he may be shy now

Câu hỏi:

27/03/2020 36,863

Bạn đang xem: he may be shy now

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined part in each of the following questions.

He may be shy now, but he’ll soon come out of his shell when he meets the right girl.

B. become confident

Đáp án chủ yếu xác

Chọn B

Kiến thức: Từ đồng nghĩa tương quan.

Giải thích:

come out of his shell: trở thành thỏa sức tự tin rộng lớn Khi chuyện trò với những người khác

hole: ẩn nấp

become confident: trở thành tự động tin

shed: lột vỏ

become shy: trở thành lo ngại ngùng

=> come out of his shell = become confident

Tạm dịch: Bây giờ, rất có thể anh ấy còn lo ngại ngùng, tuy nhiên anh ấy tiếp tục sớm trở thành thỏa sức tự tin Khi bắt gặp cô nàng phù hợp.

Đáp án: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

His father used đồ sộ be a __________ professor at the university. Many students worshipped him.

A. distinguishing

B. distinct

C. distinctive

D. distinguished

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Every __________ piece of equipment was sent đồ sộ the fire.

A. disposable

B. consumable

C. spendable

D. available

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentences that best completes each of the following exchanges.

Jenny: “I think higher living standard is one of the reason that many people want đồ sộ be a đô thị dweller.” Mark: “__________”

A. Why not?

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

B. I couldn’t agree more.

C. It’s nice of you đồ sộ say sánh.

D. That’s quite all right.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

He bought a lot of books, none of them he has ever read.

A. bought

B. none

C. them

D. has ever read

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

__________ as a masterpiece, a work of art must transcend the ideals of the period in which it was created.

A. In order đồ sộ be ranking

B. Ranking

C. Being ranked

D. To be ranked

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

There is few evidence that the children in language classrooms learn foreign languages any better kêu ca adults in similar classroom situation.

A. few evidence

B. in language classrooms 

C. any better

D.  classroom situation

Xem thêm: công thức tích phân từng phần

TÀI LIỆU VIP VIETJACK