công thức tính tần số gócBài ghi chép Công thức, phương pháp tính chu kỳ luân hồi, tần số vô mạch xấp xỉ LC với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Công thức, phương pháp tính chu kỳ luân hồi, tần số vô mạch xấp xỉ LC.

Công thức, phương pháp tính chu kỳ luân hồi, tần số vô mạch xấp xỉ LC (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Bạn đang xem: công thức tính tần số góc

Quảng cáo

Các công thức cơ bản

- Tần số góc riêng: Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa 10 sở hữu đáp án

- Chu kỳ xấp xỉ riêng: Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa 10 sở hữu đáp án

- Tần số xấp xỉ riêng: Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa 10 sở hữu đáp án

Ghép tăng tụ điện

Mạch xấp xỉ LC1 sở hữu chu kỳ luân hồi T1, tần số . Mạch xấp xỉ LC2 sở hữu chu kỳ luân hồi T2, tần số f2

Trường ăn ý 1: C1 giắt tiếp nối đuôi nhau với C2. Khi đó:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Trường ăn ý 2: C1 giắt tuy vậy song với C2. Khi đó:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Ghép tăng cuộn cảm

Mạch xấp xỉ L1C sở hữu chu kỳ luân hồi T1, tần số f1 . Mạch xấp xỉ L2C sở hữu chu kỳ luân hồi T2, tần số f2

Trường ăn ý 1: L1 tiếp nối đuôi nhau L2:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Trường ăn ý 2: L1 tuy vậy song với L2:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một mạch xấp xỉ bao gồm một cuộn cảm có tính tự động cảm L = 1mH và một tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung là C = 0,1μF. Tần số riêng rẽ của mạch có mức giá trị nào là sau đây?

A. 1,6.104 Hz

B. 3,2.104 Hz

C. 1,6.104 Hz

D. 3,2.104 Hz

Lời giải:

Áp dụng công thức tính tần số tớ có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Đáp án A.

Quảng cáo

Ví dụ 2: Trong mạch xấp xỉ, Lúc giắt tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C1 với cuộn cảm L thì tần số xấp xỉ của mạch là f1 = 60kHz. Khi giắt tụ sở hữu năng lượng điện dụng C2 với cuộn cảm L thì tần số xấp xỉ của mạch là f2 = 80kHz. Khi giắt C1 tuy vậy song với C2 rồi giắt vô cuộn cảm L thì tần số xấp xỉ của mạch là

A. 100 kHz

B. 140 kHz

C. 50 kHz

D. 48 kHz

Lời giải:

Áp dụng công thức tính tần số Lúc 2 năng lượng điện dung tuy vậy song nhau tớ có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Đáp án D.

Ví dụ 3: Trong mạch xấp xỉ, Lúc giắt cuộn thừng sở hữu có tính tự động cảm L1, với tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C thì tần số xấp xỉ của mạch là f1 = 120kHz. Khi giắt cuộn thừng có tính tự động cảm L2 với tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C thì tần số xấp xỉ của mạch là f2 = 160kHz. Khi giắt L1 tiếp nối đuôi nhau L2 rồi giắt vô cuộn cảm L thì tần số xấp xỉ của mạch là:

A. 100 kHz

B. 200 kHz

C. 96 kHz

D. 150 kHz

Lời giải:

Áp dụng công thức tính tần số của mạch Lúc 2 cuộn cảm giắt tiếp nối đuôi nhau tớ có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Đáp án C.

B. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1: Trong một mạch xấp xỉ LC sở hữu tụ năng lượng điện là 5μF, độ mạnh tức thời của loại năng lượng điện là i = 0,05sin2000t(A). Độ tự động cảm của tụ cuộn cảm là:

A. 0,05 H.              B. 0,2H.

C. 0,25H.              D. 0,15H.

Lời giải:

Chọn A.

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 2: Một mạch xấp xỉ bao gồm một tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung 0,1μF và một cuộn cảm sở hữu thông số tự động cảm 1mH. Tần số của xấp xỉ năng lượng điện kể từ riêng rẽ vô mạch tiếp tục là:

A. 1,6.104 Hz;              B. 3,2.104 Hz;

C. 1,6.103 Hz;              D. 3,2.103 Hz.

Quảng cáo

Lời giải:

Chọn C.

Từ công thức tính tần số:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 3: Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ điều hoà sở hữu kết cấu gồm:

A. mối cung cấp năng lượng điện một chiều và tụ năng lượng điện giắt trở thành mạch kín.

B. mối cung cấp năng lượng điện một chiều và cuộn cảm giắt trở thành mạch kín.

C. mối cung cấp năng lượng điện một chiều và năng lượng điện trở giắt trở thành mạch kín.

D. tụ năng lượng điện và cuộn cảm giắt trở thành mạch kín.

Lời giải:

Chọn D.

Xem thêm: từ chỉ đặc điểm lớp 3

Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ điều hoà LC sở hữu kết cấu bao gồm tụ năng lượng điện C và cuộn cảm L giắt trở thành mạch kín.

Câu 4: Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ điều hoà LC sở hữu chu kỳ

A. tùy thuộc vào L, ko tùy thuộc vào C.

B. tùy thuộc vào C, ko tùy thuộc vào L.

C. tùy thuộc vào cả L và C.

D. ko tùy thuộc vào L và C.

Lời giải:

Chọn C.

Chu kỳ xấp xỉ của mạch xấp xỉ LC là T = 2π√(LC) vì vậy chu kỳ luân hồi T tùy thuộc vào cả phỏng tự động cảm L của cuộn cảm và năng lượng điện dung C của tụ năng lượng điện.

Câu 5: Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ điều hoà bao gồm cuộn cảm L và tụ năng lượng điện C, Lúc tăng năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện lên 4 lượt thì chu kỳ luân hồi xấp xỉ của mạch

A. tăng thêm 4 lượt.              B. tăng thêm gấp đôi.

C. giảm sút 4 lượt.              D. giảm sút gấp đôi.

Lời giải:

Chọn B.

Chu kỳ xấp xỉ của mạch xấp xỉ LC là T = 2π√(LC) Lúc tăng năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện lên 4 lượt thì chu kỳ luân hồi xấp xỉ của mạch tăng thêm gấp đôi.

Câu 6: Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ điều hoà bao gồm cuộn cảm L và tụ năng lượng điện C. Khi tăng cường độ tự động cảm của cuộn cảm lên gấp đôi và hạn chế năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện chuồn gấp đôi thì tần số xấp xỉ của mạch

A. ko thay đổi.             B. tăng gấp đôi.

C. hạn chế gấp đôi.             D. tăng 4 lượt.

Lời giải:

Chọn A.

Tần số xấp xỉ của mạch xấp xỉ LC là Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án khi tăng cường độ tự động cảm của cuộn cảm lên gấp đôi và hạn chế năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện xuống gấp đôi thì tần số xấp xỉ của mạch bất biến.

Câu 7: Cường phỏng loại năng lượng điện tức thời vô mạch xấp xỉ LC sở hữu dạng i = 0,05sin2000t(A). Tần số góc xấp xỉ của mạch là

A. 318,5rad/s.             B. 318,5Hz.

C. 2000rad/s.             D. 2000Hz.

Quảng cáo

Lời giải:

Chọn C.

So sánh biểu thức độ mạnh loại năng lượng điện tức thời vô mạch xấp xỉ LC là i = I0sin(ωt) với biểu thức i = 0,05sin2000t(A) → tần số góc xấp xỉ của mạch là ω = 2000rad/s.

Câu 8: Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ điều hoà LC bao gồm tụ năng lượng điện C = 30nF và cuộn cảm L = 25mH. Nạp năng lượng điện mang lại tụ năng lượng điện cho tới hiệu năng lượng điện thế 4,8V rồi mang lại tụ phóng năng lượng điện qua quýt cuộn cảm, độ mạnh loại năng lượng điện hiệu dụng vô mạch là

A. I = 3,72mA.              B. I = 4,28mA.

C. I = 5,20mA.              D. I = 6,34mA.

Lời giải:

Chọn A

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 9: Một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC lí tưởng đang được triển khai xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại. Điện tích cực to bên trên một phiên bản tụ là 2.10-6 C, độ mạnh loại năng lượng điện cực to vô mạch là 0,1 πA. Chu kì xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại vô mạch bằng

A. 10-6/3 s              B. 10-3/3 s.

C. 4.10-7 s.              D. 4.10-5 s.

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn D.

Câu 10: Một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm 5 μH và tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung 5 μF. Trong mạch sở hữu xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại. Khoảng thời hạn thân thích nhì lượt thường xuyên nhưng mà năng lượng điện bên trên một phiên bản tụ năng lượng điện có tính rộng lớn cực to là

A. 5π.10-6 s.              B. 2,5π.10-6 s.

C. 10π.10-6 s.              D. 10-6 s.

Lời giải:

T = 2π√(LC) = 10π.10-6 s. Khoảng thời hạn thân thích nhì lượt thường xuyên nhưng mà q = Q0 là:

Δt = T/2 = 5π.10-6 s.

Chọn A.

Câu 11: Một mạch xấp xỉ lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm 4 μH và một tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung đổi khác kể từ 10 pF cho tới 640 pF. Lấy π2 = 10. Chu kì xấp xỉ riêng rẽ của mạch này còn có giá bán trị

A. kể từ 2.10-8 s cho tới 3,6.10-7 s.

B. kể từ 4.10-8 s cho tới 2,4.10-7 s.

C. kể từ 4.10-8 s cho tới 3,2.10-7 s.

D. kể từ 2.10-8 s cho tới 3.10-7 s.

Lời giải:

Ta có: T1 = 2π√(LC1) = 4.10-8s; T2 = 2π√(LC2) = 32.10-8s.

Chọn C.

Câu 12: Một mạch xấp xỉ lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L ko thay đổi và tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C thay cho thay đổi được. thay đổi năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện cho tới độ quý hiếm C1 thì tần số xấp xỉ riêng rẽ của mạch là f1. Để tần số xấp xỉ riêng rẽ của mạch là f1 thì cần kiểm soát và điều chỉnh năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện cho tới giá bán trị

A. 5C1.              B. C1/5.

C. √5C1.             D. C1/√5.

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn B.

Xem tăng những dạng bài xích tập luyện Vật Lí lớp 12 sở hữu vô đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Chu kỳ, tần số vô mạch dao động

 • Dạng 2: Điện tích, loại năng lượng điện, hiệu năng lượng điện thế vô mạch dao động

 • Dạng 3: Mạch xấp xỉ LC tắt dần

 • Bài tập luyện về mạch dao động

 • Bài tập luyện về mạch xấp xỉ (phần 2)

  Xem thêm: danh từ trong tiếng anh

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng ăn ý những Clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.spettu.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


mach-dao-dong.jsp