điểm chuẩn đại học y dược

(Chinhphu.vn) - Ngành Y khoa lấy điểm chuẩn chỉnh tối đa Trường Đại học tập Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh với 27,34 và 27,1 điều (kết hợp ý sơ tuyển chọn chứng từ giờ Anh quốc tế).

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2023 - Hình ảnh 1.

Ngày 23/8, Hội đồng tuyển chọn sinh Trường Đại học tập Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh thông tin điểm chuẩn chỉnh ĐH hệ chủ yếu quy năm 2023 như sau:

Stt
Mã ngành
Tên ngành
Chỉ chi còn lại
(a)
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn (b)
Tổng số sỹ tử trúng tuyển
Tổ hợp ý B00
Tổ hợp ý A00
Tổ hợp ý B00
Tổ hợp ý A00
Dự bị
Cộng

1

Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học y dược

7720101

Y khoa

257

27.34

266

266

2

7720101_02

Y khoa (kết hợp ý sơ tuyển chọn chứng từ giờ Anh quốc tế)

140

27.1

146

146

3

7720110

Y học tập dự phòng

77

22.65

22.65

132

10

142

4

7720110

Y học tập dự trữ (Dự bị ĐH)

01

00

00

5

7720110_02

Y học tập dự trữ (kết hợp ý sơ tuyển chọn chứng từ giờ Anh quốc tế)

42

23.45

23.45

04

00

04

6

7720115

Y học tập cổ truyền

128

24.54

196

196

7

7720115

Y học tập truyền thống (Dự bị ĐH)

01

00

00

8

7720115_02

Y học tập truyền thống (kết hợp ý sơ tuyển chọn chứng từ giờ Anh quốc tế)

70

23.5

23

23

9

7720201

Dược học

364

25.5

25.5

291

84

375

10

7720201_02

Dược học tập (kết hợp ý sơ tuyển chọn chứng từ giờ Anh quốc tế)

196

24.0

24.0

182

20

202

11

7720301

Điều dưỡng

136

23.15

23.15

203

43

246

12

7720301

Điều chăm sóc (Dự bị đại học)

01

01

01

13

7720301_04

Điều chăm sóc (kết hợp ý sơ tuyển chọn chứng từ giờ Anh quốc tế)

73

21.6

21.6

03

03

06

14

7720301_03

Điều chăm sóc chuyên nghiệp ngành Gây máu mê hồi sức

77

23.88

23.88

109

14

123

15

7720301_03

Điều chăm sóc chuyên nghiệp ngành Gây máu mê hồi mức độ (Dự bị ĐH)

01

01

01

16

7720301_05

Điều chăm sóc chuyên nghiệp ngành Gây máu mê hồi mức độ (kết hợp ý sơ tuyển chọn chứng từ giờ Anh quốc tế)

42

21.95

21.95

12

00

12

17

7720302

Hộ sinh

78

21.35

21.35

115

25

140

18

7720302_02

Hộ sinh (kết hợp ý sơ tuyển chọn chứng từ giờ Anh quốc tế)

42

23.0

23.0

01

00

01

19

7720401

Dinh dưỡng

51

23.4

23.4

Xem thêm: cách sử dụng giới từ

68

09

77

20

7720401

Dinh chăm sóc (Dự bị đại học)

01

01

01

21

7720401_02

Dinh chăm sóc (kết hợp ý sơ tuyển chọn chứng từ giờ Anh quốc tế)

28

21.45

21.45

11

01

12

22

7720501

Răng - Hàm - Mặt

78

26.96

79

79

23

7720501_02

Răng - Hàm - Mặt (kết hợp ý sơ tuyển chọn chứng từ giờ Anh quốc tế)

42

26.75

45

45

24

7720502

Kỹ thuật phục hình răng

25

24.54

24.54

38

02

40

25

7720502

Kỹ thuật phục hình răng (Dự bị đại học)

01

01

01

26

7720502_02

Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp ý sơ tuyển chọn chứng từ giờ Anh quốc tế)

14

22.55

22.55

05

00

05

27

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm hắn học

106

24.59

24.59

131

14

145

28

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm hắn học tập (Dự bị đại học)

02

02

02

29

7720601_02

Kỹ thuật xét nghiệm hắn học tập (kết hợp ý sơ tuyển chọn chứng từ giờ Anh quốc tế)

57

23.2

23.2

23

02

25

30

7720602

Kỹ thuật hình hình ảnh hắn học

58

23.85

23.85

91

08

99

31

7720602

Kỹ thuật hình hình ảnh hắn học tập (Dự bị đại học)

01

01

01

32

7720602_02

Kỹ thuật hình hình ảnh hắn học tập (kết hợp ý sơ tuyển chọn chứng từ giờ Anh quốc tế)

31

22.05

22.05

05

01

06

33

7720603

Kỹ thuật bình phục chức năng

58

23.35

23.35

87

10

97

34

7720603_02

Kỹ thuật bình phục tác dụng (kết hợp ý sơ tuyển chọn chứng từ giờ Anh quốc tế)

30

23.33

23.33

02

01

03

35

7720701

Y tế công cộng

59

19

19

89

20

109

36

7720701_02

Y tế công nằm trong (kết hợp ý sơ tuyển chọn chứng từ giờ Anh quốc tế)

31

19.0

19.0

00

00

00

Tổng cộng:

2399

2357

267

07

Xem thêm: cấu trúc this is the first time

2631

Ngành Y khoa với điểm chuẩn chỉnh tối đa ở tầm mức 27,34 (xét điểm thi đua chất lượng tốt nghiệp THPT) và 27,1 (kết hợp ý chứng từ nước ngoài ngữ quốc tế).

Năm ni, tổng tiêu chuẩn của Trường Đại học tập Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh là rộng lớn 2.400. Trong số đó, ngành Dược học tập tuyển chọn tối đa với 560 tiêu chuẩn, Y khoa xếp sau với 400 tiêu chuẩn.