hoàn thành các phương trình phản ứng sau

 • Phân đạm urê thông thường chỉ chứa chấp 46% N. Khối lượng (kg) urê đầy đủ nhằm cung ứng 70 kilogam N là

  A. 152,2. 

  Bạn đang xem: hoàn thành các phương trình phản ứng sau

  B. 145,5.     

  C. 160,9. 

  D. 200,0.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phân kali clorua phát triển được kể từ quặng xinvinit thông thường chỉ ứng với 50% K2O. Tính nồng độ (%) của KCl nhập phân bón đó?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho 44 gam NaOH nhập hỗn hợp chứa chấp 39,2 gam H3PO4. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Đem cô cạn hỗn hợp cho tới thô, nhận được lượng muối bột khan là

  A. 50 gam Na3PO4.

  B. 15 gam Na2HPO4.

  C. 19,2 gam NaH2PO4 và 14,2 gam NaH2PO4.

  D. 14,2 gam NaH2PO4 và 49,2 gam Na3PO4.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong 20g supephôtphat đơn sở hữu chứa chấp 5g Ca(H2PO4)2. Tính nồng độ Phần Trăm của P2O5 sở hữu nhập khuôn mẫu lân đó:

  A. 10,23%          

  B. 12,01%

  C. 9,56%          

  D. 15,17%

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Supephôtphat kép sở hữu công thức là

  A. Ca3(PO4)2          

  B. Ca(H2PO4)2

  C. CaHPO4          

  D. Ca(H2PO4)2.CaSO4

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Loại phân bón nào là sở hữu nồng độ nitơ cao nhất

  A. can xi nitrat          

  B. amoni nitrat

  C. amophot          

  D. urê

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hàm lượng KCl sở hữu nhập một loại phân kali có tính đủ dinh dưỡng 50% là

  A. 79,26%.   

  B. 95.51%.   

  C. 31,54%.    

  D. 26,17%.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phân kali clorua phát triển được kể từ quặng xinvinit thông thường chỉ ứng với 50% K2O. Hàm lượng (%) của KCl nhập phân bón cơ là

  A. 72,9.      B. 76,0.         

  C. 79,2.     D. 75,5.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Từ amoniac, đá vôi, nước, không gian, hóa học xúc tác phù hợp hãy ghi chép phương trình hoá học tập của những phản xạ pha trộn phân đạm:

  1. Canxi nitrat; 

  2. Amoni nitrat.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Viết phương trình hoá học tập triển khai mặt hàng đem hoá sau

  Bột photphorit \(\xrightarrow{{(1)}}\) axit photphoric \(\xrightarrow{{(2)}}\) amophot

  \(\xrightarrow{{(3)}}\)canxiphotphat \(\xrightarrow{{(4)}}\)axit photphoric \(\xrightarrow{{(5)}}\).supephotphat kép.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào là tại đây ko đúng?

  A. supephotphat kép cố phỏng đủ dinh dưỡng thấp rộng lớn supephotphat đơn.

  B. Nitơ và photpho là nhị thành phần luôn luôn phải có cho việc sinh sống.

  C. Tất cả những muối bột nitrat đều bị sức nóng phân bỏ.

  D. Tất cả những muối bột đihiđrophotphat đều rễ tan nội địa.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho năm nhâm thìn lít khí NH3 (đktc) nhập hỗn hợp chứa chấp a gam H3PO4. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp được lếu ăn ý amophot chứa chấp 3960 gam (NH4)2HPO4. Giá trị của a là

  A. 8820.   

  B. 4900.   

  C. 5880.    

  D. 7840.

  Xem thêm: bài 37 trang 30 sgk toán 8 tập 2

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Dung dịch nào là sau đây dẫn năng lượng điện cực tốt ?

  A. NaI \({2.10^{ - 3}}\)M.               B. NaI \({1.10^{ - 2}}\)M.

  C. NaI \({1.10^{ - 1}}\)M.               D. NaI \({1.10^{ - 3}}\)M.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Các hỗn hợp tại đây sở hữu nằm trong độ đậm đặc 0,1 mol/l, hỗn hợp nào là dẫn năng lượng điện tầm thường nhất ?

  A. HCl.                                     

  B. HF.

  C. HI.                                       

  D. HBr.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Giải quí tại vì sao kỹ năng dẫn năng lượng điện của nước vôi nhập (dung dịch Ca(OH)2 nhập nước) nhằm nhập không gian rời dần dần theo dõi thời gian

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Theo A-rê-ni-ut hóa học nào là bên dưới đó là axit ?

  A. Cr(NO3)3             B. HBrO3                

  C. CdSO4               D. CsOH

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Axit mạnh HNO3 và axit yếu đuối HNO2 sở hữu nằm trong độ đậm đặc 0,1 mol/l và ở nằm trong sức nóng phỏng. Sự đối chiếu độ đậm đặc mol ion nào là sau đó là đích ?

  A. [H+]HNO3 < [H+]HNO2             

  B. [H+]HNO3 > [H+]HNO2

  C. [H+]HNO3 =[H+]HNO2             

  D. [\(N{O_3}^ - \)]HNO3 < [\(N{O_3}^ - \)]HNO2

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong một hỗn hợp CH3COOH , người tao xác lập được độ đậm đặc H+ vị 3.10-3M và độ đậm đặc CH3COOH vị 3,97.10-1M. Tính độ đậm đặc mol lúc đầu của CH3COOH.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Giá trị tích số ion của nước dựa vào vào

  A. áp suất.                                      

  B. sức nóng phỏng.

  C. sự xuất hiện của axit hoà tan.

  D. sự xuất hiện của bazơ hoà tan.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Dung dịch của một bazơ ở 25°C có

  Dung dịch của một bazơ ở 25°C sở hữu :

  A. [H+] = 1.10-7M.   

  B. [H+] < 1.10-7M.

  C. [H+] > 1.10-7M.                           

  D. [H+][OH-] > 10-14

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Có 250 ml hỗn hợp HCl 0,4M. Hỏi nên tăng từng nào nước nhập hỗn hợp này và để được hỗn hợp sở hữu pH = 1 ? lõi rằng sự biến hóa thể tích Lúc xáo trộn là ko đáng chú ý.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phản ứng nào là bên dưới đó là phản xạ trao thay đổi ion nhập dung dịch?

  A. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

  B. Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaNO3

  C. 2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3

  D. Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Dãy ion nào là tại đây rất có thể nằm trong xuất hiện nhập dung dịch?

  A. Mg2+, SO42-, Cl-, Ag+    

  B. H+, Cl-, Na+, Al3+

  C. S2-, Fe2+, Cu2+, Cl- 

  D. OH-, Na+, Ba2+, Fe3+

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hoà tan 1,952 g muối bột BaCl2.xH2O nội địa. Thêm H2SO4 loãng, dư nhập hỗn hợp nhận được. Kết tủa tạo nên trở nên được tạo thô và cân nặng được một,864 g. Xác tấp tểnh công thức hoá học tập của muối bột.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Một khuôn mẫu nước mưa sở hữu pH = 4,82. Vậy độ đậm đặc H+ nhập cơ là

  A. [H+] = 1.10-4M.

  B. [H+] = 1.10-5M.

  Xem thêm: việc phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông hồng chủ yếu nhằm

  C. [H+] > 1.10-5M.                            

  D. [H+] < 1.10-5M.

  20/11/2022 |   1 Trả lời