đề thi hsg hóa 8

Preview text

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUAN SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề đua với 02 trang, 10 câu

Bạn đang xem: đề thi hsg hóa 8

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017- MÔN THI: HÓA HỌC 8 Thời gian giảo thực hiện bài bác 150 phút, ko kể thời hạn gửi gắm đề

Câu 1:(2,0 điểm) Hoàn trở thành những PTHH với sơ trang bị phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ, nếu như có): a. Al + H 2 SO 4 quánh, rét --->Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 S + H 2 O b. Na 2 SO 3 + KMnO 4 + NaHSO 4 --->Na 2 SO 4 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O c. FexOy+ Al ---->FeO + Al 2 O 3 d. Mg + HNO 3 ----> Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O Câu 2: (2,0 điểm) Cho 23,6 gam lếu thích hợp X bao gồm Mg, Fe, Cu thuộc tính không còn với dung dịchchứa 18,25 gam HCl nhận được hỗn hợp A và 12,8 gam hóa học ko tan. a) Tính thể tích khí H 2 nhận được ở đktc. b) Tính bộ phận Phần Trăm bám theo lượng từng sắt kẽm kim loại vô lếu thích hợp X. Câu 3:(2,0 điểm) Khí A với công thức chất hóa học XY 2 , là 1 trong trong mỗi hóa học khí tạo ra hiện tượng lạ mưa axit. Trong 1 phân tử XY 2 với tổng số phân tử là 69, tổng số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn thế số hạt không đem năng lượng điện là 23. Số phân tử đem năng lượng điện vô vẹn toàn tử X thấp hơn số phân tử đem năng lượng điện trong nguyên tử Y là 2. 1. Xác lăm le công thức chất hóa học của A. 2. Nhiệt phân muối hạt Cu(XY 3 ) 2 hoặc muối hạt AgXY 3 đều nhận được khí A bám theo sơ trang bị phản ứng sau: Cu(XY 3 ) 2 -------> CuY + XY 2 + Y 2 AgXY 3 -------->Ag + XY 3 + Y 3 Khi tổ chức sức nóng phân a gam Cu(XY 3 ) 2 thì nhận được V1 lít lếu thích hợp khí, b gam AgXY 3 thì thu được V 2 = 1,2V 1 lít lếu thích hợp khí. a) Viết phương trình chất hóa học. Xác lăm le tỉ lệ thành phần a/b biết những phản xạ xẩy ra trả toàn và những hóa học khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng và áp suất. b) Tính V 1 và V 2 (ở đktc) nếu như a = 56,4 gam. Câu 4:(2,0 điểm) 1. Hỗn thích hợp B bao gồm 2 khí là N 2 O và O 2 với tỉ khối so với khí metan CH 4 là 2,5ính thể tích của từng khí với vô 12 gam lếu thích hợp B ở đktc. 2. Cho 6,75 gam sắt kẽm kim loại M thuộc tính vừa phải đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp m gam HCl thu được 33,375 gam muối hạt và V (lit) khí H 2 (đktc). Tính m, V và xác lập thương hiệu, kí hiệu chất hóa học của sắt kẽm kim loại M. Câu 5:(2,0 điểm) Nung m gam lếu thích hợp A bao gồm KMnO 4 và KClO 3 nhận được hóa học rắn B và khí oxi, lúc đó KClO 3 bị phân bỏ trọn vẹn còn KMnO 4 bị phân bỏ ko trọn vẹn. Trong B có 0,894 gam KCl cướp 8,132 % lượng. Trộn lượng oxi phía trên với bầu không khí bám theo tỷ lệ thể tích 1: 3 vô một bình kín nhận được lếu thích hợp khí X. Cho vào trong bình 0,528 gam cacbon rồi nhen cháy không còn cacbon nhận được lếu thích hợp khí Y bao gồm 3 khí vô cơ CO 2 cướp 22,92% thể tích. Tính m. (Coi bầu không khí bao gồm 20% thể tích là oxi còn sót lại là nitơ). Câu 6:(2,0 điểm) Nung trọn vẹn 15,15 gam hóa học rắn A nhận được hóa học rắn B và 1,68 lít khí oxi (đktc). Trong thích hợp hóa học B với bộ phận Phần Trăm lượng những vẹn toàn tố: 37,65% oxi; 16,75%

Câu Đáp án Điểm 1 Mỗi PTHH chính 0,5 điểm. Thiếu ĐK trừ 0,25 điểm a. 8Al + 15H 2 SO 4 đặc to  4Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 S + 12H 2 O b. 5Na 2 SO 3 + 2KMnO 4 + 6NaHSO 4 8Na 2 SO 4 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 3H 2 O c. 3FexOy + 2(y-x)Al to  3xFeO + (y-x)Al 2 O 3 d. 4Mg + 10HNO 3 4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O

2,

2 Cu ko thuộc tính với hỗn hợp HCl nên 12,8 gam là lượng của Cu. Gọi x, nó theo lần lượt là số mol của Mg, Fe vô lếu thích hợp. (x, nó > 0). 18, 25 0,5( ) HCl 36, n   mol

PTHH: Mg + 2HCl  MgCl 2 + H 2 (1) x 2x x Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (2) nó 2y y Ta có: mhh = 24x + 56y + 12,8 = 23,6 () nhh = 2x + 2y = 0,5 (**) Giải (), (**), tao được x = 0,1; nó = 0,15.

a) Theo (1), (2): 2

1 0,

0, 25

H 2 HCl 2 n  n   (mol)

VH 2 = 22,4,25 = 5,6 (lit)

b) %mMg =

0,1 .100%

10,17%

23,

%mFe =

0,15 .100%

35,59%

23,

%mCu = 100% - 10,17% - 35,59% = 54,24%

0,

0,

0,

0,

0,

0,

3 1. Gọi số phân tử từng loại vô vẹn toàn tử X theo lần lượt là pX, nX,eX; trong vẹn toàn tử Y theo lần lượt là pY, nY,eY. Ta có: (2pX + nX) + 2.( 2pY + nY) = 69 (1) (2pX + 4pY) – nX – 2nY = 23 (2) 2pX – 2pY = - 2 (3) Từ 1, 2, 3 tao với pX = 7; pY = 8 Vậy X là N và Y là O. CTHH của A là NO 2 2. 2Cu(NO 3 ) 2 t 0  2CuO + 4NO 2 + O 2 (1) 2AgNO 3 t 0  2Ag + 2NO 2 + O 2 (2)

nCu(NO 3 ) 2 = 188

a (mol) -> nNO2 (1) =

2

188 94

a a  mol, nO2 (1) = 376

a mol.

nAgNO 3 = 170

b mol -> nNO2(2) = 170

b mol, nO2 (2) = 340

b mol

0,

0,

0,

0,

Vì V 2 = 1,2V 1 nên nNO 2 (2)  nO 2 (2) = 1,2 ( nNO 2 (1) nO 2 (1))

 ( 170

b + 340

b ) = 1,2. ( 94

a + 376

a )

47 85

a b

 

Vì a = 56,4 gam

nNO 2 (1)  nO 2 (1)= ( 94

a + 376

a ) = 0,75 mol

V 1 = 0,75,4 = 16,8 lít V 2 = 1,2V 1 = 1,2,8 = đôi mươi,16 lít

0,

0,

4 1. Gọi x là số mol của khí N 2 O và nó là số mol của khí O 2.

Ta có: Mhh = 2,5 = 40 = 2 2 2 2

N O o N O O

m m n n

44 x 32 y x y

= 40  x = 2y

mN O 2  mO 2 = 44x + 32y = 44 + 32y = 12  nó = 0,1 mol  x = 0,2 mol Vậy VN2O = 0,2,4 = 4,48 lít VO2 = 0,1,4 = 2,24 lít 2. Ta với 2M + 2xHCl  2MClx + xH 2 Gọi a là số mol H 2 nhận được => số mol HCl là 2a Theo lăm le luật bảo toàn lượng tao với : mM + mHCl = mMClx + mH 6,75 + 36,5 = 33,375 + 2a  a = 0,375 mol  VH 2 = 0,375,4 = 8,4 lít  mHCl = 2,375,5 = 27,375 gam nM= 2/x 2 = 0,75/x (mol) MM = mM/nM = 9x Với x = 1 => MM = 9 (loại) Với x = 2 => MM = 18 (loại) Với x = 3 => MM = 27 (Chọn) Vậy M là nhôm kí hiệu là (Al)

0,

0,

0,

0,

0,

0,

5 PTHH:

2KClO 3 2 KCl + 3O 2 (1) 2KMnO 4 K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 (2) Gọi a là tổng số mol oxi dẫn đến ở (1) và (2), sau khoản thời gian trộn với bầu không khí tao với vô hỗn hợp X: nO 2 = a + 3a x 20% = 1,6a (mol) nN 2 = 3a x 80% = 2,4a (mol) Ta với nC = 0,528 / 12 = 0,044 (mol) mB = 0,894 x 100 / 8,132 = 10,994 (gam) Theo gt vô Y với 3 khí nên xẩy ra 2 ngôi trường hợp:

 • TH1: Nếu oxi dư, khi cơ cacbon cháy bám theo phản ứng: C + O 2 → CO 2 (3) tổng số mol khí Y nY = 0,044. 100/22,92 = 0,192 mol bao gồm những khí O 2 dư, N 2 , CO 2. Theo (3) nO 2 phản xạ = nCO 2 + nC = 0,044 mol, nO 2 dư = 1,6a - 0,044→ nY = (1,6a - 0,044) + 2,4a + 0,044 = 0,  a = 0,048  moxi = 0,048. 32 = 1,536 (gam)

0,

0,

0,

to to

3

22,

0, 225

CaCO 100 n   mol

PTHH: FexOy+yCO to xFe + yCO 2 (1) 12 56 x  16 y

0,

CO 2 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + H 2 O (2) 0,225  0, Theo (2): nCO 2 = nCaCO 3 = 0,225 mol

Theo (1): nFe O x nó =

1

y CO 2

n 

12

56 x  16 y

=

0, 225

y

Giải rời khỏi tao được

x y

=

2

3

 x = 2; nó = 3

 CTHH: Fe 2 O 3. 2. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (3)

Theo (3): 2

12

H Fe 160 n  n  = 0,075 mol

VH 2 = 0,075. 22,4 = 1,68 lit

0,

0,

0,

0,

0,

0,

9 1.

M hh = 1,375. 32 = 44 (g/mol)

44 a 2 b 64 c a b c

 

 

= 44

 44a + 2b + 64c = 44a + 44b + 44c  2b + 64c = 44b +44c  42b = 20c  b:c = 20: 42 = 10: 21 Vì M CO 2  Mhh 44 (g/mol) => Tỉ khối của X chỉ tùy thuộc vào tỉ lệ thành phần mol của H 2 và SO 2 => a:b:c = a: 10: 21 2. a. Chất rắn black color trả dần dần trở thành đỏ lòm (hoàn toàn). CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O b. Mẩu Na tan dần dần cho tới không còn, với khí ko màu sắc bay rời khỏi. Dung dịch chuyển thành màu sắc hồng (đỏ). 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

10

a)

32

0, 4( )

CuO 80 n   mol

Gọi a là số mol CuO nhập cuộc phản xạ.  số mol CuO dư là (0,4 – a) (mol) PTHH: CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O a a a a X bao gồm Cu và CuO dư. mx = 64a + 80(0,4 – a) = 27,2  a = 0,3 mol

0,

0,

0,

64,

% .100% 70,59%

Cu 27, 2  m  

% mCuO  100%  % mCu29,41% b) nH 2  nCu  a 0,3mol VH 2  22,4,3 6,72lit c) Hiệu suất của phản ứng 0,3 .100% 75% 0, 4

H  

0,

0,

0,

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUAN SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề đua với 02 trang, 10 câu

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017- MÔN THI: HÓA HỌC 8 Thời gian giảo thực hiện bài bác 150 phút, ko kể thời hạn gửi gắm đề

Câu 1:(2,0 điểm) Hoàn trở thành những PTHH với sơ trang bị phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ, nếu như có): e. Al + H 2 SO 4 quánh, rét --->Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 S + H 2 O f. Na 2 SO 3 + KMnO 4 + NaHSO 4 --->Na 2 SO 4 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O g. FexOy+ Al ---->FeO + Al 2 O 3 h. Mg + HNO 3 ----> Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O Câu 2: (2,0 điểm) Cho 23,6 gam lếu thích hợp X bao gồm Mg, Fe, Cu thuộc tính không còn với dung dịchchứa 18,25 gam HCl nhận được hỗn hợp A và 12,8 gam hóa học ko tan. c) Tính thể tích khí H 2 nhận được ở đktc. d) Tính bộ phận Phần Trăm bám theo lượng từng sắt kẽm kim loại vô lếu thích hợp X. Câu 3:(2,0 điểm) Khí A với công thức chất hóa học XY 2 , là 1 trong trong mỗi hóa học khí tạo ra hiện tượng lạ mưa axit. Trong 1 phân tử XY 2 với tổng số phân tử là 69, tổng số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn thế số hạt không đem năng lượng điện là 23. Số phân tử đem năng lượng điện vô vẹn toàn tử X thấp hơn số phân tử đem năng lượng điện trong nguyên tử Y là 2. 1. Xác lăm le công thức chất hóa học của A. 2. Nhiệt phân muối hạt Cu(XY 3 ) 2 hoặc muối hạt AgXY 3 đều nhận được khí A bám theo sơ trang bị phản ứng sau: Cu(XY 3 ) 2 -------> CuY + XY 2 + Y 2 AgXY 3 -------->Ag + XY 3 + Y 3 Khi tổ chức sức nóng phân a gam Cu(XY 3 ) 2 thì nhận được V1 lít lếu thích hợp khí, b gam AgXY 3 thì thu được V 2 = 1,2V 1 lít lếu thích hợp khí. c) Viết phương trình chất hóa học. Xác lăm le tỉ lệ thành phần a/b biết những phản xạ xẩy ra trả toàn và những hóa học khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng và áp suất. d) Tính V 1 và V 2 (ở đktc) nếu như a = 56,4 gam. Câu 4:(2,0 điểm) 3. Hỗn thích hợp B bao gồm 2 khí là N 2 O và O 2 với tỉ khối so với khí metan CH 4 là 2,5ính thể tích của từng khí với vô 12 gam lếu thích hợp B ở đktc.

Hướng dẫn chấm

Câu Đáp án Điểm 1 Mỗi PTHH chính 0,5 điểm. Thiếu ĐK trừ 0,25 điểm e. 8Al + 15H 2 SO 4 đặc to  4Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 S + 12H 2 O f. 5Na 2 SO 3 + 2KMnO 4 + 6NaHSO 4 8Na 2 SO 4 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 3H 2 O g. 3FexOy + 2(y-x)Al to  3xFeO + (y-x)Al 2 O 3 h. 4Mg + 10HNO 3 4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O

2,

2 Cu ko thuộc tính với hỗn hợp HCl nên 12,8 gam là lượng của Cu. Gọi x, nó theo lần lượt là số mol của Mg, Fe vô lếu thích hợp. (x, nó > 0). 18, 25 0,5( ) HCl 36, n   mol

PTHH: Mg + 2HCl  MgCl 2 + H 2 (1) x 2x x Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (2) nó 2y y Ta có: mhh = 24x + 56y + 12,8 = 23,6 () nhh = 2x + 2y = 0,5 (**) Giải (), (**), tao được x = 0,1; nó = 0,15.

c) Theo (1), (2): 2

1 0,

0, 25

H 2 HCl 2 n  n   (mol)

VH 2 = 22,4,25 = 5,6 (lit)

d) %mMg =

0,1 .100%

10,17%

23,

%mFe =

0,15 .100%

35,59%

23,

%mCu = 100% - 10,17% - 35,59% = 54,24%

0,

0,

0,

0,

0,

0,

3 1. Gọi số phân tử từng loại vô vẹn toàn tử X theo lần lượt là pX, nX,eX; trong vẹn toàn tử Y theo lần lượt là pY, nY,eY.

Ta có: (2pX + nX) + 2.( 2pY + nY) = 69 (1) (2pX + 4pY) – nX – 2nY = 23 (2) 2pX – 2pY = - 2 (3) Từ 1, 2, 3 tao với pX = 7; pY = 8 Vậy X là N và Y là O. CTHH của A là NO 2 2. 2Cu(NO 3 ) 2 t 0  2CuO + 4NO 2 + O 2 (1) 2AgNO 3 t 0  2Ag + 2NO 2 + O 2 (2)

nCu(NO 3 ) 2 = 188

a (mol) -> nNO2 (1) =

2

188 94

a a  mol, nO2 (1) = 376

a mol.

nAgNO 3 = 170

b mol -> nNO2(2) = 170

b mol, nO2 (2) = 340

Xem thêm: amilopectin có cấu trúc mạch

b mol

Vì V 2 = 1,2V 1 nên nNO 2 (2)  nO 2 (2) = 1,2 ( nNO 2 (1) nO 2 (1))

 ( 170

b + 340

b ) = 1,2. ( 94

a + 376

a )

47 85

a b

 

Vì a = 56,4 gam

nNO 2 (1)  nO 2 (1)= ( 94

a + 376

a ) = 0,75 mol

V 1 = 0,75,4 = 16,8 lít V 2 = 1,2V 1 = 1,2,8 = đôi mươi,16 lít

0,

0,

0,

0,

0,

0,

4 1. Gọi x là số mol của khí N 2 O và nó là số mol của khí O 2.

Ta có: Mhh = 2,5 = 40 = 2 2 2 2

N O o N O O

m m n n

44 x 32 y x y

= 40  x = 2y

mN O 2  mO 2 = 44x + 32y = 44 + 32y = 12  nó = 0,1 mol  x = 0,2 mol Vậy VN2O = 0,2,4 = 4,48 lít VO2 = 0,1,4 = 2,24 lít 2. Ta với 2M + 2xHCl  2MClx + xH 2 Gọi a là số mol H 2 nhận được => số mol HCl là 2a Theo lăm le luật bảo toàn lượng tao với : mM + mHCl = mMClx + mH 6,75 + 36,5 = 33,375 + 2a  a = 0,375 mol  VH 2 = 0,375,4 = 8,4 lít  mHCl = 2,375,5 = 27,375 gam nM= 2/x 2 = 0,75/x (mol) MM = mM/nM = 9x Với x = 1 => MM = 9 (loại) Với x = 2 => MM = 18 (loại) Với x = 3 => MM = 27 (Chọn) Vậy M là nhôm kí hiệu là (Al)

0,

0,

0,

0,

0,

0,

5 PTHH:

to

Gọi a, b theo lần lượt là lượng KMnO 4 và KClO 3. PTHH: 2KMnO 4 t o  K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 (1) a/158 a/ 2KClO 3 t o  2KCl + 3O 2 (2) b/122,5 3b/ Vì thể tích O 2 nhận được ở (1) và (2) cân nhau, nên:

a/316 = 3b/

a b

 =

948

245

 3,

0,

0,

0,

8 1.

Đặt CTHH của oxit Fe là FexOy.

3

22,

0, 225

CaCO 100 n   mol

PTHH: FexOy+yCO to xFe + yCO 2 (1) 12 56 x  16 y

0,

CO 2 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + H 2 O (2) 0,225  0, Theo (2): nCO 2 = nCaCO 3 = 0,225 mol

Theo (1): nFe O x nó =

1

y CO 2

n 

12

56 x  16 y

=

0, 225

y

Giải rời khỏi tao được

x y

=

2

3

 x = 2; nó = 3

 CTHH: Fe 2 O 3. 2. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (3)

Theo (3): 2

12

H Fe 160 n  n  = 0,075 mol

VH 2 = 0,075. 22,4 = 1,68 lit

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

9 1.

M hh = 1,375. 32 = 44 (g/mol)

44 a 2 b 64 c a b c

 

 

= 44

 44a + 2b + 64c = 44a + 44b + 44c  2b + 64c = 44b +44c  42b = 20c  b:c = 20: 42 = 10: 21 Vì M CO 2  Mhh 44 (g/mol) => Tỉ khối của X chỉ tùy thuộc vào tỉ lệ thành phần mol của H 2 và SO 2 => a:b:c = a: 10: 21 2. a. Chất rắn black color trả dần dần trở thành đỏ lòm (hoàn toàn). CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O b. Mẩu Na tan dần dần cho tới không còn, với khí ko màu sắc bay rời khỏi. Dung dịch chuyển

0,

0,

0,

0,

0,

0,

thành màu sắc hồng (đỏ). 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2

0,

0,

10

d) 32 0, 4( ) CuO 80 n   mol

Gọi a là số mol CuO nhập cuộc phản xạ.  số mol CuO dư là (0,4 – a) (mol) PTHH: CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O a a a a X bao gồm Cu và CuO dư. mx = 64a + 80(0,4 – a) = 27,2  a = 0,3 mol 64, % .100% 70,59% Cu 27, 2  m  

% mCuO  100%  % mCu29,41% e) nH 2  nCu  a 0,3mol VH 2  22,4,3 6,72lit f) Hiệu suất của phản ứng 0,3 .100% 75% 0, 4

H  

0,

0,

0,

0,

0,

0,

UBND HUYỆN KINH MÔN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2017 -

MÔN THI: HÓA HỌC- LỚP 8

Thời gian giảo thực hiện bài: 120 phút (Đề gồm: 05 câu, 01 trang) Câu I (2 điểm)

 1. Chọn những hóa học phù hợp ứng với từng vần âm. Viết phương trình chất hóa học trả thành chuỗi phản xạ sau: A O 2 C D

Biết D là thích hợp hóa học tan được nội địa tạo ra hỗn hợp thực hiện quỳ tím hóa xanh rờn. 2. Nêu hiện tượng lạ để ý được,viết lách phương trình chất hóa học lý giải. Khi cho 1 viên kẽm (Zn) vô ống thử chứa chấp hỗn hợp axit: H 2 SO 4 (loãng) 3. Hoàn trở thành những phương trình chất hóa học bám theo sơ trang bị phản xạ sau. a. Na + H 3 PO 4 Na 3 PO 4 +? b. FexOy + CO Fe 3 O 4 + CO 2 c. Fe 3 O 4 + HCl FeCl 2 + FeCl 3 +? d. CxHyOz + O 2 CO 2 + H 2 O Câu II (2 điểm) 1. Nêu cách thức chất hóa học phân biệt những khí vô 4 lọ riêng không liên quan gì đến nhau sau: O 2 , H 2 , CO 2 , N 2. 2. Hoà tan 5,72 gam Na 2 CO 3 .xH 2 O vô 44,28 gam nước được hỗn hợp với nồng độ 4,24%. Xác lăm le công thức tinh nghịch thể ngậm nước. Câu III (2 điểm) 1. Hình vẽ mặt mũi tế bào miêu tả thực nghiệm pha chế O 2 vô chống thí nghiệm bằng phương pháp sức nóng phân KMnO 4. Hãy mang đến biết: Khí O 2 được thu vị cách thức nào? Phương pháp này dựa bên trên đặc thù nào là của O 2? Viết phương trình chất hóa học.

 1. Cho luồng khí H 2 (dư) theo lần lượt trải qua những ống giắt tiếp nối nhau đựng những oxit nung nóng trong từng ống riêng không liên quan gì đến nhau sau: ống 1 chứa chấp 0,01 mol CaO; ống 2 chứa chấp 0,01 mol Fe 3 O 4 ; ống 3

to + H 2 +Na

c. Fe 3 O 4 + 8HCl FeCl 2 + 2FeCl 3 + 4H 2 O d. CxHyOz +(x +y/4 – z/2) O 2 to tát xCO 2 + y/2 H 2 O

0,

0,

II

1 - Đánh STT từng lọ khí cần thiết nhận ra. Dẫn một lượng từng khí qua loa que đóm còn than thở hồng. Nếu thấy 1 khí nào là thực hiện que đóm tỏa nắng cơ là khí O 2. Các khí còn sót lại ko thực hiện que đóm tỏa nắng.

 • Dẫn những khí còn lai trải qua hỗn hợp nước vôi vô lấy dư. Nếu thấy một hóa học khí nào là phản xạ thực hiện nước vôi vô vẩn đục Trắng này là khí CO 2. Các khí còn sót lại ko thực hiện vẩn đục nước vôi. CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O

 • Đốt những khí còn sót lại, khí nào là cháy với ngọn lửa màu xanh da trời nhạt nhẽo là khí H 2

H 2 + O 2 to tát H 2 O

 • Khí ko cháy là N 2

0,

0,

0,

0,

2 Khối lượng Na 2 CO 3 với vô 5,72 g là:

mNa2CO3 = 5,72. 108/( 106+18x) g Khối lượng hỗn hợp thu được: mdd =5,72 + 44,28 =50 g Ta có: 4,24 =. Giải rời khỏi được x= Vậy công thức tinh nghịch thể là Na 2 CO 3 .10H 2 O

0,

0,

III 1 - Khí O 2 được thu vị cách thức tách khu vực của nước. Trên hạ tầng tính hóa học O 2 ko phản xạ với nước và O 2 không nhiều tan nội địa.

PTHH: 2KMnO 4 to tát K 2 MNO 4 + MnO 2 + O 2

0,

0,

2 - Ống 1 ko xẩy ra phản xạ. Sau phản xạ mCaO = 0,01x 56 = 0, (g)

 • Ống 2 với phản ứng: 4H 2 + Fe 3 O 4 to tát 3Fe + 4H 2 O 0,01 0,03 0, (mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn vô ống 2 là mFe = 0,03x56 = 1, (g)

 • Ống 3 ko sảy rời khỏi phản xạ. Khối lượng hóa học rắn sau: m Al 2 O 3 = 0,02x 102 = 2,04 (g)

 • Ống 4 với phản ứng: H 2 + CuO to tát Cu + H 2 O 0,01 0,01 0,01 ( mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn vô ống 2 là: mCu = 0,01x64 = 0,64(g)

 • Ống 5 Có phản ứng: H 2 O + Na 2 O 2NaOH nban đầu 0,05 0,06 (mol) np/ư 0,05 0,05 0,1 ( mol)

0,

0,

0,

0,

0,

nsau p/ư 0,01 0,1 (mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn vô ống 5 là : mrắn = 0,01x62 + 0,1x40 = 4,62 (g) Hoặc mrắn = 0,05x 18 + 0,06x 62 = 4,62 (g) IV 1 H 2 + CuO to tát Cu + H 2 O gọi số mol của H 2 là x mol Áp dụng đlbt lượng tao có 2x + đôi mươi = 16,8 + 18x x = 0, VH2 = 0,2 x 22,4 = 4,48 lít

0,

0,

0,

0,

2 PTHH: 2K + 2HCl 2KCl + H 2 (1) R + 2HCl RCl 2 + H 2 (2)

Gọi x, nó theo lần lượt là số mol của K, R vô hh (x, nó >0). Coi khối lương mol của R đó là R (g/mol) Theo bài bác rời khỏi tao có: 39x + Ry = 8,7 (3)

Theo bài bác và PTHH: 0,5x + nó = 0,25 hoặc 39x + 78y = 19,5 (4) Từ (3), (4) : R = 78- 11,7: nó. Kết phù hợp với nó < 0,25 suy ra R < 34,8 (I)

Mặt không giống R + 2HCl RCl 2 + H 2 (2) 9/R 9/R (mol) Theo bài bác 9/R < 11/ 22,4 hoặc R > 18,3 (II) Kết thích hợp (I), (II) tao thấy chỉ mất Mg (24) hóa trị II vừa lòng.

0,

0,

0,

0,

1 - nX = 0,15 mol

 • Hỗn thích hợp X bao gồm 5 hóa học đều sở hữu bộ phận lăm le tính kiểu như nhau là chứa C, H. Vậy tao hoàn toàn có thể coi mX = mC + mH = 12x (12,32: 22,4) + 1x 2 x(10,8:18) = 6,6 + 1, = 7,8 (gam)

 • Khối lượng mol khoảng của X = 7,8 : 0,15 = 52 (g/mol)

 • Tỉ khối của X đối với H 2 là 52: 2 = 26

0,

0,

0,

0,

2 PTHH

2 2 3 2

Fe 2 (1) 2Al 6 2 3 (2)

HCl FeCl H HCl AlCl H

     

56

27

Fe

Al

n amol

Xem thêm: bờ biển nước ta kéo dài khoảng 3260 km từ

n amol

Để cân nặng thăng vị thì lượng khí H 2 sinh rời khỏi ở cả hai phản xạ bên trên là như nhau. Vì   Fe 56 Al 27 n a n a và lượng H 2 sinh rời khỏi ở cả hai phản xạ bên trên phụ thuộc vào HCl là như nhau.

0,

0,

0,

0,

Câu 7(2,0 điểm): Một lếu thích hợp X hoàn toàn có thể tích 17,92 lít bao gồm hiđro và axetilen C 2 H 2 ,

có tỉ khối đối với nitơ là 0,5. Đốt lếu thích hợp X với 35,84 lít khí oxi. Phản ứng xong xuôi, làm

lạnh nhằm tương đối nước dừng tụ không còn được lếu thích hợp khí Y. Các khí đều đo ở ĐK tiêu

chuẩn.

1) Viết phương trình hoá học tập xẩy ra.

2) Xác lăm le % thể tích và % lượng của Y.

Câu 8(3,0điểm): Nung 500gam đá vôi chứa chấp 95% CaCO 3 phần còn sót lại là tạp chất

không bị phân huỷ. Sau một thời hạn người tao nhận được hóa học rắn A và khí B.

1) Viết PTHH xẩy ra và Tính lượng hóa học rắn A nhận được ,biết hiệu suất phân huỷ

CaCO 3 là 80 %

2) Tính % lượng CaO với vô hóa học rắn A và thể tích khí B nhận được (ở ĐKTC).

Câu 9(3,0 điểm): Nung m gam lếu thích hợp A gồ KMnO 4 và KClO 3 nhận được hóa học rắn

B và khí oxi, khi cơ KClO 3 bị phân bỏ trọn vẹn còn KMnO 4 bị phân bỏ không

hoàn toàn. Trong B với 0,894 gam KCl cướp 8,132% lượng. Trộn lượng oxi ở

trên với bầu không khí bám theo tỉ lệ thành phần thể tích 1:3 vào trong bình kín nhận được lếu thích hợp khí X. Cho

vào bình 0,528 gam cacbon rồi nhen cháy không còn cacbon nhận được lếu thích hợp khí Y bao gồm 3

khí vô cơ CO 2 cướp 22,92% thể tích. Tính m.(Coi bầu không khí bao gồm 20% thể tích là

oxi còn sót lại là nitow).

Cho: Mg =24, Fe =56,H=1,Cl=35,5,K =39, Ca=40,C=12, O =16, N=14, Mn=

55, Cu=64)

HẾT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỌ XUÂN

TRƯỜNG trung học cơ sở XUÂN THẮNG

HƯỚNG DẪN CHẤM

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP

HUYỆN NĂM HỌC: 2018-

Môn thi: Hóa học Hướng dẫn chấm bao gồm có: 04 trang

CÂU ĐÁP ÁN Thang

điểm

Câu 1

2điểm

Mỗi PTHH chính mang đến 0,25đ.

a) Fe + H 2 SO 4 FeSO 4 + H 2

b) 2Na + 2H 2 O 2 NaOH + H 2

c) BaO + H 2 O Ba(OH) 2

d) 3 Fe + 2 O 2 to tát Fe 3 O 4

e) S + O 2 to tát SO 2

f) 2Fe + 6H 2 SO4 quánh to tát Fe 2 (SO 4 ) 3 + 6H 2 O + 3SO 2 

g) 3Cu + 8HNO 3 3Cu(NO 3 ) 2 + 4H 2 O + 2NO 

h ) 2FexOy+ (6x-2y)H 2 SO4 quánh to tát xFe 2 (SO 4 ) 3 + (3x-2y)SO 2 

+ (6x-2y)H 2 O

Lưu ý: HS khôg viết lách ĐK hoặc ko thăng bằng trừ 1/2số điểm.

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 2

2 đ

- Đánh số trật tự và trích hình mẫu test cho từng phen thực hiện thực nghiệm.

- Cho những hình mẫu test theo lần lượt thuộc tính với nước

+ Mẫu test nào là ko thuộc tính và ko tan nội địa là CuO.

+ Những hình mẫu test còn sót lại đều thuộc tính với nước sẽ tạo rời khỏi những dung

dịch.

PTHH: CaO + H 2 O Ca(OH) 2

P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 4

Na 2 O + H 2 O 2 NaOH

- Nhỏ theo lần lượt những hỗn hợp vừa phải nhận được vô quỳ tím.

+ Dung dịch thực hiện quỳ tím trả trở thành red color =>Chất ban sơ là

P 2 O 5.

+ Những hỗn hợp thực hiện quỳ tím trả trở thành màu xanh da trời là nhị dd

bazơ.

- Sục khí CO gấp đôi lượt vô nhị hỗn hợp bazơ.

Dung dịch nào là xuất hiện nay kết tủa Trắng => hóa học ban sơ là CaO.

Dung dịch còn sót lại không tồn tại kết tủa => Chất ban sơ là Na 2 O.

PTHH: Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3  + H 2 O.

2NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O.

- Dán nhãn những lọ.

0,125đ

0,25đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,25đ

0,25đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

Câu 3

2 đ

1. + Oxít : FeO và SO 3.

+ Axit : HNO 3 và H 2 S.

+ Muối: Ca(H 2 PO 4 ) 2 và MgSO 3.

0,25đ

0,25đ

0,25đ