hỗn hợp x gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit y

Hỗn phù hợp X bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X thu được một,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Mặt không giống, m gam X thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với 0,09 mol NaOH vô hỗn hợp nhận được glixerol và hỗn hợp chỉ chứa chấp a gam láo lếu phù hợp muối bột natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit y

A. 26,40.

B. 27,30.

C. 25,86.

D. 27,70.

Đáp án C

HD:
Nhận xét: axit panmitic, axit stearic là axit no đơn chức mạch hở

=> nhen nhóm cháy nhận được \({n_{C{O_2}}} = {\rm{ }}{n_{{H_2}O}}\)

Y là hóa học to tát tạo ra vì chưng axit panmitic và axit stearic

=> vô Y sở hữu 3 link pi hoặc phỏng bất bão hòa k = 3 => Đốt Y sở hữu \({n_Y} = \dfrac{{{n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}}}{{k - 1}} = 0,02mol\)

=> nAx béo = (nNaOH – 3nY) = 0,03 mol

Xem thêm: chuyên đề văn 10 kết nối tri thức

Bảo toàn klg sở hữu mX = mC + mH + mO = 24,64 gam

(Với\({n_C} = {\rm{ }}{n_{C{O_2}}}\);\({n_H} = {\rm{ }}2{n_{{H_2}O}}\); nO = 2nAx to tát + 6nY)

nGlixerol = nY = 0,02 mol; \({n_{{H_2}O}}\)= nAx to tát = 0,03 mol

=> BTKL sở hữu \(a{\rm{ }} = {\rm{ }}{m_X} + {\rm{ }}{m_{NaOH}}--{\rm{ }}{m_{Glixerol}}--{\rm{ }}{m_{{H_2}O}} = {\rm{ }}25,86\)

Phúc Trần chi e căn vặn tại vì sao nO=2nAx to tát + 6nY vậy ạ, Ax to tát bao gồm 2 hóa học tổng 4O :(

. 05/08/2021

Minh Hieu tại vì sao số mol acid to tát lại vì chưng n NaOH trừ lên đường 3nY vậy :((

4 Trả điều . 27/06/2021

Nguyễn Hiếu Vì khi mang đến X td với NaOH thì chỉ nhận được 2 muối bột trùng với 2 axit to tát no thuở đầu, suy rời khỏi hóa học Y bao gồm những axit to tát no => sở hữu 3 lk pi

. 04/09/2020

Nguyễn Quang Thành Đạt ở trên đây bản thân đang được dò thám số mol của hóa học Y thôi

. 27/04/2020

Trang Trang ngày loại bên dưới sở hữu lý giải tề..
X + O2 = CO2 +H2O
nC(X)=nCO2=1,56 mol
nH(X)=2nH2O=2.1,52=3,04 mol
X sở hữu dạng (RCOO)3C3H5 + 3NaOH= ....
mol
mX=12nC +nH+16nO=24,64 g

. 26/04/2019

Xem thêm: sơ đồ tư duy tây tiến

Nông Thị Huế chỉ bảo toàn lượng mX như này vậy ạ, sao tính được mC mO mH :(

2 Trả điều . 26/04/2019

Nguyễn Đình Tú Sao hoàn toàn có thể lấy K=3 mang đến số lk pi của Y được ạ

2 Trả điều . 20/04/2019