đề thi kiến trúc máy tính

Preview text

Đề đua môn KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

(Mã đề 120)

Câu 1 : Cho số thực 51/32 ko lốt. Giá trị của chính nó ở hệ nhị phân là: A. 1 B. 1 *C. 1 D. 1. Câu 2 : Đối với những thanh ghi (trong CPU), tuyên bố nào là sau đó là sai: A. Chứa những vấn đề tạm thời thời B. Nằm vô cỗ xử lý *C. Người thiết kế rất có thể thay cho thay đổi nội dung của từng thanh ghi D. Là nấc trước tiên của khối hệ thống nhớ Câu 3 : Tìm biểu thức rút gọn gàng (tối tiểu) của biểu thức hàm Boole sau: F=∑(0, 1, 4, 5) A. F=B’ B. F=B C. F=A D. F=A’ Câu 4 : Đối với số nguyên vẹn ko lốt, 8 bit, độ quý hiếm trình diễn số 76 là: A. 0100 1010 B. 0110 1101 *C. 0100 1100 D. 1100 1001 Câu 5 : Tìm biểu thức rút gọn gàng (tối tiểu) của biểu thức hàm Boole sau: F=∑(0, 1) A. F=A B. F=A’ C. F=B D. F=B’ Câu 6 : Đối với số sở hữu lốt, thành phẩm là độ quý hiếm 8 bit, xét phép tắc cộng: (-39) + (-42). Phát biểu nào là tại đây là đúng: A. Không cho tới thành phẩm vì thế sở hữu lưu giữ thoát ra khỏi bit cao nhất *B. Tổng là - C. Không cho tới thành phẩm vì thế tràn số D. Tổng là 81 Câu 7 : Giá trị nhị phân ko dấu: “1101 0001b” được trình diễn trở nên mã GRAY là: A. 1001 1101 B. 0111 0011 *C. 1011 1001 D. Không trình diễn được Câu 8 : Tìm biểu thức rút gọn gàng (tối tiểu) của biểu thức hàm Boole sau: F=∑ (0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15) A. F=BD B. F= ⊕ 𝐀 C. Không sở hữu đáp án nào là trúng D. F=𝐀̅̅

̅̅⊕̅̅

̅̅𝐀̅

Câu 9 : Dạng trình diễn IEEE 754 của số thực -31 là: *A. C1 FA 00 00h B. 1C FA 00 00h C. C1 AF 00 00h D. CA F1 00 00h Câu 10 : Giá trị nhị phân ko dấu: “1011b” ứng vô hệ chén bát phân là: A. 31 B. 11 *C. 13 D. 0B Câu 11 : Cho mạch logic như hình bên dưới, ứng với hiện trạng ngõ vào: s=1, a=1, b=0. Cho biết trạng thái ngõ ra:

Bạn đang xem: đề thi kiến trúc máy tính

Xem thêm: decide to v hay ving

A. m ko xác lập B. m=a C. m=s *D. m=b Câu 12 : Xét câu mệnh lệnh thích hợp ngữ sau: Showroom AL, BL. Phát biểu nào là sau đó là sai: *A. Câu mệnh lệnh ko triển khai được B. Lệnh Showroom triển khai nằm trong 2 toán hạng với nhau C. Kết trái ngược được chứa chấp vô AL D. AL là toán hạng đích Câu 13 : Dạng trình diễn IEEE 754 của số thực -119 là: A. 2C 00 00 00h B. C2 E0 00 00h *C. C2 EF 00 00h D. 2C EF 00 00h Câu 14 : Giá trị thập phân ko dấu: “90” được trình diễn trở nên mã BCD là: A. 1110111 B. 1011010 C. 00001001 *D. 10010000 Câu 15 : Hệ thống lưu giữ của sản phẩm tính bao gồm: *A. CMOS, bộ lưu trữ ngoài B. Cache, bộ lưu trữ ngoài C. Sở lưu giữ ngoài, ROM D. Đĩa quang đãng, bộ lưu trữ trong Câu 16 : Tìm biểu thức rút gọn gàng (tối tiểu) của biểu thức hàm Boole sau: F=∑𝐀𝐀(3) A. F=A’B B. F=AB’ C. F=AB D. F=A’B’ Câu 17 : Đối với số nguyên vẹn sở hữu lốt, 8 bit, độ quý hiếm trình diễn số 107 là: A. 0110 0100 *B. 0110 1011 C. 0111 0011 D. 1110 1111 Câu 18 : Giả sử độ quý hiếm đang rất được lưu trong những thanh ghi như sau: AL=12H, BL=09H. Cho biết độ quý hiếm chứa trong thanh ghi AL sau khoản thời gian triển khai lệnh: Showroom AL, BL

Trạng thái của những thanh ghi cờ sau khoản thời gian triển khai lệnh: CMP AL, ‘B’ là: A. CF=0, ZF=1 *B CF=0, ZF=0 C. CF=1, ZF=0 D. CF=1, ZF= Câu 31 : Giá trị nhị phân ko dấu: “1101b” ứng vô hệ chén bát phân là: A. 0D B. 51 *C. 15 D. 13 Câu 32 : Giá trị nhị phân ko dấu: “1111 0000b” được trình diễn trở nên mã BCD là: A. 0000 1111 0000 *B 0010 0100 0000 C. 1111 0000 1111 D. 0100 0010 0000 Câu 33 : Giá trị thập phân ko dấu: “59” được trình diễn trở nên mã chén bát phân là: *A. 73 B. 37 C. 95 D. 3B Câu 34 : Cho mệnh lệnh assembly: POP DX. Phát biểu nào là sau đó là đúng: A. Toán hạng đích nằm trong mode địa điểm trực tiếp *B. Toán hạng mối cung cấp được ngầm hiểu C. Không sở hữu toán hạng nguồn D. Toán hạng đích được ngầm hiểu Câu 35 : Giá trị thập phân ko dấu: “59” được trình diễn trở nên mã GRAY là: A. 110001 B. 100100 C. 011001 D. 100110 Câu 36 : Cho trình diễn bên dưới dạng IEEE 754 như sau: C2 82 80 00h. Giá trị thập phân của chính nó là: *A. -65 B. -56 C. -65 D. -56. Câu 37 : Giá trị nhị phân ko dấu: “1100 0011b” được trình diễn trở nên mã GRAY là: A. Không trình diễn được B. 0100 0101 C. 0010 0101 *D. 1010 0010 Câu 38 : Đối với số nguyên vẹn sở hữu lốt, 8 bit, độ quý hiếm trình diễn số 129 là: A. 1001 0001 B. 1000 0111 *C. Không trình diễn được D. 1010 1011 Câu 39 : Các bộ phận cơ phiên bản của sản phẩm tính: A. RAM, CPU, ổ cứng, bus liên kết B. Hệ thống lưu giữ, CPU, khối hệ thống vô rời khỏi, bus liên kết C. Hệ thống lưu giữ, CPU, màn hình hiển thị, chuột D. Hệ thống lưu giữ, bus links, ROM, bàn phím Câu 40 : Thực hiện tại phép tắc toán sau 1001 2 + 0111 2 bên trên số sở hữu lốt cho tới thành phẩm ứng là: A. 100002 B. 00002 C. 14 D. 16 --- Hết ---