david did his homework and they went to bed

Câu chất vấn :

REWRITE THE SENTENCES, USING PERFECT GERUNDS 1) David did his homework and they went to tướng bed . →After having 2) It ís easy for anyone to tướng learn hơ to tướng cook . → Learning 3) Tony had rescued the kids from the fire. People admired him for that. →People 4) He had dumped lots of rubbish onto the beach. He denied it. →He denied 5) After Ha had read some documents about Green Earth, she decided to tướng join the organization. →Having 6) I have seen him before. I remember that. →I 7) You had saved the lives of hundreds of wild animals. Thank you for that. →Thank you 8) They had hunted and killed many wild animals. Later they regretted what they had done. →They regretted 9) Since Mai had refused Nam's offer of a lift in his xế hộp, she had to tướng walk trang chủ. →Having 10) You've lied to tướng us, the villagers said. The politician denied it. →The politician 11) The factory had dumped tons of toxic waste into the river. It was heavily fined for that. →The factory 12) Thanh had forgotten to tướng turn off the gas cooker before he left hí house. He admitted that. →Thanh admitted

Lời giải 1 :

Thảo luận

-- cảm ơn chúng ta nhiều nhé !

Bạn đang xem: david did his homework and they went to bed

cũng có thể chúng ta quan liêu tâm

quý khách với biết?

Tiếng Anh hoặc Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 trong ngôn từ German Tây, được trình bày kể từ thời thời Trung cổ bên trên Anh, thời buổi này là lingua franca toàn thế giới.Từ English bắt mối cung cấp kể từ Angle, một trong mỗi cỗ tộc German vẫn thiên di cho tới Anh (chính kể từ "Angle" lại bắt mối cung cấp kể từ chào bán hòn đảo Anglia (Angeln) mặt mũi biển cả Balt)

Xem thêm: cùng em học toán lớp 4

Xem thêm: hoàn cảnh sáng tác người lái đò sông đà

Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự 11

Lớp 11 - Năm loại nhì ở cấp cho trung học tập phổ thông, ngay gần cho tới năm cuối cấp cho nên học hành là trọng trách cần thiết nhất. Nghe nhiều cho tới kim chỉ nan sau đây rồi học tập ĐH. Ôi nhiều khi thiệt là kinh sợ, sợ hãi tuy nhiên những em hãy thỏa sức tự tin và tìm hiểu dần dần điều tuy nhiên mình đang có nhu cầu muốn là nhập sau này nhé!

Nguồn : ADMIN :))