he was offered the job thanks to his

Câu hỏi:

04/04/2020 67,774

A. impressive       

Bạn đang xem: he was offered the job thanks to his

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Ở địa điểm này cần thiết một tính kể từ. => Chọn A. impressive (adj): ấn tượng impress (v): tạo ra tuyệt hảo => impression (n): sự tuyệt hảo => impressively (adv)
Dịch nghĩa: Anh tao và được mời mọc thao tác làm việc nhờ việc thể hiện nay tuyệt hảo của anh ý vô cuộc phỏng vấn ứng tuyển.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

As an _____, Mr. Pike is very worried about the increasing of teenager crimes.

A. educational      

B. education         

C. educator 

D. educate

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to tát show the underlined part that needs correction.

The wooden fence surrounded the factory is beginning to fall down because of the rain.

A. is beginning    

B. wooden  

C. surrounded       

D. because of

Câu 3:

“A motorbike knocked Ted down” - “ ______________”

A. How terrific!   

B. Poor him!         

Xem thêm: cùng em học toán lớp 4

C. What is it now?

D. What a motorbike!

Câu 4:

They held a buổi tiệc ngọt to tát congratulate their son _____ his success to tát become an engineer.

A. in 

B. on 

C. with        

D. for

Câu 5:

You'd better get someone __________ your living room.

A. redecorated      

B. to redecorate     

C. redecorating     

D. redecorate

Câu 6:

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

I would rather you wore something more formal to tát work.

A. I’d prefer you wearing something more formal to tát work.

B. I’d prefer you to tát wear something more formal to tát work.

C. I’d prefer you should wear something more formal to tát work.

Xem thêm: read the following passage and mark the letter

D. I’d prefer you wear something more formal to tát work.