đặt tính rồi tính

Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng bài xích thói quen toán của những quy tắc tính nhân, phân chia, nằm trong, trừ. Cùng spettu.edu.vn học tập việc này nhé!

Bạn đang xem: đặt tính rồi tính

Hôm ni spettu.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn những em học tập bài xích toán lớp 4 đặt tính rồi tính. Cùng giải những bài xích luyện áp dụng và những bài xích luyện thực hành thực tế nhằm gia tăng kỹ năng.

1. Hướng dẫn bài xích luyện toán lớp 4 đặt tính rồi tính

1.1 Đặt tính rồi tính quy tắc nhân

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân

Thực hiện nay quy tắc nhân theo đuổi trật tự kể từ nên qua chuyện trái ngược tớ có:

 • 2 nhân 4 vày 8, viết lách 8

2 nhân 2 vày 4, viết lách 4

2 nhân 1 vày 2, viết lách 2

 • 4 nhân 4 vày 16, viết lách 6 (dưới 4) ghi nhớ 1

2 nhân 4 vày 8 thêm một vày 9, viết lách 9

4 nhân 1 vày 4, viết lách 4

 • 1 nhân 4 vày 4, viết lách 4 (dưới 9)

1 nhân 2 vày 2, viết lách 2

1 nhân 1 vày 1, viết lách 1

 • Hạ 8

6 nằm trong 4 vày 10, viết lách 0 ghi nhớ 1

2 nằm trong 9 vày 11, 11 nằm trong 4 vày 15, thêm một vày 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

4 nằm trong 2 vày 6, thêm một vày 7 viết lách 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong phương pháp tính trên:

 • 248 được gọi là tích riêng biệt loại nhất

 • 496 được gọi là tích riêng biệt loại nhị. Tích riêng biệt thứ hai được viết lách lùi quý phái phía trái một cột đối với tích riêng biệt loại nhất. Vì đấy là 496 chục

 • 124 được gọi là tích riêng biệt loại thân phụ. Tích riêng biệt loại 3 được viết lách lùi quý phái phía trái một cột đối với tích riêng biệt thứ hai. Vì đấy là 124 trăm.

1.2. Đặt tính rồi tính quy tắc phân chia.

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính chia

Chia theo đuổi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên. Các bước đợt lượt: quy tắc phân chia - quy tắc nhân - quy tắc trừ. Ta có:

 • 144 phân chia 17 vày 8, viết lách 8

8 nhân 17 vày 136, 144 trừ 136 vày 8

 • Hạ 5 được 85, 85 phân chia 17 vày 5

5 nhân 17 vày 85, 85 trừ 85 vày 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là quy tắc phân chia hết

1.3. Đặt tính rồi tính với quy tắc cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị số ngẫu nhiên tớ rất có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng bại liệt sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa trực tiếp cột cùng nhau.

- Cộng những chữ số ở từng mặt hàng theo đuổi trật tự kể từ nên quý phái trái ngược, tức là kể từ mặt hàng đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, … 

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính cộng

Thực hiện nay quy tắc tính theo đuổi quy tắc tớ có:

1.4. Đặt tính rồi tính với quy tắc trừ

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhị số ngẫu nhiên tớ rất có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng bại liệt sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa trực tiếp cột cùng nhau.

- Trừ những chữ số ở từng mặt hàng theo đuổi trật tự kể từ nên quý phái trái ngược, tức là kể từ mặt hàng đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, … 

2. Bài luyện áp dụng đặt tính rồi tính 

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của quy tắc chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của quy tắc trừ

 • Đặt tính rồi tính với quy tắc trừ ko ghi nhớ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

 • Đặt tính rồi tính với quy tắc trừ sở hữu ghi nhớ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính và tính của quy tắc cộng

 • Đặt tính rồi tính với quy tắc nằm trong ko nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

 • Đặt tính rồi tính với quy tắc nằm trong sở hữu ghi nhớ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay quy tắc tính theo đuổi trật tự kể từ nên qua chuyện trái ngược tớ có:

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân a

 • 2 nhân 3 vày 6, viết lách 6

2 nhân 5 vày 10, viết lách 0 ghi nhớ 1

2 nhân 2 vày 4 thêm một vày 5,viết lách 5

 • 7 nhân 3 vày 21, viết lách 1 (dưới số 0) ghi nhớ 2

7 nhân 5 vày 35 tăng 2 vày 37, viết lách 7 ghi nhớ 3

7 nhân 2 vày 14 tăng 3 vày 17, viết lách 17

 • 1 nhân vày 3, viết lách 3

1 nhân 5 vày 5, viết lách 5

1 nhân 2 vày 2, viết lách 2

 • Hạ 6

0 nằm trong 1 vày 1, viết lách 1

5 nằm trong 7 vày 12, nằm trong 3 vày 15, viết lách 5 ghi nhớ 1

7 nằm trong 5 vày 12 thêm một vày 13, viết lách 3 ghi nhớ 1

1 nằm trong 2 vày 3 thêm một vày 4, viết lách 4

Vậy 253 x 172 = 43516

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân b

 • 0 nhân 146 vày 0
 • 6 nhân 6 vày 36, viết lách 6 ghi nhớ 3

6 nhân 4 vày 24 tăng 3 vày 27, viết lách 7 ghi nhớ 2

6 nhân 1 vày 6 tăng 2 vày 8, viết lách 8

 • 1 nhân 146 vày 146
 • Hạ 6

7 nằm trong 6 vày 13, viết lách 3 ghi nhớ 1

8 nằm trong 4 vày 12 thêm một vày 13, viết lách 3 ghi nhớ 1

Hạ 1 thêm một vày 2

Vậy 146 x 160 = 23360

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân c

 • 4 nhân 6 vày 24, viết lách 4 ghi nhớ 2

4 nhân 4 vày 16 tăng 2 vày 18, viết lách 18

 • 1 nhân 46 vày 46
 • Hạ 4

8 nằm trong 6 vày 14, viết lách 4 ghi nhớ 1

1 nằm trong 4 vày 5 ghi nhớ 1 vày 6, viết lách 6

Vậy 46 x 14 = 644

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân d

 • 5 nhân 35 vày 5,viết lách 5 ghi nhớ 3

5 nhân 3 vày 15 tăng 3 vày 18, viết lách 8 ghi nhớ 1

5 nhân 8 vày 40 thêm một vày 41, viết lách 1 ghi nhớ 4

5 nhân 1 vày 5 tăng 4 vày 9, viết lách 9

 • 2 nhân 7 vày 14, viết lách 4 (dưới số 8) ghi nhớ 1

2 nhân 3 vày 6 thêm một vày 7, viết lách 7

2 nhân 8 vày 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

2 nhân 1 vày 2 thêm một vày 3, viết lách 3

 • 7 nhân 7 vày 49, viết lách 9 (dưới số 4) ghi nhớ 4

7 nhân 3 vày 21 tăng 4 vày 25, viết lách 5 ghi nhớ 2

7 nhân 8 vày 56, viết lách 6 ghi nhớ 5

7 nhân 1 vày 7 tăng 5 vày 12, viết lách 12

 • Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân e

Xem thêm: the situation seems to be changing minute by minute

 • 3 nhân 8 vày 24, viết lách 4 ghi nhớ 2
 • 3 nhân 4 vày 12 tăng 2 vày 14,viết lách 4 ghi nhớ 1
 • 3 nhân 8 vày 24 thêm một vày 25, viết lách 5 ghi nhớ 2
 • 3 nhân 7 vày 21 tăng 2 vày 23, viết lách 3 ghi nhớ 2
 • 3 nhân 4 vày 12 tăng 2 vày 14, viết lách 4 ghi nhớ 1
 • 3 nhân 1 vày 3 thêm một vày 4, viết lách 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện nay quy tắc phân chia tớ có:

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia a

 • 12 phân chia 9 vày 1, viết lách 1

1 nhân 9 vày 9, 12 trừ 9 vày 3

 • Hạ 5 được 35 phân chia 9 vày 3,viết lách 3

3 nhân 9 vày 27, 35 trừ 27 vày 8

 • Hạ 4 được 84 phân chia 9 vày 9, viết lách 9

9 nhân 9 vày 81, 84 trừ 81 vày 3

 • Hạ 6 được 36 phân chia 9 vày 4, viết lách 4

4 nhân 9 vày 36, 36 trừ 36 vày 0

 • Hạ 2, 2 ko phân chia không còn mang đến 9, viết lách 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia b

 • 50 phân chia 6 vày 8, viết lách 8

8 nhân 6 vày 48, 50 trừ 48 vày 2

 • Hạ 5 được 25 phân chia 6 vày 4,viết lách 4

4 nhân 6 vày 24, 25 trừ 24 vày 1

 • Hạ 6 được 16 phân chia 6 vày 2, viết lách 2

2 nhân 6 vày 12, 16 trừ 12 vày 4

 • Hạ 2 được 42 phân chia 6 vày 7, viết lách 7

7 nhân 6 vày 42, 42 trừ 42 vày 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia c

 • 247 phân chia 36 vày 6, viết lách 6

6 nhân 36 vày 216, 247 trừ 216 vày 31

 • Hạ 5 được 315 phân chia 36 vày 8, viết lách 8

8 nhân 36 vày 288, 315 trừ 288 vày 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia d

 • 371 phân chia 99 vày 3, viết lách 3

3 nhân 99 vày 297, 371 trừ 297 vày 74

 • Hạ 2 được 742 phân chia 99 vày 7, viết lách 7

7 nhân 99 vày 693, 742 trừ 693 vày 49

 • Hạ 5 được 495 phân chia 99 vày 5, viết lách 5

5 nhân 99 vày 495, 495 trừ 495 vày 0

Vậy 37125 : 99 = 375

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia e

 • 437 phân chia 175 vày 2, viết lách 2

2 nhân 175 vày 350, 437 trừ 350 vày 87

 • Hạ 5 được 875 phân chia 175 vày 5, viết lách 5

5 nhân 175 vày 875, 875 trừ 875 vày 0

Vậy 4375 : 175 = 25

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia g

 • 736 phân chia 416 vày 1, viết lách 1

1 nhân 416 vày 416, 736 trừ 416 vày 320

 • Hạ 4 được 3204 phân chia 416 vày 7, viết lách 7

7 nhân 416 vày 2912, 3204 trừ 2912 vày 292

 • Hạ 5 được 2925 phân chia 416 vày 7, viết lách 7

7 nhân 416 vày 2912, 2925 trừ 2912 vày 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia h

 • 800 phân chia 160 vày 5, viết lách 5

5 nhân 160 vày 800, 800 trừ 800 vày 0

 • 0 phân chia 160 vày 0, viết lách 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện nay quy tắc tính theo đuổi trật tự kể từ nên qua chuyện trái ngược tớ có:

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ a

 • 9 trừ 7 vày 2, viết lách 2
 • 5 trừ 4 vày 1, viết lách 1
 • 9 trừ 5 vày 4, viết lách 4
 • 2 trừ 0 vày 2, viết lách 2
 • 8 trừ 1 vày 7, viết lách 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ b

 • 3 trừ 2 vày 1, viết lách 1
 • 8 trừ 3 vày 5, viết lách 5
 • 3 trừ 0 vày 3, viết lách 3
 • 4 trừ 3 vày 1, viết lách 1
 • 6 trừ 6 vày 0, viết lách 0
 • 5 trừ 4 vày 1, viết lách 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ c

 • 8 trừ 4 vày 4, viết lách 4
 • 5 trừ 2 vày 3, viết lách 3
 • 4 trừ 3 vày 1, viết lách 1
 • 7 trừ 6 vày 1, viết lách 1
 • hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ d

 • 8 trừ 4 vày 4, viết lách 4
 • 7 trừ 3 vày 4, viết lách 4
 • 5 trừ 5 vày 0, viết lách 0
 • hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ g

 • 13 trừ 6 vày 7, viết lách 7 ghi nhớ 1
 • 18 trừ 9 vày 9, 9 trừ 1 vày 8, viết lách 8 ghi nhớ 1
 • 12 trừ 4 vày 8, trừ 1 vày 7, viết lách 7 ghi nhớ 1
 • 17 trừ 8 vày 9, trừ 1 vày 8, viết lách 8 ghi nhớ 1
 • 16 trừ 6 vày 10, trừ 1 vày 9, viết lách 9 ghi nhớ 1
 • 5 trừ 4 vày 1, 1 trừ 1 vày 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ h

 • 10 trừ 8 vày 2, viết lách 2 ghi nhớ 1
 • 7 trừ 5 vày 2, 32 trừ 1 vày 1, viết lách 1
 • 12 trừ 7 vày 5, viết lách 5 ghi nhớ 1
 • 6 trừ 3 vày 3, 3 trừ 1 vày 2, viết lách 2
 • 3 trừ 1 vày 2, viết lách 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ m

 • 13 trừ 7 vày 6, viết lách 6 ghi nhớ 1
 • 16 trừ 9 vày 7, 7 trừ 1 vày 6, viết lách 6 ghi nhớ 1
 • 7 trừ 6 vày 1, 1 trừ 1 vày 0, viết lách 0
 • 14 trừ 5 vày 9, viết lách 9 ghi nhớ 1
 • 6 trừ 0 vày 6, 6 trừ 1 vày 5, viết lách 5 

Vậy 64763 - 5697 = 59066

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ n

 • 10 trừ 9 vày 1, viết lách 1 ghi nhớ 1
 • 17 trừ 9 vày 8, 8 trừ 1 vày 7, viết lách 7 ghi nhớ 1
 • 13 trừ 9 vày 4, 4 trừ 1 vày 3, viết lách 3 ghi nhớ 1
 • 9 trừ 0 vày 9, 9 trừ 1 vày 8, viết lách 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thực hiện quy tắc nằm trong kể từ nên qua chuyện trái ngược tớ có:

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong a

 • 2 nằm trong 7 vày 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 vày 9, viết lách 9
 • 6 nằm trong 2 vày 8, viết lách 8
 • 3 nằm trong 5 vày 8, viết lách 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong b

 • 0 nằm trong 9 vày 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 vày 9, viết lách 9
 • 2 nằm trong 6 vày 8, viết lách 8
 • 1 nằm trong 7 vày 8, viết lách 8
 • 4 nằm trong 3 vày 7, viết lách 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong c

 • 5 nằm trong 4 vày 9, viết lách 9
 • 7 nằm trong 2 vày 9, viết lách 9
 • 4 nằm trong 5 vày 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 vày 9, viết lách 9
 • hạ 2 xuống 

Vậy 28475 + 1524 = 29999

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong d

 • 9 nằm trong 0 vày 9 viết lách 9
 • 5 nằm trong 1 vày 6 viết lách 6
 • 7 nằm trong 2 vày 9, viết lách 9
 • 4 nằm trong 3 vày 7, viết lách 7
 • 8 nằm trong 1 vày 9, viết lách 9
 • 1 nằm trong 4 vày 5, viết lách 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong h

 • 2 nằm trong 9 vày 11, viết lách 1 ghi nhớ 1
 • 9 nằm trong 4 vày 13 thêm một vày 14, viết lách 4 ghi nhớ 1
 • 4 nằm trong 6 vày 10 thêm một vày 11, viết lách 1 ghi nhớ 1
 • 7 nằm trong 2 vày 9 thêm một vày 10, viết lách 0 ghi nhớ 1
 • hạ 1 thêm một vày 2, viết lách 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong m

 • 2 nằm trong 0 vày 2, viết lách 2
 • 9 nằm trong 9 vày 18, viết lách 8 ghi nhớ 1
 • 9 nằm trong 4 vày 13 thêm một vày 14, viết lách 4 ghi nhớ 1
 • 3 nằm trong 8 vày 11 thêm một vày 12, viết lách 2 ghi nhớ 1
 • 8 nằm trong 2 vày 10 thêm một vày 11, viết lách 1 ghi nhớ 1
 • Hạ 6 thêm một vày 7, viết lách 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong n

 • 6 nằm trong 8 vày 14, viết lách 4 ghi nhớ 1
 • 5 nằm trong 5 vày 10 thêm một vày 11, viết lách 1 ghi nhớ 1
 • 7 nằm trong 7 vày 14 thêm một vày 15, viết lách 5 ghi nhớ 1
 • Hạ 93 thêm một vày 94, viết lách 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài luyện thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề đua học tập kỳ 1 toán lớp 4.

3.1. Bài tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng đo lường và tính toán của 4 quy tắc nhân, phân chia, nằm trong, trừ. Học đảm bảo chất lượng dạng toán này em cần thiết chuyên cần luyện bài xích luyện và thông thường xuyên theo đuổi dõi spettu.edu.vn nhằm update những kỹ năng hoặc nhé.

Xem thêm: it was obvious that the deal