don't forget to write to me soon

Câu hỏi:

17/07/2020 24,265

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: don't forget to write to me soon

Don't forget to lớn write to lớn bu soon, ____?

D. will you

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, G, or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

To get ready for the presentation, we can start preparing the slides while Jeremy will bởi the ____.

A. speaking

B. telling

C. talking

D. speech

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Nothing frightens you, ____?

A. does it

B. doesn't it

C. bởi they

D. don't they

Câu 3:

Mark the letter A, B, G, or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

The waste ____ system here is also innovative. There are no rubbish trucks or waste bins in the street.

A. dump

B. disposal

Xem thêm: cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ bài thơ

C. landfill

D. throwaway

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

Plants and flowers can't live without water.

A. If you water plants and flowers, they can't live.

B. If you water plants and flowers, they will live.

C. If you don't water plants and flowers, they can't live.

D. Unless you water plants and flowers, they live.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

Water always boils when you heat it long enough.

A. If heated long enough, water boils.

B. If water is heated long enough, it boils.

C. If you heat water long enough, it boils.

D. All are correct.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

I think you should tell your parents the truth.

A. If I am you, I tell your parents the truth.

B. If I am you, I will tell your parents the truth.

C. If I were you, I would tell your parents the truth.

Xem thêm: dùng nam châm thử ta có thể biết được

D. If I were you, I will tell your parents the truth.