hỗn hợp x gồm glyxin alanin và axit glutamic

Câu hỏi:

15/08/2019 118,945

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm glyxin alanin và axit glutamic

Hỗn thích hợp X bao gồm glyxin, alanin và axit glutamic ( nhập ê nhân tố oxi lúc lắc 41,2 % về lượng ) Cho m gam X ứng dụng với hỗn hợp NaOH dư chiếm được đôi mươi,532 gam muối hạt. Giá trị của m là

A. 13,1                      

B. 16                      

Đáp án chủ yếu xác

C. 13,8                  

Đáp án B

Trong X với mO = 0,412m → nO(X) = 0,02575m

→ nCOOH = 0,012875m

→mmuối = mX + 22nCOOH = m + 22.0,012875m = đôi mươi,532 → m = 16

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 2,0 gam láo thích hợp X bao gồm metylamin, đimetylamin phản xạ vừa vặn đầy đủ với 0,05 mol HCl, chiếm được m gam muối hạt. Giá trị của m là

A. 3,825     

B. 2,550      

C. 3,425      

D. 4,725

Câu 2:

Cho 15,00 gam glyxin nhập 300 ml hỗn hợp HCl, chiếm được hỗn hợp X. Cho X ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 250ml hỗn hợp KOH 2M, chiếm được hỗn hợp Y. Cô cạn Y, chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là

A. 53,95                     

B. 22,60               

C. 44,95                 

D. 22,36

Câu 3:

Hỗn thích hợp X bao gồm etylamin và đimetylamin. Đốt cháy trọn vẹn m gam X tự O2 chiếm được V lít N2 đktc. Cho m gam X phản xạ vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp HCl chiếm được 16,3 gam muối hạt. Giá trị của V là

A. 4,48       

Xem thêm: nồng độ phần trăm của dung dịch

B. 3,36       

C. 2,24        

D. 1,12

Câu 4:

Cho 6,75 gam aminX đơn chức bậc 1 phản xạ với lượng dư hỗn hợp HCl chiếm được 12,225 gam muối hạt. Công thức của X là

A. C3H7NH2                 

B. CH3CH2NH2         

C. CH3NH2              

D. CH3NHCH3

Câu 5:

Hỗn thích hợp X bao gồm glyxin, alanin, valin, metylamin và trimetylamin. Đốt cháy trọn vẹn 0,18 mol láo thích hợp X nên dùng vừa vặn đầy đủ 0,615 mol O2. Sản phẩm cháy bao gồm CO2, H2O và N2 (trong ê số mol CO2 là 0,40 mol). Cho lượng X bên trên nhập hỗn hợp KOH dư thấy với a mol KOH nhập cuộc aphản ứng. Giá trị của a là

A. 0,06.                      

B. 0,07 .

C. 0,08.                 

D. 0,09.

Câu 6:

Khi nhen nhóm cháy trọn vẹn 1 amin no, đơn chức X người tao chiếm được 12,6 gam nước, 8,96 lít khí CO2 và 2,24 lít N2( đktc). X với công thức phân tử là

A. C5H13N                        

B. C4H11N                    

C. C2H7N                     

D. C3H9N