đặc điểm của giai cấp công nhân việt nam

*Đặc điểm của giai cung cấp người công nhân Việt Nam:

1. Giai cung cấp công nhân Việt Nam cải cách và phát triển lờ lững vì nó sinh đi ra và lớn lên ở một

Bạn đang xem: đặc điểm của giai cấp công nhân việt nam

nước nằm trong địa, nửa phong con kiến, bên dưới kẻ thống trị của thực dân Pháp

-Giai cung cấp người công nhân (GCCN) Việt Nam thành lập và cải cách và phát triển nối liền với quá trình

khai thác nằm trong địa của thực dân Pháp trong những năm thời điểm cuối thế kỷ XIX.

-Sau khi cuộc xâm lăng bình định đã bản hoàn thành, thực dân Pháp liền

bắt tay tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất với quy mở rộng ra cả

nước. Theo số liệu thống trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất, tổng số

công nhân của Việt Nam khoảng tầm bên trên 10 vạn người.

-Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, để đắp những tổn thất, thực dân Pháp

đã tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai với quy tốc độ lớn hơn

trước. Chúng tăng cường đầu vào các ngành khai khoáng, giao thông vận vận chuyển,

đồn điền, công nghiệp chế biến, dệt may...nhằm tăng cường vét bóc lột

các nước thuộc địa. Thời kỳ này, số lượng công nhân Việt Nam đã phát triển

nhanh chóng lên đến mức bên trên 22 vạn người nhập đầu xuân năm mới 1929.

-Nhưng cả nhị cuộc khai quật nằm trong địa thực hiện khánh tận khoáng sản của nước nhà.

- Chính quyền thực dân Pháp thu lợi tức thuộc địa thông qua hệ thống các sắc

thuế, nhiều loại thuế được đặt ra một cách lý. Các loại thuế phân chia theo

hai loại: thu cho Ngân sách Đông dương (thuế quan, thuế rượu, thuốc phiện,...)

và Ngân sách địa phương và những tỉnh (thuế thân thiện, thuế ruộng,...). Năm 1911, tổng

Xem thêm: nguyên tử khối của nitơ

số thuế Pháp thu về 4,8 triệu đồng; năm 1920 6,2 triệu đồng, năm 1930

10 triệu đồng.

-Người Pháp mở một số trường dạy chữ, dạy nghề ngỗng, nhưng không phải mục

tiêu nâng lên dân trí, nhưng mà đa phần nhằm mục tiêu đào tạo và huấn luyện đi ra một nhóm ngũ người Việt với thể

giúp việc đắc lực cho việc khai thác, bóc lột duy trì lâu dài nền thống trị

thuộc địa của tớ.

-Việc giảng dạy được thực hiện bằng tiếng Pháp chương trình mang tính nhồi

sọ, dịch ngu dân, làm sai lệch lịch sử dân tộc Việt Nam, nghiêng hẳn về

tuyên truyền cho nền văn hóa Pháp, phủ nhận sự tồn tại độc lập của nền văn

minh bản địa, nhằm làm lạc hướng, tạo ra trong thanh thiếu niên tưởng lệ

thuộc Pháp, khiếp sợ trước sức mạnh vật chất của chính quốc, hàm ơn đối với

“công khai hóa” của công ty nghĩa thực dân và vì thế đó sẵn lòng phục tùng Pháp, biến

họ trở nên những kẻ mất mặt gốc, gạt bỏ xuất xứ dân tộc bản địa và lịch sử dân tộc nước bản thân.

=> Dù Pháp đô hộ đã hỗ trợ tạo hình và cải cách và phát triển giai cung cấp người công nhân tuy nhiên bọn chúng đã

ra sức bóc lột, truyền những tưởng sai lệch để ngu dân, mị dân làm người dân

nói chung công nhân Việt Nam nói riêng những suy nghĩ sai lệch, cạn kiệt tài

nguyên nước nhà.

Xem thêm: 2/3 là bao nhiêu

2. Giai cấp công nhân Việt Nam sớm được tôi luyện trong đấu tranh cách

mạng chống thực dân đế quốc nên đã trưởng thành nhanh chóng về ý thức

chính trị của giai cung cấp, sớm giác ngộ lý tưởng, tiềm năng cơ hội mạng