đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 2Bộ Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Cuối học tập kì 2 tinh lọc, sở hữu đáp án hùn học viên lớp 4 ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao nhập bài bác đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 4.

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề đua Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 2 phiên bản word sở hữu câu nói. giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản và dễ dàng chỉnh sửa:

  • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua quality Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian trá thực hiện bài: 45 phút

(Đề 1)

Question 1: Tìm kể từ không giống loại

1. A. chicken    B. noodle     C. camera     D. rice

2. A. family     B. shoes     C. skirt     D. jeans

3. A. elephant     B. favourite     C. giraffe    D. tiger

4. A. bakery     B. school     C. hotel    D. breakfast

Quảng cáo

Question 2: Nhìn giành giật và hoàn thành xong những kể từ còn thiếu

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 1) Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 1)

Question 3: Điền YES nhập câu trúng hoặc No nhập câu sai.

Quảng cáo

Dear Phong, I’m Jack. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favorite films. What did you bởi yesterday?

Jack: YES or NO?

1. Jack got up early. …………

2. In the morning, he cleaned the living room. ………………

3. In the afternoon, he worked in the garden. ………………

4. In the evening, he chatted online with his friend Mai. ………………

Quảng cáo

Question 4: Điền nhập đoạn văn nhờ vào những kể từ mang đến sẵn (có 2 kể từ ko dùng)

photos     a    hospital    car     picnic     swimming

This is my father. He is a doctor. He works in a (1) ______________. He is always busy. On the weekends, we often have a (2) ______________ in the park. We usually go there by siêu xe. I lượt thích (3) ______________ very much, so sánh my father sometimes drives mạ đồ sộ the beach. We often take some (4) ______________.

Question 5: Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu trả chỉnh

1. I/ like/ monkeys/ don't.

______________________________________________.

2. you/ want/ some/ Do/ a/ cakes?

______________________________________________.

3. every day/ I/ brush/ teeth/ my.

______________________________________________.

4. your/ What/ favorite/ is/ color/?

______________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1:

1. C 2. A 3. B 4. D

Question 2:

1. hungry 2. hospital 3. musician
4. vegetable 5. classroom 6. thin

Question 3:

1. YES 2. NO
3. YES 4. NO

Question 4:

1. hospital 2. picnic
3. swimming 4. photos

Question 5:

1. I don’t lượt thích monkeys.

2. Do you want some cakes?

3. I brush my teeth every day.

4. What is your favourite colour?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua quality Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian trá thực hiện bài: 45 phút

(Đề 2)

Question 1: Tìm kể từ không giống loại

1. A. this    B. that     C. cheap     D. those

2. A. scary    B. parrot     C. tiger     D. elephant

3. A. wonderful    B. weather     C. enormous     D. beautiful

4. A. would    B. fish     C. rice     D. chicken

Question 2: Nối cột A với cột B

A B

1. Why bởi you lượt thích parrot?

2. What are you going đồ sộ bởi this Sunday?

3. Is she a nurse?

4. When is your birthday?

5. How much is this pen?

6. Do they lượt thích swimming?

a. Yes, she is.

b. It’s in May.

c. They’re ten thousand dong.

d. Because they’re colourful.

e. No, they don’t.

f. I’m going đồ sộ the zoo.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

Question 3: Điền kể từ không đủ nhập điểm trống

does    phone    go    much    Excuse    to    because    than

1. How _____________ is this jumper?

2. What _____________ your mother do?

3. My father is taller _____________ mạ.

4. ____________ mạ. Can I have a look at these jeans?

5. What animal bởi you want _____________ see?

6. I lượt thích elephants ___________ they are enormous.

7. Let’s __________ đồ sộ the theater.

8. What’s your __________ number?

Question 4: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

Dear Jane,

My name’s Mary. I’m nine years old and I live in Da Nang. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and mạ. My father’s 34 years old. He’s a teacher; and he’s tall and slim. My mother’s 31 years old. She’s a doctor. She’s very beautiful. My brother and I are pupils at Hoa Hong Primary School. I’m older than thở my brother but he’s taller than thở mạ. I love my family a lot.

Tell mạ about your family soon.

Best wishes,

Marry

1. What does Mary’s father do?

______________________________________________.

2. What does her mother look like?

______________________________________________.

3. Where does Mary study at?

______________________________________________.

4. Who is younger, Marry or her brother?

______________________________________________.

Question 5: Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu trả chỉnh

1. she/ does/ what/ do/?

______________________________________________.

2. slim/ brother/ my/ is/ tall/ and/.

______________________________________________.

3. doing/ are/ what/ you/ Lan/ and/?

______________________________________________.

4. father/ my/ is/ brother/ than/ taller/ my/.

______________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Tìm kể từ không giống loại

1. C 2. A 3. B 4. A

Question 2: Nối cột A với cột B

1 - d 2 – f 3 – a 4 – b 5 - c 6 - e

Question 3: Điền kể từ không đủ nhập điểm trống

1. much 2. does 3. than 4. Excuse
5. to 6. because 7. go 8. phone

Question 4: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

1. He is a teacher.

2. She’s very beautiful.

3. She studies at Hoa Hong Primary School.

4. Her brother is younger.

Question 5: Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu trả chỉnh

1. What does she do?

2. My brother is tall and slim.

3. My parents are young and strong.

4. What are Lan and you doing?

5. My father is taller than thở my brother.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua quality Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian trá thực hiện bài: 45 phút

(Đề 3)

Question 1: Viết lốt tick nhập giành giật ứng với nội dung câu

1. It’s a quarter past four.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 3)

2. It’s snowy.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 3)

3. This is my bedroom.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 3)

Question 2: Nối cột A với cột B

A B

1. What time is it?

2. Is she a nurse?

Xem thêm: chu kì tế bào là gì

3. Why does he lượt thích monkeys?

4. When is your birthday?

5. Let’s go đồ sộ the bookshop.

6. What’s your phone number?

a. It’s in May.

b. It’s 0985713114.

c. It’s ten o’clock.

d. Yes, she is.

e. Because they’re funny.

f. That’s a good idea.

1 - 2 - 3 - 4 – 5 – 6 -

Question 3: Hoàn trở thành đoạn đối thoại sau (có 2 kể từ ko sử dụng đến)

When     wonderful     go     What     to     not

Mimi: The weather’s (1) ______________. Let’s go đồ sộ the zoo.

Peter: Great idea! (2) ______________ animal bởi you want đồ sộ see?

Mimi: I want (3) ______________ see monkeys.

Peter: Me too. I lượt thích monkeys.

Mimi: OK. Let’s (4) ______________ over there.

Question 4: Sắp xếp những kể từ trở thành câu trả chỉnh

1. babies/ were/ The/ hungry.

____________________________________________

2. My/ cakes./ is/ some/ making/ mother

____________________________________________

3. the/ at/ airport?/ he/ Does/ work/

____________________________________________

4. The/ cow/ on/ is/ farm./ the/

____________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Viết lốt tick nhập giành giật ứng với nội dung câu

1. b 2. c 3. c

Question 2: Nối cột A với cột B

1 - c 2 - d 3 - e 4 – a 5 – f 6 - b

Question 3: Hoàn trở thành đoạn đối thoại sau (có 2 kể từ ko sử dụng đến)

1. wonderful 2. What
3. to 4. go

Question 4: Sắp xếp những kể từ trở thành câu trả chỉnh

1. The babies were hungry,

2. My mother is making some cakes.

3. Does he work at the airport?

4. The cow is on the farm.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua quality Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian trá thực hiện bài: 45 phút

(Đề 4)

Question 1: Chọn kể từ không giống loại

1. A. old    B. young    C. fish    D. slim

2. A. chicken    B. lemonade    C. pork    D. beef

3. A. bread     B. táo Apple     C. noodles     D. rice

4. A. banana     B. strong    C. thin    D. thick

Question 2: Viết những kể từ phù hợp chủ thể nhập cột mặt mũi phải

monkeys zoo climb
tigers elephants bears
swing subject dance
England red blouse
colour jump cinema
ANIMALS ABILITIES

Question 3: Hoàn trở thành những câu sau nhờ vào giành giật khêu ý

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 4)

1. I go đồ sộ bed at ___________

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 4)

2. I enjoy ___________.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 4)

3. A ___________ works in a hospital.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 4)

4. This is a ___________.

Question 4: Dựa nhập kể từ khêu ý ghi chép trở thành câu hoàn hảo

1. Let’s/ go/ hospital.

________________________________________.

2. What animal/ you/ want/ see?

________________________________________.

3. This/ book/ expensive.

________________________________________.

4. His mother/ a/ housewife.

________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Chọn kể từ không giống loại

1. C 2. B 3. B 4. A

Question 2:

Animal Ability
Monkeys Climb
Tigers Swing
Elephants Jump
Bears Dance

Question 3: Hoàn trở thành những câu sau nhờ vào giành giật khêu ý

1. a quarter đồ sộ ten 2. táo Apple juice
3. doctor 4. monkey

Question 4: Dựa nhập kể từ khêu ý ghi chép trở thành câu trả chỉnh

1. Let’s go đồ sộ the hospital.

2. What animal bởi you want đồ sộ see?

3. This book is expensive.

4. His mother is a housewife.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua quality Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian trá thực hiện bài: 45 phút

(Đề 5)

Question 1: Chọn kể từ không giống loại

1. A. Go     B. Travel     C. Plane     D. Build

2. A. To     B. You    C. With    D. For

3. A. Monkey    B. Lion    C. Tiger     D. Zoo

4. A. Holiday     B. Summer     C. Winter     D. Fall

Question 2: Đọc và tick nhập giành giật phù hợp

1. Her favourite food is fish.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5)

2. I’d lượt thích some bread and milk.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5)

3. We go fishing at weekends.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5)

4. He goes swimming on Sundays.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5)

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

It is Sunday today. Phong and Mai go đồ sộ four places. First, they go đồ sộ the bookshop because Mai wants đồ sộ buy some books and pens. Then they go đồ sộ the pharmacy because Phong wants đồ sộ buy some medicine. After that, they go đồ sộ the zoo because they want đồ sộ see the animals. Finally, they go đồ sộ the bakery. They want đồ sộ buy something đồ sộ eat because they are hungry.

1. How many places bởi Phong and Mai go?

__________________________________________________.

2. What bởi they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. Do they go đồ sộ the post office?

__________________________________________________.

4. Why bởi they go đồ sộ the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu trả chỉnh

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho Chi Minh/ He/ to/ going/ đô thị.

________________________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Chọn kể từ không giống loại

1. C 2. B 3. D 4. A

Question 2: Đọc và tick nhập giành giật mến hợp

1. b 2. c 3. a 4. b

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

1. They go đồ sộ four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go đồ sộ the zoo because they want đồ sộ see the animals.

Question 4: Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu trả chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at trang chính because I have đồ sộ bởi homework.

4. He is going đồ sộ Ho Chi Minh đô thị.

Xem thử

Xem thêm thắt những đề đánh giá, đề đua Tiếng Anh lớp 4 tinh lọc, sở hữu đáp án hoặc khác:

  • Đề đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)
  • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)
  • Đề đua Giữa học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và bài bác luyện vào cuối tuần, gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì

Loạt bài bác Đề đua những môn lớp 4 sở hữu đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk những môn lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 4 sách mới nhất những môn học