đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2

Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 với đáp án

Bộ đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 sau đây ở trong cỗ Đề thi đua giờ Anh lớp 5 cuối học tập kì hai năm 2023 - 2024 vì thế VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Sở 16 đề thi đua học tập kì 2 Tiếng Anh 5 với đáp án được chỉnh sửa bám sát công tác đang được học tập gom học viên lớp 5 gia tăng kỹ năng và kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp đang được học tập nhập Unit 11 - đôi mươi hiệu suất cao.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2

A. Sở đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kỳ hai năm 2022 - 2023

VnDoc.com đang được đăng lên cỗ đề đánh giá giờ Anh học tập kì 2 lớp 5 với đáp án sau đây với mong ước gom những em sẵn sàng thiệt chất lượng những kĩ năng thực hiện bài xích thi đua hiệu suất cao.

Tiếng Anh 5 Sở Giáo dục

 • Bộ đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Bộ đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Bộ đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1 Online
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2 Online
 • Đề cương ôn luyện giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề cương ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề cương ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 với tệp tin nghe số 3
 • Đề thi đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 số 4
 • Đề ôn thi đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh với tệp tin nghe số 5
 • Đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh số 6
 • Đề thi đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 với tệp tin nghe số 7

Tiếng Anh 5 Smart Start

 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 1
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 2
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 3
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 4
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 5
 • Bộ đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start

Tiếng Anh 5 Family and Friends

 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 1
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 2
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 3
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 4
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 5
 • Bộ đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and friends

B. Sở 16 đề giờ Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 với đáp án

I. Đề đánh giá giờ Anh lớp 5 học tập kỳ 2 với đáp án - Đề số 1

I. Khoanh tròn trĩnh nhập kể từ ko nằm trong loại

1. A. tooth B. eye C. head D. aspirin

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. beautiful B. souvenir C. interesting D. colourful

4. A. summer B. spring C. bủ D. country

5. A. how B. what C. that D. who

II. Chọn đáp án đích A, B, C hoặc D cho tới những câu sau

1. What are you going.......... tomorrow?

A. to tướng vì thế B. vì thế C. did D. doing

2. Linda..... going to tướng visit her friends next weekend.

A. was B. is C. is D. B&C

3. They...... swimming last Saturday.

A. go B. going C. went D. goes

4. Are they going to tướng the buổi tiệc nhỏ tomorrow? - Yes, they.............

A. are B. vì thế C. did D. can

5. He should go to tướng the........... because he has a toothache.

A. dentist B. nurse C. teacher D. doctor

6. My friends and I............ going to tướng the zoo next Saturday.

A. is B. was C. are D. were

7. Are you going to tướng vì thế your homework? - Yes,............

A. I am B. I was C. he is D. he was

8. What's the matter............. you? -I have a cold.

A. to tướng B. with C. from D. in

9. How many seasons are............ in England?

A. these B. those C. they D. there

10. It's often............... in the rainy season.

A. cold B. warm C. rainy D. sunny

III. Đọc hiểu tiếp sau đó lựa chọn đáp án đích bên dưới cho tới phù hợp

Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, ví he...... (3) a bad fever. His mother took him to tướng the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins and said " You should....... (5) warm clothes and you shouldn't go out. I think you will get better soon. "

1. A. was B. were C. is D. are

2. A. go B. going C. went D. goes

3. A. has B. have C. had D. having

4. A. an B. a C. any D. some

5. A. wear B. wore C. wearing D. to tướng wear

IV. Sử dụng những kể từ cho tới sẵn và điền nhập đoạn đối thoại sau.

Matter, tired, fever, take, out

1. Son: I'm very..... (1)...

2. Dad: What' the... (2).... with you, son?

3. Son: I have a... (3)....

4. Dad: you should.... (4).... some aspirins and you shouldn't go.... (5)....

V. Dùng nhũng kể từ cho tới sẵn ghi chép trở nên câu trả chỉnh

1. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

2. you/ going/ Are/ T.V/ watch/ to/ this evening?
.....................................................................................

3. visit/ going/ She/ is/ her/ tomorrow/ friends/ to tướng.
.....................................................................................

4. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

VI. Đọc hiểu và vấn đáp thắc mắc.

Last Sunday, Lan didn't go to tướng school, but she went to tướng her friend's birthday buổi tiệc nhỏ. She got up early in the morning, went to tướng the cửa hàng, and bought some gifts and flowers. Then, she went to tướng her friend's house. At the buổi tiệc nhỏ, she ate a lot of cakes and drank soft drink. She danced beautifully, quý phái many songs, and told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played many games such as hide and seek, skipping rope and cards. They were very happy and enjoyed themselves a lot. Finally, the buổi tiệc nhỏ came to tướng an over. They said goodbye to tướng each other and went home page late in the the evening.

1. Did Lan go to tướng school yesterday?

.....................................................................................

2. Where did she go to?

.....................................................................................

3. What did she buy for her friend?

.....................................................................................

4. What did she vì thế at the party?

.....................................................................................

5. Did they enjoy themselves a lot?

.....................................................................................

6. When did they go home?

.....................................................................................

ANSWER KEY

I. 1. D 2. A 3. B 4. C 5. C

II. 1. A 2. B 3. C 4. A 5. A

6. C 7. A 8. B 9. B 10. A

III. 1. A 2. C 3. C 4. C 5. A

IV. 1. tired 2. matter 3. fever 4. take

V. 1. We are going to tướng visit Do Son next weekend.

2. Are you going to tướng watch T.V this evening?

3. She is going to tướng visit her friends tomorrow.

4. We are going to tướng visit Do Son next weekend.

VI. 1. No, she didn't.

2. She went to tướng her friend's birthday buổi tiệc nhỏ.

3. She bought some gifts and flowers.

4. At the buổi tiệc nhỏ, she ate a lot of cakes and drank soft drink.

5. Yes, she did.

6. She went home page late in the evening.

⇒ Tham khảo thêm thắt đề thi đua Tiếng Anh 5 bám theo thông tư 22: Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 với tệp tin nghe

II. Đề thi đua giờ Anh học tập kì 2 lớp 5 với đáp án - Đề số 2

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. A. windy B. cloudy C. sky D. rainy

2. A. fever B. matter C. toothache D. cough

3. A. mouth B. arm C. health D. eye

4. A. summer B. spring C. season D. winter

5. A. village B. bus stop C. railway station D. airport

II. Chọn đáp án đúng

1. It takes about thirty hours ………….. from Hanoi to tướng Ho Chi Minh City.

A. to tướng fly B. flying C. fly D. to tướng flying

2. ………….. is it from Hanoi to tướng Hue? ~ About 900 kilometers.

A. How old B. How C. How far D. How many

3. There are four ………….. in my country: spring, summer, autumn and winter.

A. season B. seasons C. people D. students

4. What ………….. you ………….. next weekend?

A. vì thế / vì thế B. are / vì thế C. did / vì thế D. are / going to tướng do

5. Where is Tony from? ~ He is from …………...

A. Vietnamese B. American C. Singapore D. Singaporean

6. Yesterday John ………….. go to tướng school because he ………….. a toothache.

A. didn’t / had B. doesn’t / has C. didn’t / has D. doesn’t / had

7. I sometimes go ………….. in the winter.

A. ski B. skiing C. to tướng ski D. to tướng skiing

8. ………….. are you going this summer holiday? ~ I’m going to tướng Paris.

A. How B. What C. Where D. Who

9. We want to tướng have a good time ………….. Hanoi.

A. on B. at C. for D. in

10.Hoa ………….. a letter to tướng her pen friend now.

A. is writeing B. is writing C. writes D. wrote

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp tương thích ở cột B

AB
1. Where did Hoa go last Sunday?a) We are going to tướng hold a School Festival.
2. What vì thế you usually vì thế in summer?b) Because she can’t go swimming.
3. What are you going to tướng vì thế next week?c) It’s May 14th, 2011.
4. Why doesn’t your sister lượt thích the winter?d) She went to tướng visit her grandparents.
5. What’s the date today, Nam?e) I usually play sports with my friends.

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1. What’s the matter by you?

2. Last Saturday, I am at Hoa’s birthday buổi tiệc nhỏ.

3. He likes watching TV. He watch it every day.

4. Mai is writeing a letter at the moment.

5. I play sometimes football in the afternoon.

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở nên câu với nghĩa.

1. where / museum / is/ ? / the

2. going / to tướng / I’m / . / Vung Tau

3. drink / . / warm / water / should / you

4. yesterday / you / at / ? / did / home page / stay

5. doesn’t / volleyball / . / Mary / to tướng / want / play

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

Hello! My name is Peter. I am from England. I’m having a wonderful time in Nha Trang. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, ví I go swimming most of the time. Yesterday, I met a pretty girl from Da Nang. She was very friendly.

1. Where is Peter from?

2. Where is he now?

3. What is seafood like?

4. What is the weather like?

5. Did he meet a pretty girl from Hanoi?

ĐÁP ÁN

I. Chọn kể từ không giống loại.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - A;

II. Chọn đáp án đúng

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - C; 9 - D; 10 - B;

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp tương thích ở cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - c;

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1 - by trở nên with;

2 - am trở nên was;

3 - watch trở nên watches;

4 - writein trở nên writing;

5 - play sometimes trở nên sometimes play;

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở nên câu với nghĩa.

1 - Where is the museum?

2 - I'm going to tướng Vung Tau.

3 - You should drink warm water.

4 - Did you stay at home page yesterday?

5 - Mary doesn't want to tướng play volleyball.

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is from England.

2 - He is in Nha Trang.

3 - It is excellent.

4 - it is lovely.

5 - No, he didn't.

III. Đề thi đua giờ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 3

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm hoàn thiện những câu.(2,5đ)

a. Vietnam/ four/ There/ in/ seasons/ are.

→…………………………………………………………………………...

b. autumn/ like/ the/ What’s/ weather/ in?

→……………………………………………………………………………….

c. yesterday / letter/ friend/ wrote/ He/ to/ a/ his.

→…………………………………………………………………………………

d. here/ far/ is/ How/ it/ from?

→……………………………………………………….....................................

e. amusement/ We/ the/ going/ are/ park/ to tướng.

→………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn và khoanh nhập kể từ đích A, B, hoặc C nhằm tương thích ở những câu.(2.5đ).

a. In __________, it is warm and beautiful.

A. summer

B. winter

C. spring.

b. She __________ to tướng the doctor. She has a fever.

A. shouldn’t

B. should goes

C. should go.

c. What _________ Tom vì thế last night?

A. does

B. did

C. was.

d. ___________ is going to tướng travel to tướng Hanoi? Mrs Brown.

A. where

B. when

C. who.

e. Turn left. It’s _______________ your right.

A. on

B. in

c. from.

Bài 3: Tìm kể từ với cơ hội phát âm không giống những kể từ sót lại ở đoạn gạch ốp chân và khoanh tròn trĩnh kể từ ê trong số câu sau. (2 đ).

a. candy many after matter

b. ride picnic music visit

c. fever better she because

d. museum lunch mum Sunday

Bài 4: Đọc đoạn sau đây.

There are four seasons in Vietnam. They are: spring, summer, autumn and winter. In summer, it is sunny and hot. Nam and Mai are going to tướng visit Hanoi this summer. They are going to tướng there by train. And They are going to tướng stay there for six days. They are going to tướng the park and the zoo.

Trả câu nói. những thắc mắc sau đây. (2 đ).

a. How many seasons are there in Vietnam?

→………………………………………………………………………………..

b. What’s the weather lượt thích in summer?

→………………………………………………………………………………..

c. Who is going to tướng visit Hanoi?

→………………………………………………………………………………..

d. How are they going there?

→………………………………………………………………………………..

Bài 5: Viết một quãng ngắn ngủi ra mắt về không khí ở VN nhập nhì mùa (in spring, in winter) ( 1 đ).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm hoàn thiện những câu.(2,5đ)

a - There are four seasons in Vietnam.

b - What's the weather lượt thích in autumn?

c - He wrote a letter to tướng his friend yesterday.

d - how far is it from here?

e - We are going to tướng the amusement park.

Bài 2: Chọn và khoanh nhập kể từ đích A, B, hoặc C nhằm tương thích ở những câu.(2.5đ).

a - C; b - C; c - B; d - C; e - A;

Bài 3: Tìm kể từ với cơ hội phát âm không giống những kể từ sót lại ở đoạn gạch ốp chân và khoanh tròn trĩnh kể từ ê trong số câu sau. (2 đ).

a - after; b - ride; c - better; d - museum;

Bài 4: Đọc đoạn sau đây.

a - There are four seasons.

b - it is sunny and hot.

c - Nam and Mai are going to tướng visit Hanoi this summer.

d - They are going to tướng there by train.

IV. Đề thi đua giờ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 4

I. Hoàn trở nên những câu sau: 

1. Where _ _ _ they from?

2. My father _ _ a farmer.

3. _ _ _ _ were you born?

4. What are you doing _ _ _?

5. What is the matter yo ?

6. She wants to tướng _ _ a doctor.

7. _ _ _ far is it from here to tướng Hong Linh Town?

8. It’s _ _ _ in summer.

II. Khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đúng 

1 . Yesterday, he ………… to tướng school.

A. went B. go C . are D . is

2. She usually goes to tướng school .....bus.

A. at B. on C . in D . by

3. How …………. is it from here to tướng Vinh?

A. left B. far C. near D . right

4 . What …………. the weather like?

A.are B. vì thế C . is D . does

5. What vì thế you usually vì thế summer

A. in B. on C . at D . to

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và ghi chép lại cho tới đích nhập cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1………………………………..........…………

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

.

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

2………………………………...........………

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

3………………………………..........…………

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu với nghĩa

1. is/Duc Tho/ far / it/ how/ from/here/to?....……………….………………………………..

2. he/Phu Quoc island/is/ going/ visit/ to? ……..………………..…………………………

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở nên những câu sau:

1. Where are they from?

2. My father is a farmer.

3. Where were you born?

4. What are you doing now?

5. What is the matter you ?

6. She wants to tướng be a doctor.

7. How far is it from here to tướng Hong Linh Town?

8. It’s hot in summer.

II. Khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đúng

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và ghi chép lại cho tới đích nhập cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1…spring, hot, summer, friend, airport, when

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

2. stadium, cool, island, weekend, from, always

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

3. badminton, where, cinema, last, kilometre, cool

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

4. weather, visit, candy, doctor, birthday, sin

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu với nghĩa

1 - How far is it from here to tướng Duc Tho?

2 - Is He going to tướng visit Phu Quoc island.

V. Đề thi đua cuối kì 2 lớp 5 môn giờ Anh - Đề số 5

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want to tướng _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh to tướng Ha Noi ?

6. We _ _ _ going to tướng play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What vì thế you usually vì thế _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án đích.

1 . How ……………… vì thế you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you vì thế at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,airport,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,always

3. babminton,who,cinena,last,kilomiter,colg

4. bika,vizit,cendy,doctor,birphday,sing,my

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/you/do/usually/spring/do/ what?

…………………………..………………………….

VI. Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 với đáp án - Đề số 6

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. His sister wants to tướng _ _ a singer.

3. Turn left. It’s _ _ your right.

4. It’s _ _ _ _ in spring.

5. How _ _ _ is it from Ha Noi to tướng Ho Chi Minh City ?

6. They _ _ _ going to tướng skipping rope.

7. _ _ _ you vì thế homework last night ?

8. What vì thế you usually vì thế _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án đích.

1 . How ……………… vì thế you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you vì thế at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. is The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2.stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3.babminton,who,cinena, ,kilomiter,colg

4.bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1. he/is/ going/by/travel/bus/to?

……………….........……………………………...

2. in/you/do/usually/winter/do/ what?

....…..……………….........……………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. When is your birthday ?

2. He want to tướng be a worker.

3. Turn right. It’s on your left.

4. It’s cool in autumn.

5. How far is it from Vinh to tướng Ha Noi ?

6. We are  going to tướng play hide and seek.

7. Did you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What vì thế you usually vì thế in winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án đích.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - B;

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring,hot,game,friend,birthday,when

2.stadium,cool,island,weekend,from,candy

3.badminton,who,cinema, ,kilometre, cold

4.bike,visit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1 - Is he going to tướng travel by bus?

2 - What vì thế you usually vì thế in winter?

VII. Đề thi đua giờ Anh lớp 5 cuối học tập kì 2 với đáp án số 7

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want to tướng _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh to tướng Ha Noi ?

6. We _ _ _ going to tướng play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What vì thế you usually vì thế _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án đích.

1. Yesterday, he ………… to tướng school.

A. went

B. go

C. are

D. is

2. She usually goes to tướng school ……… bus.

A. at

B. on

C. in

D . by

3. How …………. is it from here to tướng Vinh ?

A. left

B. far

C. near

D . right

4 . What …………. the weather lượt thích ?

A. are

B. do

C. is

D. does

5. What vì thế you usually vì thế …………. summer

A. in

B. on

C. at

D. to

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3. babminton,who,cinena, ,kilomiter, colg

4. bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/ you/ do/ usually/ spring/ do/ what?

…………………………..………………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. WHEN is your birthday ?

2. He want to tướng BE a worker.

3. Turn right. It’s ON your left.

4. It’s COOL in autumn.

5. How far is it FROM Vinh to tướng Ha Noi ?

6. We ARE going to tướng play hide and seek.

7. DID you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What vì thế you usually vì thế IN winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án đích.

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

Xem thêm: it is not easy at all

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring, hot, game, friend, birthday, when

2.stadium, cool, island, weekend, from, candy

3.badminton, who, cinema, kilometer, cold

4.bike, visit, always, doctor, airport, sing

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1 - Is she going to tướng travel by train?

2 - What vì thế you usually vì thế in spring?

VIII. Đề thi đua giờ Anh lớp 5 cuối kì 2 với đáp án - Đề số 8

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập 1 kể từ không giống với những kể từ sót lại.

1. A. kitchen B. bedroom C. bed D. livingroom

2. A. behind B. door C. next to tướng D. on

3. A. sing B. dance C. play D. bathtub

4. A. teacher B. door C. window D. table

5. A. his B. my C. her D. they

6. A. am B. is C. are D. can

7. A. spider B. dog C. desk D. rabbit

8. A. teacher B. mother C. father D. grandfather

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đích.

1. There ______ a book next to tướng the table.

A. am B. is C. are D. can

2. There are  ______ in front of the bed.

A. book B. chair C. lamps D. sofa

3. What is  ______ telephone number ? It is 0563870238.

A. your B. you C. they D. we

4. Lan can sing a tuy nhiên  ______ she can’t dance.

A. and B. or C. the D. but

5. Is the lamp in the bathroom ? No, it is ______  .

A. not B. no C. nor D. and

6. There are books  ______ the table.

A. a B. an C. under D. this

7. Is there a window behind the bed? Yes, ______  is.

A. they B. this C. those D. there

8. I can  ______ find my book.

A. no B. vì thế C. are D. not

9. Look at  ______ . She can draw a picture.

A. him B. her C. we D. me

10. I can ride a bicycle but I  ______ ride a pony.

A. can B. vì thế C. isn’t D. can’t

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập câu vấn đáp đích.

1. Can she speak English?

A. No, he cannot B. Yes, she can C. Yes, she vì thế D. No, she doesn’t

2. Where vì thế you live ?

A. I live in Binh Đinh B. It’s Binh Đinh C. We live in Hanoi D. Yes, I do

3. What’s wrong, Lan?

A. I’m nine years old B. I’m fine, thanks C. I can’t hear the teacher D. I’m Lan

4. Are there cats next to tướng the chair ?

A. Yes, there are B. No, there are C. Yes, there is D. No, there isn’t

5. What is his name ?

A. Her name ‘s Lan B. His name ‘s Nam C. He is nine year old D. He is fine

6. What can you do?

A. I’m fine B. It’s a ruler C. I’m Lan D. I can speak English

ĐÁP ÁN

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập 1 kể từ không giống với những kể từ sót lại.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - D; 6 - D; 7 - C; 8 - A;

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đích.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - A;

6 - C; 7 - D;8 - D; 9 - B; 10 -D;

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập câu vấn đáp đích.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - D;

IX. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh với đáp án - Đề số 9

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1. A. visiting B. watching C. taking D. were

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. sunny B. weather C. rainy D. windy

4. A. leg B. toothache C. cold D. headache

II. Choose the best answer to tướng complete the following sentences: ( 4 ms )

5. Linda ______ her homework now.

A. is doing B. does C. did D. doing

6. She ______ camping last summer.

A. went B. is going C. go D. goes

7. Alan  ______ a letter to tướng his new pen friend at the moment.

A. writes B. is writing C. wrote D. writing

8. She always  ______ to tướng school by xe đạp.

A. went B. is going C. go D. goes

9. Lili  ______ a letter to tướng her new pen friend yesterday.

A. write B. writing C. writes D. wrote

10. Alan should  ______ because he has a fever.

A. go to tướng an engineer B. go to tướng a farmer C. go to tướng the doctor D. go swimming

11. Are you going  ______ TV this evening?

A. watch B. watching C. to tướng watch D. watched

12. Linda  ______ going to tướng visit her friends next weekend.

A. was B. is C. ’s D. B&C

III. Reorder the words to tướng make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.........................................................................

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.........................................................................

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.........................................................................

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

.........................................................................

IV. Read the passage and then vì thế the tasks that follow: (2 ms )

Next weekend Tom and his friends are going to tướng visit Do Son. They are going to tướng travel by bus. They’re going to tướng stay in a khách sạn and enjoy seafood there. The next day, they are going to tướng go swimming and take a lot of photos. They are going to tướng buy their families some interesting souvenirs

17. How are they going to tướng travel?

........................................................................

18. Where are they going to tướng stay?

........................................................................

19. Are they going to tướng go swimming?

........................................................................

20. What are they going to tướng buy?

.........................................................................

ĐÁP ÁN

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

II. Choose the best answer to tướng complete the following sentences: ( 4 ms )

5 - A; 6 - A; 7 - B; 8 - D;

9 - D; 10 - C; 11 - C; 12 - D;

III. Reorder the words to tướng make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.......I am going to tướng school by xe đạp next Monday...........

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.....We often go swimming in summer...........

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.......Where did you go last weekend?........

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

..........She is going to tướng visit her friends tomorrow..............

IV. Read the passage and then vì thế the tasks that follow: (2 ms )

17 - They are going to tướng travel by bus.

18 - They are going to tướng stay in a khách sạn.

19 - Yes, they are.

20 - They are going to tướng buy their families some interesting souvenirs.

X. Đề giờ Anh lớp 5 kì 2 với đáp án - Đề số 10

I. Sắp xếp những chữ sau trở nên kể từ hoàn hảo (1ms)

1. nksi → ……………….. 2. ouhes → …………….........

3. ookshbelf → ………….. 4. onetephle → ……………..

II. Chọn đáp án đích (3ms)

1. ………. vì thế you live ? I live …… Song Cau town, Phu Yen province.

A. What / in B. Where / in C. Who / in D. Where / by

2. What is your ……….. ? It is 10 Nguyen Hue ……………

A. number / street B. address / streets C. address / street D. number / streets

3. Where ……... the stove ? It is in the …………………

A. is / bedroom B. are / bathroom C. is / kitchen D. are / dining room

4. Is ……. bed next ……. the chair ? Yes, it is.

A. the / by B. a / to tướng C. the / of D. the / to

5. What is …….., Lisa ? I can’t ………. my crayon.

A. wrong / find B. matter / hear C. wrong / hear D. matter / find

6. Look at ……… ! He can ………. a pony.

A. bủ / ride B. he / ride C. him / ride D. his / ride

7. Is there a lamp in front ……. the table? ……, there isn’t.

A. of / No B. on / Yes C. on/ No D. of/ Yes

8. He can ……. a bicycle.

A. read B. ride C. write D. do

9. …………. can she do? She can ………chopsticks.

A. What/ use B. What/ sing C. How/ use D. How/ sing

10. ………….. swim? Yes, he can.

A. She can B. Can he C. he can D. Can she

11. I can sing a tuy nhiên. What …… you? I can dance.

A. are B. about C. vì thế D. can

12. This is ……… house.

A. bủ B. I C. my D. he

III. Trả câu nói. những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can ……………………………………..

I can’t ……………………………………

2. Where is the sofa?

……………………………………………

3. What’s your telephone number?

……………………………………………..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……………………………………….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ………………………………………..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Sắp xếp những chữ sau trở nên kể từ hoàn hảo (1ms)

1 - sink

2 - house

3 - bookshelf

4 - telephone

II. Chọn đáp án đích (3ms)

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - D; 6 - C;

7- A; 8 - B; 9 - A; 10 - B; 11 - B; 12 - C;

III. Trả câu nói. những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can …playing the piano……..

I can’t ……draw the picture.………

2. Where is the sofa?

………It is in front of the television.……………

3. What’s your telephone number?

………It's 024 2242 6188……..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……Are there balls under the bed?…….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ……Hit the ball and sit in the pit.…..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……The dog and the frog are on the log.……

XI. Đề thi đua học tập kì 2 giờ Anh lớp 5 với đáp án - Đề số 11

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ với phần gạch ốp chân phân phát âm không giống.

1. A. windy B. sunny C. sky D. rainy

2. A. weather B. cream C. health D. headache

3. A. mouth B. cloud C. about D. your.

4. A. cold B. hot C. sore D. body

5. A. headache B. toothache C. watch D. earache

Bài 2. Chọn 1 kể từ nhập ngoặc và hoàn thiện câu. 

1. What’ s the weather lượt thích ………… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ………. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………… the wall ( in, on, at )

5. The food is ………….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ……………. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối kết hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B cho tới tương thích.

ABĐáp án
1. When vì thế you begin the new
school year?
a. In spring
2. What vì thế you usually vì thế in summer holiday?b. Because it is usually cold, sometimes very cold
3. When vì thế you have Tet holidays?c. In autumn
4. Why don’t you lượt thích the winter?d. I usually go swimming or fishing

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, lần và sửa lại cho tới đích.

1. What’s the matter to tướng you?

……………………………………………………………….

2. Last weekend, I am at my friend’s birthday buổi tiệc nhỏ.

……………………………………………………………….

3. She watchs T.V every day.

……………………………………………………………….

4. There is some books on the table

……………………………………………………………….

5. Elephants are biger phàn nàn monkeys

……………………………………………………………….

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở nên câu hoàn hảo.

1. nice / swimming / the / for / sea / is

……………………………………………………….

2. having / in / I’m / Vung Tau / holiday / a.

……………………………………………………..

3. drink / some/ lemon juice / should / honey/ you/ and.

………………………………………………………

4. yesterday / you / at / did / home page / stay /?/

………………………………………………………

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

I’m having a wonderful time in Quang Ninh. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, ví I go swimming most of the time. Yesterday I met a pretty girl from Thai Binh. She was very friendly.

1. Where is Peter ?

…………………………………………………………

2. What is the seafood lượt thích ?

………………………………………………………..

3. Why does he go swimming most of the time ?

……………………………………………………….

4. Did he meet a pretty girl from Hanoi ?

…………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ với phần gạch ốp chân phân phát âm không giống.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

Bài 2. Chọn 1 kể từ nhập ngoặc và hoàn thiện câu.

1. What’ s the weather lượt thích ……in…… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ……was…. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …are….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………on… the wall ( in, on, at )

5. The food is ……good…….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ………hot……. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối kết hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B cho tới tương thích.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b;

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, lần và sửa lại cho tới đích.

1 - to tướng trở nên with

2 - am trở nên was

3 - watchs trở nên watches

4 - is trở nên are

5 - biger trở nên bigger

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở nên câu hoàn hảo.

1 - The sea is nice for swimming.

2 - I'm having a holiday in Vung Tau.

3 - You should drink some lemon juice and honey.

4 - Did you stay at home page yesterday?

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is in Quang Ninh.

2 - It is excellent.

3 - Because the weather is lovely.

4 - No, he didn't.

XII. Đề giờ Anh lớp 5 học tập kì 1 với đáp án - Đề số 12

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ gạch ốp chân với cơ hội phân phát âm không giống.

1. A. man B. fat C. game D. maths.

2. A. learned B. turned C. listened D. walked.

3. A. sporty B. easy C. why D. country

4. A. from B. October C. November D. long

5. A. weather B. cream C. health D. headache

6. A. cold B. hot C. sore D. body

Bài 2. Có từng nào cơ hội phát âm ở đoạn được gạch ốp chân sau đây.

1. A. zebra B. get C. elephant D. she ____

2. A. wash B. badminton C. grade D. amazing ____

3. A. monkey B. do C. brother D. so ____

4. A. bridge B. wide C. river D. high ____

5. A. fast B. last C. man D. late ____

Bài 3. Chọn kể từ nhập ngoặc hoàn thiện câu.

1.I’m going to tướng travel ________ train ( by, in. on )

2. What is he going to tướng vì thế ________ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ________ High Street. ( into, to tướng, at )

4. _______ can I get there ? (how, what, where)

5. There are _______ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _______ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở nên đoạn đối thoại.

1. Thank you very much

2. How can I get there?

3. Excuse bủ.

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next to tướng the school

5. Yes. there is one near Hight Street.

6. You are welcome

7. Is there the post office near here ?

8. Yes ?

Bài 5. Điền kể từ tương thích hoàn thiện câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you vì thế yesterday ?

B: I studied _________ school

A: What __________ did you study?

B: I ___________ Vietnamese, English and art.

A: Did you ___________football?

B: No, I didn’t. I played ____________.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................................................................................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.....................................................................................................

3. Does he plays football?

.....................................................................................................

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

......................................................................................................

5. We usually listen music in the morning

......................................................................................................

6. Let is play cards

..........................................................................................................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề sau đây nếu như là đích ghi T, nếu như là sai ghi F. 

My name is Phong. I lượt thích to tướng play football very much and I want to tướng be a footballer. I watch all the football matches on T.V. This is my friend. Her name is Lan. She wants to tướng be a singer because she likes to tướng sing. She wants to tướng be a famous person.

1. Phong likes to tướng play football

2. Phong wants to tướng be a footballer.

3. Phong always watches games on T.V.

4. Lan wants to tướng be a singer.

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ gạch ốp chân với cơ hội phân phát âm không giống.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - C; 5 - B; 6 - A;

Bài 2. Có từng nào cơ hội phát âm ở đoạn được gạch ốp chân sau đây.

1 - 2; 2 - 4; 3 - 3; 4 - 2; 5 - 3

Bài 3. Chọn kể từ nhập ngoặc hoàn thiện câu.

1.I’m going to tướng travel ____by____ train ( by, in. on )

2. What is he going to tướng vì thế ___next_____ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ____into____ High Street. ( into, to tướng, at )

4. ____How___ can I get there ? (how, what, where)

5. There are __some_____ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _____She__ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở nên đoạn đối thoại.

3. Excuse bủ.

8. Yes ?

7. Is there the post office near here ?

5. Yes. there is one near Hight Street.

2. How can I get there?

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next to tướng the school

1. Thank you very much

6. You are welcome

Bài 5. Điền kể từ tương thích hoàn thiện câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you vì thế yesterday ?

B: I studied _____at____ school

A: What ____subjects____ did you study?

B: I ______studied_____ Vietnamese, English and art.

A: Did you _____play______football?

B: No, I didn’t. I played ____badminton______.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................into trở nên to tướng...................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.................'s trở nên was....................

3. Does he plays football?

..............plays trở nên play..............

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

............long trở nên tall...............

5. We usually listen music in the morning

.............listen trở nên listen to tướng.........................

6. Let is play cards

...........Let is trở nên Let's.............................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề sau đây nếu như là đích ghi T, nếu như là sai ghi F. 

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - T;

XIII. Đề giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 với đáp án - Đề số 13

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ với phần gạch ốp chân phân phát âm không giống.

1. A. go B. some C. hope D. holiday.

2. A. pack B. ask C. away D. suitcase

3. A. music B. fun C. flu D. club

4. A. camping B. ocean C. country D. celebrate

5. A. cook B. cinema C. cake D. candy

6. A. blouse B. trousers C. house D. country

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong các ngoặc nhằm trở nên câu.

1. Ho Chi Minh đô thị is _________ phàn nàn Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _________ ( my, mine, bủ )

3. My _____________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he _______ in Hue? ( live, lives, living)

5. I _______ at Lan’s birthday buổi tiệc nhỏ last night ( was, were, am)

6. They are going to tướng _______a tuy nhiên ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề sau đây đúng; F nếu như vấn đề sau đây sai

My name is Nam. I have a brother. His name is Phong. He is younger but taller phàn nàn bủ. This is our room. Those are our school bags. Phong’s school bag is bigger phàn nàn mine because he has many books in it. That is my table. It is longer phàn nàn Phong’s and I many things on it: notebooks, a radio and a computer.

1. Phong is older phàn nàn Nam. ______

2. Phong is taller phàn nàn Nam. ______

3. Nam’s school bag is smaller phàn nàn Phong’s ______

4. Nam’s table is longer phàn nàn Phong’s ______

5. There is a computer on Nam’s table ______

Bài 4. Mỗi câu sau với 1 lỗi sai. Em hãy lần và sửa lại cho tới đích. 

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............................................................................................

2. What are you going to tướng vì thế in this weekend?

..................................................................................................

3. What does he vì thế in 1982?

..................................................................................................

4. I’m going to tướng cinema this evening.

....................................................................................................

5. He works in the factory. He is a farmer

...................................................................................................

6. What did you have to tướng breakfast?

..................................................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ với phần gạch ốp chân phân phát âm không giống.

1 - ø; 2 - ø; 3 - ø; 4 - ø; 5 - B; 6 - D;

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong các ngoặc nhằm trở nên câu.

1. Ho Chi Minh đô thị is ____bigger_____ phàn nàn Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _____mine____ ( my, mine, bủ )

3. My _____brother's________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he ____live___ in Hue? ( live, lives, living)

5. I ___was____ at Lan’s birthday buổi tiệc nhỏ last night ( was, were, am)

6. They are going to tướng ___sing____a tuy nhiên ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề sau đây đúng; F nếu như vấn đề sau đây sai

1 - F; 2 - T; 3 - T; 4 - T; 5 - F;

Bài 4. Mỗi câu sau với 1 lỗi sai. Em hãy lần và sửa lại cho tới đích.

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............Does sửa trở nên Do..........................

2. What are you going to tướng vì thế in this weekend?

.............in sửa trở nên on.....................

3. What does he vì thế in 1982?

.................does sửa trở nên did......................

4. I’m going to tướng cinema this evening.

............cinema sửa trở nên the cinema.......................

5. He works in the factory. He is a farmer

..............farrmer sửa trở nên worker.................

Xem thêm: tính chất hóa học của nước

6. What did you have to tướng breakfast?

...............to tướng sửa trở nên for.......................

Tải đầy đủ cỗ nội dung bô đề thi đua & đáp án bên trên đây: 16 đề ôn thi đua học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 với đáp án. Mời độc giả xem thêm thêm thắt nhiều tư liệu ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 cả năm không giống nhau được update liên tiếp bên trên VnDoc.com.