đề thi hóa 8 cuối kì 2Đề thi đua Hóa học tập lớp 8 Học kì hai năm học tập 2023 - 2024 với đáp án (30 đề)

Dưới đấy là list Đề thi đua Hóa học tập lớp 8 học tập kì 2 với đáp án năm 2023, cực kỳ sát đề thi đua đầu tiên. Hi vọng cỗ đề thi đua này tiếp tục giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong số bài bác thi đua Hóa học tập 8.

Quảng cáo

Bạn đang xem: đề thi hóa 8 cuối kì 2

Đề thi đua Hóa học tập lớp 8 Học kì hai năm học tập 2023 - 2024 với đáp án (30 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(Đề thi đua số 1)

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn xoe vão chữ A hoặc B, C, D trước phương án lựa chọn đích thị.

Câu 1: Cho những oxit sau: SO2, K2O, CaO, N2O5, P2O5, BaO. Dãy bao gồm những oxit tính năng với H2O, dẫn đến bazơ là:

A. SO2, CaO, K2O

B. K2O, N2O5, P2O5

C. CaO, K2O, BaO

D. K2O, SO2, P2O5

Câu 2: Những oxit sau: CaO, SO2, Fe2O3, Na2O, CO2, P2O5. Dãy bao gồm nhưungx oxit tính năng với nước dẫn đến axit là:

A. CaO, SO2, Fe2O3

B. SO2, Na2O, CaO

C. SO2, CO2, P2O5

D. CO2, Fe2O3, P2O5

Câu 3: Cho những bazơ sau: LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3. Dãy bazơ tan nội địa tạo ra trở nên hỗn hợp kiềm là:

A. Ca(OH)2, LiOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2

B. Ca(OH)2, KOH, LiOH, NaOH

C. KOH, LiOH, NaOH, Al(OH)3

D. Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2, KOH

Câu 4: Có những hóa học rắn sau: FeO, P2O5, Ba(OH)2, NaNO3. Thuốc test được lựa chọn nhằm phân biệt những hóa học bên trên là:

A. H2SO4, giấy tờ quỳ tím.

B. H2O, giấy tờ quỳ tím.

C. hỗn hợp NaOH, giấy tờ quỳ tím.

D. hỗn hợp HCl, giấy tờ quỳ tím.

Câu 5: Độ tan của một hóa học nội địa ở nhiệt độ phỏng xác lập là:

A. số gam hóa học tan tan nhập 100 gam nước.

B. số gam hóa học tan tan nhập 100 gam dung môi.

C. số gam hóa học tan tan trong một lít nước muốn tạo trở nên hỗn hợp bão hòa.

D. số gam hóa học tan tan được nhập 100 gam nước muốn tạo trở nên hỗn hợp bão hòa.

Câu 6: Dãy phù hợp hóa học bao gồm những hóa học nằm trong loại muối bột là:

A. Na2O, CuSO4, KOH

B. CaCO3, MgO, Al2(SO4)3

C. CaCO3, CaCl2, FeSO4

D. H2SO4, CuSO4, Ca(OH)2

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Viết phương trình chất hóa học màn trình diễn sản phẩm biến đổi sau:

a)     S → SO2 → H2SO3

b)     Ca → CaO → Ca(OH)2

Câu 8: Tại 20ºC, hòa tan 60 gam KNO3 nhập 190 gam H2O thì nhận được hỗn hợp bão hòa. Hãy tính phỏng tan của KNO3, ở nhiệt độ phỏng bại liệt.

Câu 9: Tính lượng khí oxi cần thiết dùng làm nhen cháy trọn vẹn 1 tấn phàn nàn (chứa 95% cacbon). Những tạp hóa học còn sót lại ko cháy được.

(Biết H=1, C=12, O=16, Fe=56, K=39, N=14).

Quảng cáo

Đáp án và chỉ dẫn giải

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: lựa chọn C

Chỉ với oxit sắt kẽm kim loại (K2O, BaO, CaO) tính năng với nước dẫn đến bazơ ứng.

Câu 2: lựa chọn C

Chỉ với những oxit axit mới nhất tính năng với nước dẫn đến hỗn hợp axit ứng.

Câu 3: lựa chọn B

Chỉ với 5 bazơ tan nội địa dẫn đến hỗn hợp bazơ là: LiOH, NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2.

Câu 4: lựa chọn B

Cho nước theo thứ tự nhập những hóa học rắn. Chất rắn ko tan là FeO, những hóa học còn sót lại tan. P2O5 + 3H2O  2H3PO4

Nhúng quỳ tím nhập những hỗn hợp thu được:

+) Dung dịch thực hiện quỳ tím hóa đỏ gay là thành phầm của P2O5

+) Dung dịch thực hiện quỳ tím hóa xanh rờn là Ba(OH)2

+) Dung dịch không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì là NaNO3

Câu 5: lựa chọn D

Câu 6: lựa chọn C

Muối là phù hợp Hóa chất bao gồm một hoặc nhiều vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại links với 1 hoặc nhiều gốc axit.

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

Đề thi đua Hóa học tập 8

Câu 8: Cứ 190 gam H2O hòa tan không còn 60 gam KNO3 tạo ra hỗn hợp bão hòa

100 gam H2O hòa tan không còn x gam KNO3.

Đề thi đua Hóa học tập 8

Câu 9: Khối lượng C với trong một tấn phàn nàn là:

Đề thi đua Hóa học tập 8

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(Đề thi đua số 2)

Đề thi đua Hóa học tập lớp 8 Học kì hai năm học tập 2023 - 2024 với đáp án (30 đề)

Quảng cáo

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Khoanh tròn xoe nhập chữ A hoặc B, C, D, trước phương án đích thị.

Câu 1: Oxit này tại đây Lúc tính năng với nước tạo ra trở nên bazơ tương ứng?

A. Fe2O

B. CaO

C. SO3

D. P2O5

Câu 2: Oxit của một thành phần với hóa trị II chứa chấp 20% oxi (về khối lượng). Nguyên tố bại liệt là:

A. đồng

B. nhôm

C. canxi

D. magie

Câu 3: Trong sản phẩm hóa học tại đây, sản phẩm hóa học này toàn là oxit?

A. H2O, MgO, SO2, FeSO4

B. CO2, SO2, N2O5, P2O5

C. CO2, K2O, Ca(OH)2, NO

D. CaO, SO2, Na2CO3, H2SO4

Câu 4: Cho 6,5 gam kẽm nhập hỗn hợp HCl thì thể tích khí H2 bay rời khỏi (đktc) là:

A. 2 lít

B. 4,48 lít

C. 2,24 lít

D. 4 lít

Câu 5: Trường phù hợp này tại đây chứa chấp lượng vẹn toàn tử hiđro không nhiều nhất?

A. 6.1023 phân tử H2

B. 3.1023 phân tử H2O

C. 0,6g CH4

D. 1,50g NH4Cl

Câu 6: Khử 12g sắt(III) oxit vì chưng khí hiđro. Thể tích khí hiđro nhớ dùng (đktc) là

A. 5,04 lít

B. 7,36 lít

C. 10,08 lít

D. 8,2 lít

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Hãy toan nghĩa: axit, bazơ, muối bột và mang lại ví dụ minh họa.

Câu 8: Hoàn trở nên những phương trình chất hóa học sau:

     Fe2O3 + ? −to→ Fe + ?

     Zn + HCl → ZnCl2 + ?

     Na + H2O  NaOH + ?

     KClO3 −to→ KCl + ?

     Al + H2SO4 (loãng)  ? + ?

Câu 9: Dẫn khí hiđro trải qua CuO nung rét.

     Viết phương trình chất hóa học xẩy ra.

     Sau phản xạ, nhận được 19,2 gam Cu. Tính lượng CuO nhập cuộc phản xạ và thể tích khí hiđro (đktc) nhớ dùng.

(Biết O=16, Cu=64, Al=27, H=1, S=32).

Đáp án và chỉ dẫn giải

I. TRĂC NGHIỆM

Câu 1: lựa chọn B

Câu 2: lựa chọn A

Gọi công thức axit của sắt kẽm kim loại hóa trị II, với dạng; RO.

Theo đề bài bác, tao có: %O = 16/(R+16) x 100% = 20%

 R + 16 = 1600/20 = 80 → R = 64: đồng (Cu)

Câu 3: lựa chọn B

Câu 4: lựa chọn C

Ta có: nZn = 6,5/65 = 0,1 (mol)

Phản ứng: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 (1)

          (mol) 0,1 → 0,1

Từ (1) → nH2= 0,1 (mol) → VH2= 0,1 x 22,4 (l)

Câu 5: lựa chọn D

- Số vẹn toàn tử H nhập 6.1023 phân tử H2 là:

2.6.1023 = 1,2.1024 (nguyên tử)

- Số vẹn toàn tử H nhập 3.1023 phân tử H2O là:

2.3.1023 = 6.1023 (nguyên tử)

- Số mol CH4 là 0,6 : 16 = 0,0375 mol

→ Số vẹn toàn tử H nhập 0,6 gam CH4 là:

0,0375.4. 6.1023 = 9.1022 (nguyên tử)

- Số mol NH4Cl là một trong những,5 : 53,5 = 0,028 mol

→ Số vẹn toàn tử H trong một,5 gam NH4Cl là:

0,028.4. 6.1023 = 6,72.1022 (nguyên tử)

Vậy trong một,5 gam NH4Cl với số vẹn toàn tử H tối thiểu, nên lượng H cũng chính là tối thiểu.

Câu 6: lựa chọn A

Ta có: nFe2O3= 12/160 = 0,075 (mol)

Phản ứng: Fe2O3 + 3H2 −to→ 2Fe + 3H2O (1)

(mol) 0,075 → 0,225

Từ (1) → nH2= 0,225 (mol) → VH2= 0,225 x 22,4 = 5,04 (l)

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

- Phân tử axit bao gồm với 1 hoặc nhiều vẹn toàn tử hiđro links với gốc axit, những vẹn toàn tử hiđro này hoàn toàn có thể thay cho thế vì chưng vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại. Ví dụ HCl, H2SO4, …

- Phân tử bazơ bao gồm với 1 vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại links với 1 hoặc nhiều group hiđroxit (- OH). Ví dụ NaOH, Ca(OH)2

- Phân tử muối bột bao gồm với 1 hoặc nhiều vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại links với 1 hoặc nhiều gốc axit. Ví dụ BaSO4, NaCl, FeCl3

Câu 8:

     Fe2O3 + 3H2 −to→ 2Fe + 3H2O

     Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2

     Na + H2O  NaOH + 1/2H2

     KClO3 −to→ KCl + 3/2O2

Câu 9: a) Phản ứng

          CuO + H2 −to→ Cu + H2O (1)

     (mol) 0,3          0,3 ← 0,3

b) Ta có: nCu = 19,2/64 = 0,3 (mol)

Từ (1) → nCu = 0,3 (mol) → mCuO = 0,3 x 80 = 24 (gam)

Và nH2= 0,3 (mol) → VH2 0,3 x 22,4 = 6,72 (lít)

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(Đề thi đua số 3)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Khoanh tròn xoe vão chữ A hoặc B, C, D trước phương án lựa chọn đích thị nhằm vấn đáp kể từ câu 1 cho tới câu 4.

Câu 1: Hợp hóa học này trong số hóa học tại đây mang tên gọi là natri đihiđrophotphat?

A. Na3PO4

B. Na2HPO4

C. NaH2PO4

D. Na2SO4

Câu 2: Dãy những phù hợp hóa học này tại đây bao gồm những phù hợp hóa học muối?

A. K2O, KNO3, NaOH, Fe(NO3)2

B. H2SO4, Na3PO4, Cu(OH)2, Fe2O3

C. Pb(NO3)2, NaCl, ZnSO4, K2S

D. KNO3, FeO, K2S, H2SO4

Câu 3: Hòa tan 50 gam muối bột ăn nhập 200 gam nước nhận được hỗn hợp với mật độ là:

A. 15%

B. 20%

C. 25%

D. 28%

Câu 4: Khối lượng của NaOH với nhập 200ml hỗn hợp NaOH 2M là:

A. 16 gam

Xem thêm: khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là

B. 28 gam

C. 30 gam

D. 35 gam

Câu 5: Ghép ý ở cột I và cột II mang lại thích hợp (1,0 điểm)

Đề thi đua Hóa học tập 8

Câu 6: Hãy lựa chọn chữ (Đ) tấn công nhập câu đích thị và chữ (S) nhập câu sai trong số câu sau:

1)     Chất khử là hóa học nhường nhịn oxi cho những hóa học không giống. □

2)     Oxit axit thông thường là oxit của sắt kẽm kim loại và ứng với 1 axit. □

3)     Dung dịch axit thực hiện mang lại quỳ tím hóa xanh rờn. □

4)     Trong bộ phận của phù hợp hóa học muối bột cần với gốc axit. □

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Hoàn trở nên những phương trình chất hóa học theo đòi sơ đồ vật gửi hóa sau và ghi rõ rệt ĐK phản xạ (nếu có):

Đề thi đua Hóa học tập 8

Câu 8: Cho 8,1 gam Al tính năng với hỗn hợp với chứa chấp 21,9 gam HCl.

     Viết phương trình chất hóa học của phản xạ.

     Sau phản xạ hóa học này còn dư? Dư từng nào gam?

     Tính lượng AlCl3 tạo ra trở nên.

     Lượng khí hiđro sinh rời khỏi phía trên hoàn toàn có thể khử được từng nào gam CuO?

(Biết Al=27, H=1, Cu=64, O=16, Cl=35,5).

Đáp án và chỉ dẫn giải

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: lựa chọn C

Câu 2: lựa chọn C

Câu 3: lựa chọn B

mdd = 50 + 200 = 250 (gam)

Đề thi đua Hóa học tập 8

Câu 4: lựa chọn A

     Ta có: nNaOH = 0,2 x 2 = 0,4 (mol)

          → mNaOH = 0,4 x 40 = 16 (gam)

Câu 5: 1 – e, 2 – d, 3 – c, 4 – b

Câu 6: 1 – S, 2 – S, 3 – S, 4 - Đ

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

      2KClO3 −to→ 2KCl + 3O2

     2O2 + 3Fe −to→ Fe3O4

     Fe3O4 + 4H2  3Fe + 4H2O

     Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

Câu 8:

Đề thi đua Hóa học tập 8

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(Đề thi đua số 4)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Nồng phỏng mol của hỗn hợp với chứa chấp 50 gam CaBr2 nhập 400ml hỗn hợp là:

B. 0,15M

C. 0,45M

D. 1,25M

Câu 2: Cặp hóa học này tại đây Lúc kết đốc phản xạ nhận được thành phầm bao gồm cả hóa học khí và hóa học kết tủa?

A. CaCO3 + HNO3 loãng

B. Na2SO4 + BaCl2

C. BaCO3 + H2SO4 loãng

D. CaCO3 + HCl

Câu 3: Với một lượng hóa học tan xác lập, Lúc tăng thể tích dung môi thì:

A. C% tách, CM giảm

B. C% tăng, CM tăng

C. C% tăng, CM giảm

D. C% tách, CM tăng

Câu 4: Đem cô cạn 200ml hỗn hợp FeSO4 0,5M thì lượng muối bột khan nhận được là:

A. 10 gam

B. 15,2 gam

C. 14 gam

D. 13,2 gam

Câu 5: Điều khiếu nại nhằm đột biến sự cháy là:

A. đầy đủ oxi cho việc cháy

B. lan rời khỏi nhiều nhiệt

C. hóa học cháy cần rét và đầy đủ oxi cho việc cháy

D. câhts cháy cần rét cho tới nhiệt độ phỏng cháy và đầy đủ oxi cho việc cháy

Câu 6: Một oxi của nitơ (X) ở ĐK chi tiêu chuẩn chỉnh với lượng riêng rẽ vì chưng 2,054 gam/lít. Công thức phân tử của oxit là:

A. N2O

B. NO

C. N2O3

D. NO2

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Hoàn trở nên những phương trình chất hóa học sau (biết thông số trước của những công thức tùy theo x, y):

Đề thi đua Hóa học tập 8

Những phản xạ này biểu thị sự oxi hóa?

Câu 8: Dẫn luồng khí CO dư trải qua đôi mươi,05 gam lếu phù hợp nhì oxit ZnO và Fe2O3 ở nhiệt độ phỏng cao, nhận được lếu phù hợp nhì sắt kẽm kim loại và khí CO2. Dẫn khí CO2 sinh rời khỏi nhập hỗn hợp Ca(OH)2 dư, nhận được 35 gam kết tủa.

     Viết phản xạ xẩy ra.

     Tính lượng từng sắt kẽm kim loại tạo ra trở nên.

     Tính bộ phận Tỷ Lệ theo đòi lượng từng oxit nhập lếu phù hợp thuở đầu.

Đáp án và chỉ dẫn giải

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Ta có:

Đề thi đua Hóa học tập 8

Câu 2: BaCO3 + H2SO4  BaSO4↓ + CO2↑ + H2O

     Chọn C

Câu 3: lựa chọn A

Câu 4: Ta có: nFeSO4= 0,2 x 0,5 = 0,1 (mol)

          → mFeSO4= 0,1 x 152 = 15,2 (gam)

     Chọn B

Câu 5: lựa chọn D

Câu 6: Ta có: MX = 2,054 x 22,4 = 46 (gam)

Gọi công thức oxit (X): NxOy

Theo đề: MX = 14x + 16y = 46

     Nghiệm phù hợp lý: x=1, y=2 → CTHH: NO2.

Chọn D

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

Đề thi đua Hóa học tập 8

Các phản xạ a, b, c biểu thị sự lão hóa.

Câu 8: a) Phản ứng:

Đề thi đua Hóa học tập 8

b) Tính lượng từng kim loại:

Gọi a là số mol của ZnO và b là số mol của Fe2O3

Theo đề bài bác, tao với hệ phương trình

Đề thi đua Hóa học tập 8

Giải hệ phương trình, tao có: a = 0,05; b = 0,1

     mZn = 0,05 x 65 = 3,25 (gam); mFe = 0,2 x 56 = 11,2(gam)

c) Tính Tỷ Lệ lượng từng oxit:

Đề thi đua Hóa học tập 8

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(Đề thi đua số 5)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Cho phản ứng: C + O2 □(−to→ ) CO2

Đặc điểm của phản xạ bên trên là:

A. phản xạ thế

B. phản xạ lan nhiệt

C. phản xạ hóa hợp

D. cả B, C đều đúng

Câu 2: Quá trình này tại đây ko thực hiện tách lượng oxi nhập ko khí?

A. Sự han gỉ của những dụng cụ vì chưng sắt

B. Sự quang đãng phù hợp của cây xanh

C. Sự cháy của phàn nàn, xăng, dầu, …

D. Sự thở của loài người và động vật

Câu 3: Để nhen cháy trọn vẹn a gam cacbon thì nên vừa vặn đầy đủ 1,5.1024 phân tử khí oxi. Giá trị của a là:

A. 25

B. 30

C. 20

D. 21

Câu 4: Cho kể từ từ 3,25 gam kẽm viên nhập 120ml hỗn hợp HCl 1M. Thể tích khí hiđro sinh rời khỏi ở đktc là:

A. 1,22 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 1,334 lít

Câu 5: Độ tan của hóa học khí tăng khi:

A. hạ nhiệt độ

B. tăng áp suất

C. tăng nhiệt độ phỏng và tách áp suất

D. hạ nhiệt phỏng và tăng áp suất

Câu 6: Độ tan của FeBr2.6H2O ở 20ºC là 115 gam. Khối lượng FeBr2.6H2O với nhập 516 gam hỗn hợp bão hòa ở nhiệt độ phỏng bên trên là:

A. 200 gam

B. 276 gam

C. 240 gam

D. 300 gam

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Cho nhì hỗn hợp Ba(OH)2 với mật độ 2M và 4M. Hãy xác lập thể tích của từng hỗn hợp nhằm pha trộn được 300ml Ba(OH)2 với mật độ 3M.

Câu 8: Cho 9,6 gam lếu phù hợp bao gồm Ca và CaO hòa tan không còn nhập nước, nhận được 2,24 lít khí H2 (đktc).

     Viết phản xạ xẩy ra.

     Tính bộ phận Tỷ Lệ theo đòi lượng từng hóa học nhập lếu phù hợp thuở đầu.

     Tính lượng Ca(OH)2 nhận được.

Đáp án và chỉ dẫn giải

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: lựa chọn D

Câu 2: lựa chọn B

Câu 3: Ta có:

Đề thi đua Hóa học tập 8

Từ (1) → nC = 2,5 (mol) → mC = a = 2,5 x 12 = 30 (gam)

Chọn B

Câu 4:

Đề thi đua Hóa học tập 8

sau phản xạ (1) thì HCl dư

Từ (1) → nH2= 0,05 (mol) → VH2= 0,05 x 22,4 = 1,12 (lít)

Chọn A

Câu 5: lựa chọn D

Câu 6: lựa chọn B

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Gọi V1 là thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 2M

V2 là thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 4M

Áp dụng quy tắc lối chéo cánh tao có:

Đề thi đua Hóa học tập 8

     V1/V2 = 1/1 V1 = V2 (1

Mà V1 + V2 = V = 300 (2)

Từ (1) và (2): V1 = V2 = 150ml.

Câu 8: Ta có: nH2= 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

     Phản ứng:

          Ca + 2H2O  Ca(OH2 + H2↑ (1)

     (mol) 0,1        0,1 ← 0,1

          CaO + H2O  Ca(OH)2 (2)

     Tính Tỷ Lệ khối lượng:

Từ (1) → nH2= nCa= 0,1 (mol) → mCa = 0,1 x 40 = 4 (gam)

Vậy %mCa = 4/9,6 x 100% = 41,667%;

     %mCaO = 100% - 41,667% = 58,333%

     mCaO = 9,6 – 4 = 5,6 (g) → nCaO = 5,6/56 = 0,1 (mol)

Từ (1) và (2) → ∑nCa(OH)2 =0,1+ 0,1 = 0,2 (mol)

          → mCa(OH)2= 0,2 x 74 = 14,8 (gam).

Xem thêm thắt những đề đánh giá, đề thi đua Hóa học tập lớp 8 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

  • Đề thi đua Hóa học tập lớp 8 Giữa kì 1 với đáp án (4 đề)
  • Đề thi đua Hóa học tập 8 Học kì 1 với đáp án (4 đề)
  • Đề thi đua Hóa học tập 8 Học kì 1 với đáp án (5 đề)
  • Đề thi đua Hóa học tập lớp 8 Giữa kì 2 với đáp án (4 đề)

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: pha của dao động được dùng để xác định

Tổng phù hợp Bộ đề thi đua Hóa học tập lớp 8 năm học tập 2022 - 2023 học tập kì 1 và học tập kì 2 với đáp án của Shop chúng tôi được biên soạn và thuế tầm kể từ đề thi đua môn Hóa học tập của những ngôi trường trung học cơ sở bên trên toàn nước.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học