how fashionable a pair of trainers you have

Câu hỏi:

22/03/2020 78,624

A. Do you want to tát know where I bought them?

Bạn đang xem: how fashionable a pair of trainers you have

B. Thanks for your compliment.

Đáp án chủ yếu xác

C. I know it's fashionable.

Đáp án B

Tình huống uỷ thác tiếp

Tạm dịch:

Mai: "Đôi giầy thể thao của người tiêu dùng coi thiệt năng động."

Nam: “______________________.”

A. quý khách cũng muốn biết điểm mua sắm nó không?           
B. Cảm ơn vì như thế điều khen ngợi.

C. Tớ biết nó cực kỳ năng động.     
D. Ồ, đương nhiên

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I had a ______ chat with my manager and gave him an update on the project.

A. brief      

B. short       

C. quick      

D. lull

Câu 2:

We're best friends as we have a ______ interest in music.

A. passion  

B. passionately      

C. passionless       

D. passionate

Câu 3:

Everyone can help the needy by making a/ an ______ to tát a charity organisation.

Xem thêm: em có thể làm được những việc gì để góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

A. volunteer         

B. donation           

C. effort      

D. fund

Câu 4:

Hoang ______ his gmail four times a week in order not to tát miss anything important.

A. checks   

B. will check         

C. is checking       

D. check

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

From my point of View, parental divorce can cause lasting negative consequences for children.

A. beginning of a marriage      

B. the situation of not marrying

C. single person   

D. ending of a marriage

Câu 6:

He left on ______ 10 o'clock train yesterday to tát see his father who was taken to tát ______ hospital last week when he broke his right leg.

A. the-the   

B. the-a       

C. a-a          

Xem thêm: tính chất đường phân giác của tam giác

D. the-0