ rộng lớn school this morning, I saw a _______ girl. She asked má how đồ sộ rộng lớn get đồ sộ rộng lớn Hoan Kiem Lake

A. beautiful young blonde Russian

B. beautiful young Russian blonde

C. blonde young beautiful Russian

Xem thêm: quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

D. Russian young blonde beautiful

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ rộng lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Mike didn’t follow his parents’ advice on choosing his career. He regrets it now

A. If Mike followed his parents’ advice on choosing his career, he would regret it now.

B. Mike regrets having followed his parents’ advice on choosing his career.

C. If only Mike followed his parents’ advice on choosing his career.

D. Mike wishes he had followed his parents’ advice on choosing his career.

Câu 3:

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ rộng lớn indicate the correct answer đồ sộ rộng lớn each of the following questions

Nobody wears clothes lượt quí that any more – they’re _______.

A. fashion

B. unfashionable

C. fashionable

D. fashionably

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ rộng lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The next step is (A) deforestation, which involves (B) growing forests in areas (C) where there (D) were none before

A. deforestation

B. growing

C. where

D. were

Xem thêm: hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là

Câu 6:

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

Tác giả

Copyright © 2023 All Rights Reserved.