công thức lực kéo về

Lực kéo về hoặc mang tên gọi không giống là lực hồi sinh. Lực này xuất hiên Khi vật chính thức tách ngoài địa điểm cân đối, nó với Xu thế đem vật về địa điểm cân đối.

  • Lực kéo về là nguyên vẹn nhân thực hiện mang lại vật giao động điều tiết.
  • Dấu “-” chỉ lực thiên về địa điểm cân đối.
lực kéo về con cái nhấp lên xuống lò xo

Lưu ý:

Bạn đang xem: công thức lực kéo về

  • Với con cái nhấp lên xuống lốc xoáy với biểu thức  F = – kx.
  • Với con cái nhấp lên xuống đơn thì lực kéo về với biểu thức F = – mg.sinα, nhập đó α là li phỏng góc.
  • Với con cái nhấp lên xuống lốc xoáy ở ngang thì lực kéo về đó là lực đàn hồi.

Chúng tao cùng với nhau nhập phần ví dụ nhằm hhieeur thực chất của lực kéo về. Tất cả những ví dụ này được trích nhập đề ganh đua đầu tiên của BGD&ĐT.

Câu 1 [ĐỀ THI BGD&ĐT]: Một vật nhỏ với lượng 500 g giao động điều tiết bên dưới thuộc tính của một lực kéo về với biểu thức F = – 0,8cos 4t (N). Dao động của vật với biên phỏng là
A. 6 cm
B. 12 cm
C. 8 cm
D. 10 cm
Giải
Theo đề suy ra: $\left\{ \begin{array}{l}
{F_{m{\rm{ax}}}} = kA = m{\omega ^2}.A = 0,8N\\
\omega = 4\left( {\frac{{rad}}{s}} \right)\\
m = 0,5kg
\end{array} \right. \to A = 0,1m = 10cm$

Xem thêm: cách tạo ra dòng điện xoay chiều

Câu 2 [ĐỀ THI BGD&ĐT]: Tại một điểm bên trên Trái Đất, nhị con cái ỉắc đơn với nằm trong chiều nhiều năm đang được đao động điều tiết với nằm trong biên phỏng. Gọi m1, F$_1$ và mét vuông, F$_2$ theo thứ tự là lượng, sự cân đối lực kéo về cực lớn của con cái nhấp lên xuống loại nhất và của con cái nhấp lên xuống loại nhị. lõi m1 + mét vuông = 1,2 kilogam và 2F$_2$ = 3F$_1$ . Giá trị của m1 là
A. 720 g.
B. 400g.
C. 480 g.
D. 600 g.
Giải
Ở một điểm bên trên Trái Đất, nhị con cái ỉắc đơn với nằm trong chiều nhiều năm →cùng tần số góc
$\left\{ \begin{array}{l}
{F_{1\max }} = {m_1}{\omega ^2}A\\
{F_{2\max }} = {m_2}{\omega ^2}A
\end{array} \right. \to \frac{{{F_{1\max }}}}{{{F_{2\max }}}} = \frac{{{m_1}}}{{{m_2}}} = \frac{2}{3} \to \frac{{{m_1}}}{{1,2 – {m_1}}} = \frac{2}{3} \to {m_1} = 0,48kg = 480g$
Chọn C.

Xem thêm: sơ đồ tư duy chiếc thuyền ngoài xa

Câu 3 [ĐỀ THI BGD&ĐT]: Một hóa học điểm giao động điều tiết bên trên trục Ox ở ngang với động năng cực lớn W0, lực kéo về có tính rộng lớn cực lớn F0. Vào thời khắc lực kéo về có tính rộng lớn vị 1/2 F0 thì động năng của vật bằng
A. $\frac{{2{W_0}}}{3}$
B. $\frac{{3{W_0}}}{4}$
C. $\frac{{{W_0}}}{3}$
D. $\frac{{{W_0}}}{2}$
Giải
Do hóa học điểm giao động điều tiết theo đòi phương ngang nên lực kéo về có tính lớn: |F| = mω2.|x|
$\begin{array}{l}
F = \frac{{{F_0}}}{2} \leftrightarrow m{\omega ^2}\left| x \right| = \frac{1}{2}m{\omega ^2}A \leftrightarrow \left| x \right| = \frac{A}{2} \to \left| v \right| = \frac{{\sqrt 3 \omega A}}{2}\\
\to {{\rm{W}}_d} = \frac{1}{2}m{v^2} = \frac{1}{2}m{\left( {\frac{{\sqrt 3 \omega A}}{2}} \right)^2} = \frac{3}{4}\frac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2} = \frac{3}{4}{{\rm{W}}_0}
\end{array}$

Câu 4 [ĐỀ THI BGD&ĐT]: Tại một nới bên trên Trái Đất, nhị con cái nhấp lên xuống đơn với nằm trong lượng đang được giao động điều tiết. Gọi ℓ$_1$, s$_{01}$, F$_1$ và ℓ$_2$, s$_{02}$, F$_2$ theo thứ tự là chiều nhiều năm, biên phỏng, sự cân đối lực kéo về cực lớn của con cái nhấp lên xuống loại nhất và của con cái nhấp lên xuống loại nhị. lõi 3ℓ$_2$ = 2ℓ$_1$, 2s$_{02}$ = 3s$_{01}$. Tỉ số $\frac{{{F_1}}}{{{F_2}}}$ bằng
A. 3/2
B. 4/9
C. 9/4
D. 2/3
Giải
Vì con cái nhấp lên xuống giao động điều tiết nên
$\alpha \le {10^0} \to \sin \alpha \approx \alpha = \frac{s}{\ell } \to {F_{\max }} = mg.\frac{{{s_0}}}{\ell } \to \frac{{{F_1}}}{{{F_2}}} = \frac{{{s_{01}}}}{{{s_{02}}}}.\frac{{{\ell _2}}}{{{\ell _1}}} = \frac{4}{9}$
Chọn B.

Câu 5 [ĐỀ THI BGD&ĐT]: Cho nhị vật giao động điều tiết dọc từ hai tuyến đường trực tiếp nằm trong tuy nhiên song với trục Ox. Vị trí cân đối của từng vật phía trên đường thẳng liền mạch vuông góc với trục Ox bên trên O. Trong hệ trục vuông góc xOv, lối (1) là vật thị màn biểu diễn quan hệ thân mật véc tơ vận tốc tức thời và li phỏng của vật 1, lối (2) la vật thị màn biểu diễn quan hệ thân mật véc tơ vận tốc tức thời và li phỏng của vật 2 (hình vẽ). lõi những lực kéo về cực lớn thuộc tính lên nhị vật nhập quy trình giao động là đều bằng nhau. Tỉ số thân mật lượng của vật 2 với lượng của vật 1 là
A.1/27.
B. 3.
C. 27.
D. 1/3
Giải
$\left. \begin{array}{l}
\left. \begin{array}{l}
{A_2} = 3{A_1}\\
{v_{1\max }} = 3{v_{2\max }} \to {A_1}.{\omega _1} = 3{A_2}.{\omega _2}
\end{array} \right\} \to \frac{{{\omega _1}}}{{{\omega _2}}} = 3\frac{{{A_2}}}{{{A_1}}} = 9\\
{F_{1\max }} = {F_{2\max }} \to {m_1}\omega _1^2{A_1} = {m_2}\omega _2^2{A_2} \to \frac{{{m_2}}}{{{m_1}}} = \frac{{\omega _1^2{A_1}}}{{\omega _2^2{A_2}}}
\end{array} \right\} \to \frac{{{m_2}}}{{{m_1}}} = {\left( 9 \right)^2}.\frac{1}{3} = 27$