giải sgk anh 10

Mời những em nằm trong theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm ngày hôm nay với chi tiêu đề
Giải SGK Tiếng anh 10 Review 3 | Global Success

Bạn đang xem: giải sgk anh 10

Lời giải bài xích tập luyện Tiếng anh lớp 10 Review 3 sách 10 Global Success hoặc, cộc gọn gàng sẽ hỗ trợ học viên đơn giản dễ dàng vấn đáp thắc mắc Tiếng anh 10 Review 3 kể từ bại liệt học tập đảm bảo chất lượng môn Tiếng anh 10

Giải Tiếng anh lớp 10 Review 3 Global Success

Review 3 Language lớp 10 trang 96, 97

Pronunciation

Trang 96 sgk Tiếng anh 10: Read the following sentences. Underline the stressed words in each sentences, then mark the stressed syllables in these words. Listen and kiểm tra.

(Đọc những câu sau. Gạch chân những kể từ được nhấn trọng âm trong những câu, tiếp sau đó khắc ghi những âm tiết được nhấn trọng âm trong mỗi kể từ này. Nghe và đánh giá.)

1. Our responsibility is to tướng help the children in remote areas.

2. Viet Nam is an active thành viên of many international organisations.

3. Our company has gained economic benefits from selling local products.

4. There are many new learning activities at schools now.

 

Phương pháp giải:

Trọng âm câu là việc nhấn mạnh vấn đề vào một trong những vài ba kể từ chắc chắn vô câu. Chúng tớ thông thường nhấn vô những kể từ chứa chấp nội dung câu, như động kể từ chủ yếu, danh kể từ, tính kể từ và trạng kể từ.

Trả lời:

1. Our responsibility is to help the children in remote areas.

(Trách nhiệm của công ty chúng tôi là giúp sức trẻ nhỏ vùng sâu sắc vùng xa thẳm.)

2. Viet Nam is an active member of many international organisations.

(Việt Nam là member hoạt động và sinh hoạt tích vô cùng của khá nhiều tổ chức triển khai quốc tế.)

3. Our company has gained economic benefits from selling local products.

(Công ty công ty chúng tôi tiếp tục chiếm được lợi tức đầu tư tài chính từ các việc buôn bán những thành phầm khu vực.)

4. There are many new learning activities at schools now.

(Có thật nhiều hoạt động và sinh hoạt tiếp thu kiến thức mới mẻ bên trên những ngôi trường học tập lúc bấy giờ.)

responsibility (n): trách nhiệm

help (v): giúp đỡ

children (n): trẻ em

remote (adj): xa xôi

areas: các quần thể vực

active (adj): tích cực

member (n): thành viên

many: nhiều

international (adj): quốc tế

organisations: các tổ chức

company (n): công ty

gained: đạt được

economic (adj): kinh tế

benefits: lợi ích, lợi nhuận

selling: bán

local (adj): địa phương

products: các sản phẩm

new (adj): mới

learning: học tập

activities: các hoạt động

schools: các ngôi trường học

now (adv): hiện bên trên, bây giờ

Vocabulary 1

Bài 1 trang 96 sgk Tiếng anh 10: Match the words that go together.

(Nối những kể từ lên đường cùng nhau.)

1. equal

a. learning

2. traditional

b. growth

3. face-to-face

c. opportunities

4. economic

d. method

Phương pháp giải:

equal (adj): công bằng

learning: học tập

traditional (adj): truyền thống

growth (n): sự tăng trưởng

face-to-face (adj): trực tiếp, đối mặt

opportunities: cơ hội

economic (adj): kinh tế

method (n): phương pháp

 

Trả lời:

1 – c

2 – d

3 – a

4 – b

1. equal opportunities: cơ hội bình đẳng

2. traditional method: phương pháp truyền thống

3. face-to-face learning: học trực tiếp

4. economic growth: sự phát triển kinh tế

Vocabulary 2

Bài 2 trang 96 sgk Tiếng anh 10: Complete the sentences with the correct size of the words in brackets.

(Hoàn trở nên những câu dùng dạng chính của kể từ vô ngoặc.)

1. Men and women should be treated _______ at work. (equal)

2. Joining international _______ will bring many benefits to tướng a country. (organise)

3. More men are now taking jobs _______ done by women. (tradition)

4. _______ gives girls the opportunity to tướng have a better life. (educate)

Review 3 Language lớp 10 trang 96, 97 | Tiếng Anh 10 Kết nối trí thức (ảnh 1)

 

Phương pháp giải:

equal (adj): công bằng => equally (adv): một cơ hội công bằng

organise (v): tổ chức => organisation (n): tổ chức

tradition (n): truyền thống => traditionally (adv): theo truyền thống

educate (v): giáo dục => education (n): sự giáo dục

 

Trả lời:

1. equally

2. organisations

3. traditionally

4. Education

1. Men and women should be treated equally at work.

(Nam giới và phái đẹp nên được cư xử đồng đẳng bên trên điểm thao tác làm việc.)

2. Joining international organisations will bring many benefits to tướng a country.

(Gia nhập tổ chức triển khai quốc tế tiếp tục tạo nên nhiều quyền lợi cho 1 vương quốc.)

3. More men are now taking jobs traditionally done by women.

(Ngày ni, càng ngày càng có rất nhiều phái mạnh thực hiện những việc làm nhưng mà theo đuổi truyền thống lâu đời là vì phụ phái nữ thực hiện.)

4. Education gives girls the opportunity to tướng have a better life.

(Giáo dục mang lại cho tới phụ nữ thời cơ sở hữu cuộc sống đời thường đảm bảo chất lượng xinh xắn hơn.)

Grammar 1

Bài 1 trang 97 sgk Tiếng anh 10: Choose the best relative pronoun to tướng complete each sentence.

(Chọn đại kể từ mối liên hệ chính nhất nhằm hoàn thiện từng câu.)

1. He bought all the books ______ he needs for his English course.

A. that

B. who

C. whose

2. This computer, ______ I often use to tướng learn English, is a birthday present from my father.

A. which

B. that

C. whose

3. I lượt thích working with classmates ______ are responsible and creative.

A. whose

B. which

C. who

4. Nam, ______ father is a famous surgeon, wants to tướng go to tướng medical school.

A. which

B. whose

C. who

 

Phương pháp giải:

1. WHO: người mà

– Làm căn nhà ngữ vô mệnh đề quan lại hệ

– Thay thế cho tới danh kể từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. THAT: cái mà/ người mà

– Làm căn nhà ngữ hoặc tân ngữ vô mệnh đề quan lại hệ

– Thay thế cho tới danh kể từ chỉ vật hoặc chỉ người, ko đứng sau vệt phẩy

– Dùng Lúc trước nó sở hữu kể từ chỉ con số, trật tự, lếu thích hợp người và vật

….. N (person) + THAT + V + O

…… N (thing) + THAT + S + V

3. WHICH: cái mà

– Làm căn nhà ngữ hoặc tân ngữ vô mệnh đề quan lại hệ

– Thay thế cho tới danh kể từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O

….N (thing) + WHICH + S + V

4. WHOSE: của, cái/người nhưng mà có

– Làm tân ngữ vô mệnh đề quan lại hệ

– Chỉ chiếm hữu cho tới danh kể từ chỉ người hoặc vật, thông thường thay cho cho những từ: her, his, their, hoặc kiểu dáng ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

 

Trả lời:

1. A

2. A

3. C

4. B

1. He bought all the books that he needs for his English course.

(Anh ấy tiếp tục mua sắm toàn bộ những cuốn sách nhưng mà anh ấy cần thả khóa huấn luyện và đào tạo giờ đồng hồ Anh của tớ.)

2. This computer, which I often use to tướng learn English, is a birthday present from my father.

(Chiếc PC này, cái nhưng mà tôi thông thường dùng làm học tập giờ đồng hồ Anh, là kim cương sinh nhật của tía tôi.)

3. I lượt thích working with classmates who are responsible and creative.

(Tôi mến thao tác làm việc với chúng ta nằm trong lớp, những người dân sở hữu trách móc nhiệm và tạo nên.)

4. Nam, whose father is a famous surgeon, wants to tướng go to tướng medical school.

(Nam, sở hữu tía là một trong những bác bỏ sĩ phẫu thuật có tiếng, ham muốn đến lớp nó khoa.)

Grammar 2

Bài 2 trang 97 sgk Tiếng anh 10: Rewrite the sentences using comparative and superlative adjectives or the passive voice without changing their meanings.

(Viết lại những câu bằng phương pháp dùng tính kể từ đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất hoặc câu tiêu cực nhưng mà bất biến nghĩa của bọn chúng.)

1. The United Nations is the largest international organisation.

=> No international organisation ____________________________________________ the United Nations.

2. We can’t accept your application today.

=> Your application ________________________________________________________________ today.

3. Viet Nam wasn’t as active as it is now in the region.

=> Now Viet Nam __________________________________________ in the region than vãn it was in the past.

4. I have never taken such an interesting online course.

=> This is ________________________________________________________________ I have ever taken.

5. They should provide more job opportunities for women in mountainous areas.

=> More jobs opportunities _______________________________________________ in mountainous areas.

 

Trả lời:

1. The United Nations is the largest international organisation.

(Liên thích hợp quốc là tổ chức triển khai quốc tế lớn số 1.)

=> No international organisation is larger than the United Nations.

(Không sở hữu tổ chức triển khai quốc tế này to hơn Liên thích hợp quốc.)

Xem thêm: hạt nhân được cấu tạo bởi

2. We can’t accept your application today.

(Chúng tôi ko thể đồng ý đơn ĐK của khách hàng ngày hôm nay.)

=> Your application can’t be accepted today.

(Đơn ĐK của khách hàng ko thể được đồng ý ngày hôm nay.)

3. Viet Nam wasn’t as active as it is now in the region.

(Việt Nam đang không hoạt động và sinh hoạt tích vô cùng như lúc bấy giờ vô điểm.)

=> Now Viet Nam is more active in the region than vãn it was in the past.

(Hiện ni VN đang được hoạt động và sinh hoạt tích vô cùng rộng lớn vô điểm đối với trước đó.)

4. I have never taken such an interesting online course.

(Tôi ko khi nào nhập cuộc một khóa huấn luyện và đào tạo trực tuyến thú vị như thế.)

=> This is the most interesting online course I have ever taken.

(Đây là khóa huấn luyện và đào tạo trực tuyến thú vị nhất nhưng mà tôi từng nhập cuộc.)

5. They should provide more job opportunities for women in mountainous areas.

(Cần hỗ trợ nhiều thời cơ việc thực hiện rộng lớn cho tới phụ phái nữ miền núi.)

=> More job opportunities should be provided for women in mountainous areas.

(Cần có rất nhiều thời cơ việc thực hiện rộng lớn được hỗ trợ cho tới phụ phái nữ miền núi.)

Review 3 Skills lớp 10 trang 97, 98, 99

Listening 1

Bài 1 trang 97 sgk Tiếng anh 10: Listen and choose the best title for the talk.

(Nghe và lựa chọn title hoặc nhất cho tới bài xích trình bày.)

A. Using electronic devices

(Sử dụng những khí giới năng lượng điện tử)

B. A fun way to tướng learn English

(Một cơ hội thú vị nhằm học tập giờ đồng hồ Anh)

C. A way to tướng bởi online exercises

(Một thủ tục bài xích tập luyện trực tuyến)

 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

You may feel unhappy with your low scores in English tests or bored with textbooks, lectures, and other traditional teaching materials. Want to tướng learn English in a different but effective way? The answer is sánh simple: use electronic devices to tướng study English online!…

There are many useful websites to tướng learn English on the Internet. All you need is a computer with an Internet connection. Type in a topic you want to tướng learn about, and press Enter. A list of websites will appear on your screen. Click the links to tướng choose the ones you find interesting. Don’t worry if some words are not familiar to tướng you. You can find their meanings in online dictionaries. There are also sites that offer interesting grammar lessons, and fun activities for improving your vocabulary, pronunciation and listening skills. You can bởi exercises or take không tính phí tests, and kiểm tra your answers immediately.

Tạm dịch:

Bạn hoàn toàn có thể cảm nhận thấy ko lý tưởng với điểm số thấp trong những bài xích đánh giá giờ đồng hồ Anh hoặc ngán chán nản với sách giáo khoa, bài xích giảng và những tư liệu giảng dạy dỗ truyền thống lâu đời không giống. quý khách hàng ham muốn học tập giờ đồng hồ Anh theo đuổi một cách tiếp tuy nhiên hiệu quả? Câu vấn đáp vô cùng đơn giản: hãy dùng những khí giới năng lượng điện tử nhằm học tập giờ đồng hồ Anh trực tuyến! …

Có thật nhiều trang web hữu ích nhằm học tập giờ đồng hồ Anh bên trên Internet. Tất cả những gì bạn phải là một trong những PC sở hữu liên kết Internet. Nhập chủ thể mình thích lần hiểu và nhấn Enter. Một list những trang web tiếp tục xuất hiện tại bên trên screen của khách hàng. Nhấp vô links nhằm lựa chọn những links chúng ta thấy thú vị. Đừng lo ngại nếu như một số trong những kể từ xa lạ nằm trong với chúng ta. quý khách hàng hoàn toàn có thể tra nghĩa của bọn chúng trong những tự điển trực tuyến. Hình như còn tồn tại những trang web hỗ trợ những bài học kinh nghiệm ngữ pháp thú vị và những hoạt động và sinh hoạt thú vị nhằm nâng cấp vốn liếng kể từ vựng, tài năng vạc âm và nghe của khách hàng. quý khách hàng hoàn toàn có thể thực hiện bài xích tập luyện hoặc thực hiện bài xích đánh giá free và đánh giá câu vấn đáp của tớ ngay lập tức tức thời.

 

Trả lời:

B

Thông tin: Want to tướng learn English in a different but effective way? The answer is sánh simple: use electronic devices to tướng study English online!…

(Bạn ham muốn học tập giờ đồng hồ Anh theo đuổi một cách tiếp tuy nhiên hiệu quả? Câu vấn đáp vô cùng đơn giản: hãy dùng những khí giới năng lượng điện tử nhằm học tập giờ đồng hồ Anh trực tuyến! …)

Listening 2

Bài 2 trang 97 sgk Tiếng anh 10: Listening again and complete each sentence with ONE word.

(Nghe lại và hoàn thiện từng câu với MỘT kể từ.)

1. Textbooks, lectures, and other traditional materials may make English learners feel ______.

2. You can find a lot of _______ websites to tướng learn English.

3. Interesting grammar lessons and fun _______ are offered online.

4. You can kiểm tra your _______ right after you complete the online exercises or tests.

 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

You may feel unhappy with your low scores in English tests or bored with textbooks, lectures, and other traditional teaching materials. Want to tướng learn English in a different but effective way? The answer is sánh simple: use electronic devices to tướng study English online!…

There are many useful websites to tướng learn English on the Internet. All you need is a computer with an Internet connection. Type in a topic you want to tướng learn about, and press Enter. A list of websites will appear on your screen. Click the links to tướng choose the ones you find interesting. Don’t worry if some words are not familiar to tướng you. You can find their meanings in online dictionaries. There are also sites that offer interesting grammar lessons, and fun activities for improving your vocabulary, pronunciation and listening skills. You can bởi exercises or take không tính phí tests, and kiểm tra your answers immediately.

Tạm dịch:

Bạn hoàn toàn có thể cảm nhận thấy ko lý tưởng với điểm số thấp trong những bài xích đánh giá giờ đồng hồ Anh hoặc ngán chán nản với sách giáo khoa, bài xích giảng và những tư liệu giảng dạy dỗ truyền thống lâu đời không giống. quý khách hàng ham muốn học tập giờ đồng hồ Anh theo đuổi một cách tiếp tuy nhiên hiệu quả? Câu vấn đáp vô cùng đơn giản: hãy dùng những khí giới năng lượng điện tử nhằm học tập giờ đồng hồ Anh trực tuyến! …

Có thật nhiều trang web hữu ích nhằm học tập giờ đồng hồ Anh bên trên Internet. Tất cả những gì bạn phải là một trong những PC sở hữu liên kết Internet. Nhập chủ thể mình thích lần hiểu và nhấn Enter. Một list những trang web tiếp tục xuất hiện tại bên trên screen của khách hàng. Nhấp vô links nhằm lựa chọn những links chúng ta thấy thú vị. Đừng lo ngại nếu như một số trong những kể từ xa lạ nằm trong với chúng ta. quý khách hàng hoàn toàn có thể tra nghĩa của bọn chúng trong những tự điển trực tuyến. Hình như còn tồn tại những trang web hỗ trợ những bài học kinh nghiệm ngữ pháp thú vị và những hoạt động và sinh hoạt thú vị nhằm nâng cấp vốn liếng kể từ vựng, tài năng vạc âm và nghe của khách hàng. quý khách hàng hoàn toàn có thể thực hiện bài xích tập luyện hoặc thực hiện bài xích đánh giá free và đánh giá câu vấn đáp của tớ ngay lập tức tức thời.

 

Trả lời:

1. bored

2. useful

3. activities

4. answers

 

1. Textbooks, lectures, and other traditional materials may make English learners feel bored.

(Sách giáo khoa, bài xích giảng và những tư liệu truyền thống lâu đời không giống hoàn toàn có thể khiến cho người học tập giờ đồng hồ Anh cảm nhận thấy ngán chán nản.)

Thông tin: You may feel unhappy with your low scores in English tests or bored with textbooks, lectures, and other traditional teaching materials.

(Bạn hoàn toàn có thể cảm nhận thấy ko lý tưởng với điểm số thấp trong những bài xích đánh giá giờ đồng hồ Anh hoặc ngán chán nản với sách giáo khoa, bài xích giảng và những tư liệu giảng dạy dỗ truyền thống lâu đời không giống.)

2. You can find a lot of useful websites to tướng learn English.

(Bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy thật nhiều trang web hữu ích nhằm học tập giờ đồng hồ Anh.)

Thông tin: There are many useful websites to tướng learn English on the Internet.

(Có thật nhiều trang web hữu ích nhằm học tập giờ đồng hồ Anh bên trên Internet.)

3. Interesting grammar lessons and fun activities are offered online.

(Các bài học kinh nghiệm ngữ pháp thú vị và những hoạt động và sinh hoạt phấn chấn đùa được hỗ trợ trực tuyến.)

Thông tin: There are also sites that offer interesting grammar lessons, and fun activities for improving your vocabulary, pronunciation and listening skills.

(Ngoài đi ra còn tồn tại những trang web hỗ trợ những bài học kinh nghiệm ngữ pháp thú vị và những hoạt động và sinh hoạt thú vị nhằm nâng cấp vốn liếng kể từ vựng, tài năng vạc âm và nghe của khách hàng.)

4. You can kiểm tra your answers right after you complete the online exercises or tests.

(Bạn hoàn toàn có thể đánh giá câu vấn đáp của tớ ngay lập tức sau thời điểm hoàn thiện những bài xích tập luyện hoặc bài xích đánh giá trực tuyến.)

Thông tin: You can bởi exercises or take không tính phí tests, and kiểm tra your answers immediately.

(Bạn hoàn toàn có thể thực hiện bài xích tập luyện hoặc thực hiện bài xích đánh giá free và đánh giá câu vấn đáp của tớ ngay lập tức tức thời.)

Speaking

Trang 98 sgk Tiếng anh 10: Work in pairs. Share your opinions about the advantages of learning English and other subjects online. Use the ideas in Listening and the expressions below to tướng help you.

(Làm việc theo đuổi cặp. Chia sẻ chủ ý của khách hàng về ưu thế của việc học tập giờ đồng hồ Anh và những môn học tập không giống trực tuyến. Sử dụng những ý tưởng phát minh vô bài xích Nghe và những cơ hội mô tả bên dưới sẽ giúp chúng ta.)

– I think … is more useful/ easier/ better/ more effective because …

– … give us a chance to tướng (do sth)

– … have easy access to tướng learning materials/ videos

Example:

A: I think online learning is easier and more effective because it allows us to tướng learn at our own pace.

(Tôi suy nghĩ học tập trực tuyến đơn giản dễ dàng rộng lớn và hiệu suất cao rộng lớn vì như thế nó được chấp nhận tất cả chúng ta học tập theo đuổi vận tốc của riêng biệt bản thân.)

B: Exactly. It’s also better for the environment. We save paper because textbooks, assignments and dictionaries are all digital.

(Chính xác. Nó cũng đảm bảo chất lượng rộng lớn cho tới môi trường thiên nhiên. Chúng tớ tiết kiệm ngân sách giấy tờ vì như thế sách giáo khoa, bài xích tập luyện và tự điển đều được số hóa.)

 

Trả lời:

A: I think online learning is more useful and easier because it allows us to tướng access to tướng learning materials quickly and easily.

(Tôi cho là học tập trực tuyến hữu ích rộng lớn và đơn giản dễ dàng rộng lớn vì như thế nó được chấp nhận tất cả chúng ta truy vấn vô tư liệu tiếp thu kiến thức một cơ hội nhanh gọn và đơn giản dễ dàng.)

B: You’re right. It also gives us a chance to tướng get used to tướng using electronic devices, which will be useful for our future study and career.

(Bạn trình bày chính. Nó cũng chung tất cả chúng ta sở hữu thời cơ thích nghi với việc dùng những khí giới năng lượng điện tử, điều này sẽ hỗ trợ ích cho tới việc tiếp thu kiến thức và sự nghiệp trong tương lai của tất cả chúng ta.)

Reading 1

Bài 1 trang 98 sgk Tiếng anh 10: Read the text and match the highlighted words with their meanings.

(Đọc văn bạn dạng và nối những kể từ được tô sáng sủa với nghĩa của bọn chúng.)

1. having enough knowledge and skills

2. give someone help or support

3. thought in a particular way

GENDER EQUALITY IN SPORT

In the Pacific Island of Fiji, a new sport programme enables both male and female school teachers to tướng receive training as coaches. Rugby, which is often considered a male sport, is creating more opportunities for men and women in Fiji. For Kitiana Kaitu, a primary school teacher from Nasinu, Fiji, it was an honour to tướng become a rugby coach. She has recently qualified as a coach and life skills trainer for this sport programme.

Sport can be used as a powerful tool to tướng reject gender roles and build a healthy lifestyle. In the Pacific region, rugby is a particularly important sport. Kitiana Kaitu is now one of the highly skilled coaches who are discovering new ways to encourage both girls and boys in Fiji to tướng play rugby.

Review 3 Skills lớp 10 trang 97, 98, 99 | Tiếng Anh 10 Kết nối trí thức (ảnh 2)

 

Phương pháp giải:

considered: được coi là

qualified: đủ chi tiêu chuẩn

encourage (v): khuyến khích, động viên

Tạm dịch:

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THỂ THAO

Tại Đảo Fiji nằm trong Tỉnh Thái Bình Dương, một công tác thể thao mới mẻ được chấp nhận cả nhà giáo nam giới và phái nữ được đào tạo và giảng dạy với tư cơ hội là đào tạo và huấn luyện viên. Bóng bầu dục, vốn liếng thông thường được xem như là môn thể thao nam giới, đang được đưa đến nhiều thời cơ rộng lớn cho tới phái mạnh và phái đẹp ở Fiji. Đối với Kitiana Kaitu, một nhà giáo tè học tập tới từ Nasinu, Fiji, thiệt vinh hạnh Lúc phát triển thành đào tạo và huấn luyện viên bóng bầu dục. Cô một vừa hai phải đầy đủ chi tiêu chuẩn chỉnh thực hiện đào tạo và huấn luyện viên kiêm đào tạo và huấn luyện viên tài năng sống và làm việc cho công tác thể thao này.

Thể thao hoàn toàn có thể được dùng như 1 khí cụ mạnh mẽ và tự tin nhằm kể từ chối những tầm quan trọng giới và xây cất một lối sinh sống trong lành. Tại điểm Tỉnh Thái Bình Dương, bóng bầu dục là môn thể thao đặc biệt quan trọng cần thiết. Kitiana Kaitu hiện tại là một trong những trong mỗi đào tạo và huấn luyện viên sở hữu tay nghề nghiệp cao đang được tò mò đi ra những cơ hội mới mẻ nhằm khuyến nghị cả trẻ nhỏ gái và trẻ nhỏ trai ở Fiji đùa bóng bầu dục.

 

Trả lời:

1 – qualified

2 – encourage

3 – considered

1. having enough knowledge and skills: qualified

(có đầy đủ kiến thức và kỹ năng và kỹ năng: đầy đủ chi tiêu chuẩn)

2. give someone help or support: encourage

(cho ai bại liệt sự giúp sức hoặc hỗ trợ: khuyến khích)

3. thought in a particular way: considered

(suy suy nghĩ theo đuổi một cơ hội cụ thể: được cho tới là)

Reading 2

Bài 2 trang 99 sgk Tiếng anh 10: Read the text again and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Đọc lại văn bạn dạng và đưa ra quyết định những câu sau là chính (T) hoặc sai (F).)

 

T

F

1. Only male teachers are trained to tướng become rugby coaches in Fiji.

   

2. Kitiana Kaitu is working at a primary school in Nasinu.

   

3. Kitiana is a qualified coach for the rugby programme.

   

4. Rugby and other sports can’t help change the expected behaviour.

   

Phương pháp giải:

1. F

2. T

3. T

4. F

1. Only male teachers are trained to tướng become rugby coaches in Fiji.

(Chỉ những nhà giáo nam giới vừa mới được đào tạo và giảng dạy nhằm phát triển thành đào tạo và huấn luyện viên bóng bầu dục ở Fiji.)

Thông tin: In the Pacific Island of Fiji, a new sport programme enables both male and female school teachers to tướng receive training as coaches.

(Tại Đảo Fiji nằm trong Tỉnh Thái Bình Dương, một công tác thể thao mới mẻ được chấp nhận cả nhà giáo nam giới và phái nữ được đào tạo và giảng dạy với tư cơ hội là đào tạo và huấn luyện viên.)

2. Kitiana Kaitu is working at a primary school in Nasinu.

(Kitiana Kaitu đang được thao tác làm việc bên trên một ngôi trường tè học tập ở Nasinu.)

Thông tin: For Kitiana Kaitu, a primary school teacher from Nasinu, Fiji,…

(Đối với Kitiana Kaitu, một nhà giáo tè học tập tới từ Nasinu, Fiji,…)

3. Kitiana is a qualified coach for the rugby programme.

(Kitiana là một trong những đào tạo và huấn luyện viên đầy đủ chi tiêu chuẩn chỉnh cho tới công tác bóng bầu dục.)

Thông tin: She has recently qualified as a coach and life skills trainer for this sport programme.

(Cô một vừa hai phải đầy đủ chi tiêu chuẩn chỉnh thực hiện đào tạo và huấn luyện viên kiêm đào tạo và huấn luyện viên tài năng sống và làm việc cho công tác thể thao này.)

4. Rugby and other sports can’t help change the expected behaviour for males and females in Fiji.

(Bóng bầu dục và những môn thể thao không giống ko thể chung thay cho thay đổi hành động chờ mong của nam giới và phái nữ ở Fiji.)

Thông tin: Sport can be used as a powerful tool to tướng reject gender roles and build a healthy lifestyle.

(Thể thao hoàn toàn có thể được dùng như 1 khí cụ mạnh mẽ và tự tin nhằm kể từ chối những tầm quan trọng giới và xây cất một lối sinh sống trong lành.)

Writing

Trang 99 sgk Tiếng anh 10: Write a paragraph (120 – 150 words) about an international organisation you have learnt about (e.g. UN, UNICEF, WTO). Use the outline below to tướng help you.

(Viết một quãng văn (120 – 150 từ) về một đội chức quốc tế nhưng mà chúng ta tiếp tục học tập (ví dụ: UN, UNICEF, WTO). Sử dụng dàn ý bên dưới sẽ giúp chúng ta.)

– Introduction: Name of organisation and when it was formed

– Development:

+ What is its role?

+ How does it help our country?

– Conclusion: Summary of the benefits

Review 3 Skills lớp 10 trang 97, 98, 99 | Tiếng Anh 10 Kết nối trí thức (ảnh 1)

 

Trả lời:

UNICEF, also United Nations Children’s Fund, was formed in 1946. It works in over 190 countries to tướng help improve health and education of children. Its main aim is to tướng tư vấn the most disadvantaged children all over the world. In Viet Nam, UNICEF aims to tướng protect children and make sure they are safe and healthy, and have access to tướng education. UNICEF has brought many positive changes to tướng Vietnamese children’s lives.

(UNICEF, cũng chính là Quỹ Nhi đồng Liên thích hợp quốc, được xây dựng vô năm 1946. Nó hoạt động và sinh hoạt bên trên rộng lớn 190 vương quốc sẽ giúp nâng cấp sức mạnh và dạy dỗ cho tới trẻ nhỏ. Mục đích chủ yếu của chính nó là tương hỗ những trẻ nhỏ sở hữu thực trạng trở ngại nhất bên trên toàn trái đất. Tại VN, UNICEF nhắm tới tiềm năng đảm bảo trẻ nhỏ và đáp ứng những em được đáng tin cậy, mạnh khỏe và được tiếp cận với dạy dỗ. UNICEF tiếp tục tạo nên nhiều thay cho thay đổi tích vô cùng cho tới cuộc sống đời thường của trẻ nhỏ VN.)

Xem tăng những bài xích giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

Unit 8: New ways to tướng learn

Unit 9: Protecting the environment

Unit 10: Ecotourism

Review 4

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài xích học
Giải SGK Tiếng anh 10 Review 3 | Global Success
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích chung những em hoàn thiện đảm bảo chất lượng bài xích tập luyện của tớ.

Đăng bởi: http://spettu.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: sự kiện có tính đột phá làm xói mòn trật tự hai cực ianta là