đề tiếng anh lớp 3Bộ 100 Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, sở hữu đáp án được biên soạn bám sát những cuốn sách Kết nối trí thức (Global Success), Cánh diều (Explore Our World), Chân trời tạo ra (Family and Friends), iLearn Smart Start giúp Giáo viên và cha mẹ đạt thêm tư liệu Đề đua Tiếng Anh lớp 3 kể từ bại gom học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài xích đua môn Tiếng Anh lớp 3.

Top 100 Đề đua Tiếng Anh lớp 3 năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 Global success Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 Phonics Smart Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bạn đang xem: đề tiếng anh lớp 3

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề đua Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 1, Cuối kì 2 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word sở hữu tiếng giải cụ thể, trình diễn thích mắt, dễ dàng và đơn giản chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top trăng tròn Đề đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 sở hữu đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Top trăng tròn Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top trăng tròn Đề đua Giữa học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top trăng tròn Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 3 Global Success (Kết nối tri thức)

- Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

- Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Đề đua Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start

- Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 1

 • Đề đua Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 2

 • Đề đua Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (Cánh diều)

- Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Anh lớp 3

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Anh lớp 3

  Xem chi tiết

Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 Global success Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 Phonics Smart Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 2 - Global Success

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian trá thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

1. Listen and tick.

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

2. Look, listen and write.

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

Xem thêm: we can save natural resources by using solar energy

He’s ________________________.

3. Read and circle a, b or c.

1.A: What would you lượt thích to lớn drink? - B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have some juice.

c. I’d lượt thích some milk.

2. A: Where’s the table? - B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

3. A: How many teddy bears vì thế you have? - B: ____________________.

a. I have some.

b. I lượt thích teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see? - B: _______________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4. Read and complete.

three dog have birds and has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars and (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I lượt thích my toys.

I have a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits and four (6) ________. They are nice.

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the job of a family thành viên

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Talking about quantities of things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Offering and accepting ordeclining food or drinks

6. Asking and answeringquestions about whatsomeone would lượt thích to lớn eator drink

7. Talking about someone’s toys

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking and answeringquestions about what animals someone can see at the zoo

10. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 2 - Family and Friends

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian trá thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Look and write

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

III. Write the words correctly

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

IV. Circle the correct word

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

V. Look. Write sentences “can” or “can’t”

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 2 - Explore Our World

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian trá thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

2. Listen and tick.

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

3. Look, read and put a tick (V) or cross (X).

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

4. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and bu. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

Xem thêm thắt đề đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Đề đua Toán lớp 3
 • Đề đua Tiếng Việt 3
 • Đề đua Tin học tập lớp 3

Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Đã sở hữu tiếng giải bài xích tập dượt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Cánh diều

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: động năng của một vật không có đặc điểm nào sau đây

Loạt bài xích Đề đua Tiếng Việt 3 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 3 những môn học