công thức câu tường thuật

Trong giờ Anh, nhằm thuật lại điều rằng của những người không giống tất cả chúng ta dùng câu tường thuật. Loại câu này canh ty người rằng đơn giản kể lại mẩu chuyện của những người không giống một cơ hội trôi chảy rộng lớn và tránh khỏi những lỗi sử dụng kể từ. Hãy nằm trong EIV Education mò mẫm hiểu về loại câu này nhé.

Câu tường thuật (Reported Speech) là câu con gián tiếp dùng để làm thuật lại điều rằng của những người không giống.

Bạn đang xem: công thức câu tường thuật

Câu trần thuật theo đòi tự vị Cambridge là cơ hội tất cả chúng ta thể hiện nay điều rằng của những người không giống hoặc những gì tất cả chúng ta rằng. Có nhì loại câu trần thuật chính: câu thẳng và câu con gián tiếp.

Một số điều cảnh báo khi gửi kể từ câu thẳng quý phái câu con gián tiếp:

 • Động kể từ trần thuật được phân tách ở những thì thời điểm hiện tại, tất cả chúng ta không thay đổi thì của động kể từ chủ yếu, đại kể từ chỉ định và hướng dẫn, những trạng kể từ chỉ xứ sở và thời hạn khi thời gửi quý phái câu trần thuật.
 • Động kể từ trần thuật được phân tách ở thì vượt lên trước khứ thì các trạng kể từ thời hạn, xứ sở được thay cho thay đổi như sau:

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

Hiện bên trên đơn

Quá khứ đơn

Hiện bên trên tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn

Hiện bên trên trả thành

Quá khứ trả thành

Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Quá khứ đơn

Quá khứ trả thành

Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Quá khứ trả thành

Quá khứ trả thành

Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Tương lai đơn

Tương lai đơn ở vượt lên trước khứ (would)

Tương lai gần

was/ were going to lớn + V0

Tương lai tiếp diễn

Tương lai tiếp tục ở vượt lên trước khứ (would be + Ving)

Tương lai trả thành

Tương lai hoàn thành xong ở thì vượt lên trước khứ (would have V3/ed)

Shall/ can/ may

Should/ could/ might

Should/ could/ might/ must/ would

Giữ nguyên

 • Cần quy đổi đại kể từ nhân xưng, đại kể từ, tính kể từ chiếm hữu hoặc tân ngữ sao mang đến phù phù hợp với ngữ nghĩa của câu nhập quy trình quy đổi câu thẳng về câu con gián tiếp.
 • Động kể từ trần thuật được phân tách ở thì vượt lên trước khứ thì những trạng từ chỉ thời hạn, xứ sở và đại kể từ chỉ định và hướng dẫn được quy đổi theo đòi quy tắc sau:
today that day
tonight that night
yesterday the day before / the previous day
tomorrow the next day / the following day
now then
ago before
this that
these those
this / that the
here there
next / on Monday the next / following Monday
last Monday the previous Monday / the Monday before
the day after tomorrow in two days’ time / two days later
Câu trần thuật nhập giờ Anh
Cách lùi thì nhập giờ anh

Ví dụ:

Thì

Câu trực tiếp

Câu tường thuật

Hiện bên trên đơn

I love eating out

He said that he loved eating out

Hiện bên trên tiếp diễn

I am singing

He said that he was singing

Quá khứ đơn

I ate a sandwich

He said that he had eaten a sandwich

Quá khứ tiếp diễn

I was playing footbal

He said that he had been playing football

Hiện bên trên trả thành

I have done my homework

He said that he had done his homework

Quá khứ trả thành

I had gone to lớn London before

He said that he had gone to lớn London before

will

I will cook dinner

He said that he would cook dinner

would

I would bởi it

He said that he would bởi it

can

I can drive a car

He said that he could drive a car

could

I could swim when I was young

He said that he could swim when he was young

shall

I shall go to lớn the beach

He said that he should go to lớn the beach

should

I should bởi excercise

He said that he should bởi excercise

might

I might go early

He said that he might go early

must

I must finish my homework

He said that he must finish his homework

Cách gửi kể từ câu thẳng quý phái câu tường thuật

Để gửi kể từ câu thẳng quý phái câu trần thuật tất cả chúng ta đem 3 bước nên hoàn thành xong, nằm trong học tập từng bước giản dị và đơn giản trước nhé

Bước 1: Thay thay đổi thì

Nếu câu thẳng là thời điểm hiện tại đơn thì gửi quý phái thì vượt lên trước khứ đơn

Ví dụ

Câu trực tiếp: ” I love this chair”, she said.

Câu tường thuật: she said she loved this chair.

Nếu câu thẳng ở thì thời điểm hiện tại tiếp tục thì gửi quý phái thì vượt lên trước khứ tiếp tục.

Ví dụ:

Câu trực tiếp: “We are studying English”, they said. (“Chúng tôi đang được học tập giờ Anh” bọn họ nói)
Câu tường thuật: They said that they were studying English. (Họ bảo rằng bọn họ đang được học tập giờ Anh).

Nếu câu thẳng ở thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong thì gửi quý phái thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong.

Ví dụ:

Câu trực tiếp: “Mac has already eaten dinner”, she said. (” Mac đang được ăn tối”, Cô ấy nói)
Câu tường thuật: She said that Mac had already eaten dinner.(Cô ấy rằng Mac đang được ăn tối).

Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp tục thì gửi quý phái vượt lên trước khứ hoàn thành xong tiếp tục.

Ví dụ:

Câu trực tiếp: “I have been studying Math for an hours.” (” Tôi đang được học tập toán trong khoảng 1 giờ đồng hồ”)
Câu tường thuật: He/She said that he/she had been studying Math for an hours. (Anh/cô ấy đang được bảo rằng anh/cô ấy đang được học tập toán trong khoảng 1 giờ đồng hồ).

Tương lai đơn (Simple Future) hoặc “be going to” thì gửi quý phái Tương lai nhập vượt lên trước khứ (Future in the Past – bằng phương pháp thêm thắt “would” hoặc “was/were going to”).

Ví dụ:

Câu trực tiếp: “They will arrive at 10 PM,” she said.
Câu tường thuật: She said that they would arrive at 10  PM.
Câu trực tiếp: “She is going to lớn gọi her grandfather tomorrow,”, she said.
Câu tường thuật: She said that she was going to lớn gọi her grandfather the following day.

Bước 2: Thay thay đổi đại từ

 • I → He/She
 • You → He/She
 • We → They
 • They → They
 • He/She/It → They (nếu thương hiệu người/ động vật hoang dã ko xác lập trước).
 • Me → Him/Her
 • Us → Them
 • My → His/Her
 • Our → Their

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: “I am going to lớn the supermarket.”
  Câu tường thuật: He/She said that he/she was going to lớn the supermarket.
 • Câu trực tiếp: “We have finished our work.”
  Câu tường thuật: They said that they had finished their work.
 • Câu trực tiếp: “Our team got the championship.”
  Câu tường thuật: They said that their team had gotten the championship.
 • Câu trực tiếp: “Can you help bu solve this problem?”
  Câu tường thuật: He/She asked him/her if he/she could help him/her solve that problem.
 • Các trạng kể từ chỉ thời hạn, ví dụ: “today” (hôm nay) trở thành “that day” (ngày đó) hoặc “now” (bây giờ) trở thành “then” (sau đó).

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: “He said, ‘I’m going to lớn school now.'”
 • Câu tường thuật: He said that he was going to lớn school then.

Bước 3: Thêm kể từ tường thuật

Trong câu trần thuật, hay được sử dụng những kể từ reviews như “said”, “told”, “asked”,… nhằm đã cho thấy người rằng hoặc hành vi trần thuật.

Ví dụ:

Câu trực tiếp: “She said, ‘I will go to lớn Paris.'”
Câu tường thuật: She said that she would go to lớn Paris.

Công thức những loại câu trần thuật nhập giờ Anh

Công thức những loại câu trần thuật nhập giờ Anh (2)
Công thức những loại câu trần thuật nhập giờ Anh (2)

1. Câu trần thuật ở dạng câu hỏi:

Đối với dạng thắc mắc “YES/NO”:

S + asked/wanted to lớn know/wondered + if/whether + S + V

Ví dụ:

 • “Are you hungry?” she asked

→ She asked if I was hungry.

Xem thêm: z index trong css

Đối với dạng thắc mắc “WH-questions”:

S + asked(+O)/wanted to lớn know/wondered + Wh-words + S + V 

Ví dụ:

 • I asked them: “where are you going on winter vacation?

→ I asked them where they were going on winter vacation.

Lưu ý: say/says to lớn – ask/ask, said to lớn – asked.

2. Câu trần thuật ở dạng câu kể:

Câu tường thuật ở dạng câu kể được sử dụng khá phổ cập nhập giờ Anh đẻ thuật lại điều rằng hoặc mẩu chuyện của một người không giống.

Công thức của câu trần thuật ở dạng câu kể được phân tách như sau:

S + say/says/said hoặc tell/told + (that) + S + V.

 • Ví dụ: She said :”I love my parents very much” – She said she loved her parents very much.
 • Ví dụ: John said to lớn me: “I lượt thích these shoes” – John told bu he liked those shoes.

Says/say to lớn + O -> tells/tell + O.

 • Ví dụ: She says to lớn me: “I haven’t finished my housework” – She tells bu she hadn’t finished her housework.

3. Câu trần thuật ở dạng câu mệnh lệnh:

Các dạng câu trần thuật ở dạng câu khẩu lệnh dùng để làm thuật lại một câu khẩu lệnh của người nào tê liệt, được phân tách như sau:

Câu khẳng định:

S + told + O + to-infinitive.

 • Ví dụ: Mr.Han said: “Stand up, please, Hanni” – Mr.Han told Hanni to lớn stan up.

Câu phủ định:

S + told + O + not to-infinitive.

 • Ví dụ: the teacher said to lớn us: “Don’t cheat on test” – The teacher told us not to lớn cheat on test.

Câu điều kiện loại 1:

S said/told (that) If + S + V_ed, S + would + V.

 • Ví dụ: She said: “If I have money, I will buy this car” – She said that if she had money she would buy that xế hộp.

Câu ĐK loại 2 và 3:

S said/told (that) If + S + V-ed, S + would + V

hoặc

S said/told (that) If + S + had + V3/ed, S + would + have + V3/ed

 • Ví dụ: He said if he had known you were coming, he would have bought more fruits.

Câu trần thuật nhập giờ Anh

4. Câu trần thuật ở dạng quánh biệt:

Khi sử dụng “shall/would” để lấy rời khỏi điều chào hoặc điều đề xuất nào là tê liệt.

 • Ví dụ: Linh asked: “Shall I bring you some coffee?” – Tom offered to lớn bring bu some coffee.

Khi sử dụng will/would/can/could nhằm trình diễn mô tả sự đòi hỏi.

 • Ví dụ: Linh asked: “Will you turn off the light for bu, please?” – Linh asked bu to lớn turn off the light for he.

S + promised + to lớn V

Ví dụ:

 • She promised to lớn pay back money she borrowed. (Cô ấy đang được hứa trả chi phí lại số chi phí cô tao đang được mượn).
 • She promised to lớn study hard. (Cô ấy đang được hứa học tập chuyên nghiệp chỉ).

S + agree + to lớn V

Ví dụ:

 • He agree to lớn leave the house. (Anh ấy đồng ý tách ngoài ngôi nhà).
 • He agrees to lớn go to lớn the các buổi tiệc nhỏ with Nhi. ( Anh tao đồng ý tiếp cận buổi tiệc cùng theo với Nhi).

S + accuse  + sb + of + Ving

Ví dụ:

 • They accused him of beating people (Họ đang được cáo buộc anh vì như thế tội tiến công người).
 • She accused his of stealing (Cô ấy đang được kết tội anh tao ăn cắp).

5. Câu trần thuật ở dạng cảm thán

Ta đem công thức câu tường thuật ở dạng cảm thán như sau:

S + exclaimed/ said + that + S + V +…

Ví dụ:

 • “What a wonderful place!” – said Linda. → Linda exclaimed that the place was wonderful.

Ngoài rời khỏi, bên dưới đó là một vài ba những động kể từ thông thường hoặc xuất hiện nay nhập câu con gián tiếp nhưng mà chúng ta ko thể bỏ dở như: suggest (gợi ý), warn (cảnh báo), accuse (buộc tội), deny (phủ nhận), offer (đề nghị), admit (thừa nhận), claim (cho rằng), promise (hứa), apologize (xin lỗi),…

6. Câu trần thuật ước nguyện

Để quy đổi câu ước nguyện kể từ câu thẳng quý phái câu trần thuật, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng những cấu hình như “wished + that + S + (would/could/might) V + O” hoặc “expressed a wish + that + S + (would/could/might) V + O”.

Ví dụ:

Câu trực tiếp: “I wish I could travel to lớn London,” she said.
Câu tường thuật: She wished that she could travel to lớn Paris.
Câu trực tiếp: “I wish it would stop storming,” he said.
Câu tường thuật: He expressed a wish that it would stop storming.

7. Câu trần thuật với Let

Ý nghĩa rời khỏi lệnh: 

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: “Let bu know your idea by tomorrow,” he said. (  “Hãy mang đến tôi biết ý tưởng phát minh của khách hàng vào trong ngày mai”. Anh tao nói).
 • Câu tường thuật: He requested (that) I let him know my idea by tomorrow. ( Anh ấy đang được đòi hỏi rằng tôi nên mang đến anh a biết ý tưởng phát minh của tớ vào trong ngày mai).

Ý nghĩa đề nghị

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: “Let’s go to lớn the zoothis weekend,” they said. ( “Hãy lên đường sở thú vào thời gian cuối tuần” bọn họ nói).
 • Câu tường thuật: They suggested going to lớn the zoo that weekend.( Họ đang được khuyến cáo lên đường sở thú vào thời gian cuối tuần).

Ý nghĩa hững hờ, ko quan lại tâm: 

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: The student: “Minh wants to lớn go home” – The teacher said, “Let him”. ( Học sinh:” Minh ham muốn về mái ấm.” Giáo viên nói: ” Hãy nhằm anh ấy thực hiện vậy”)
 • Câu tường thuật: The student said that Minh wanted to lớn go home page but the teacher didn’t mind. ( Học sinh bảo rằng Minh ham muốn bỏ dở bài bác đánh giá tuy nhiên nghề giáo ko bận tâm)

8. Câu trần thuật với Needn’t

Khi câu thẳng chứa chấp từ needn’t”, tất cả chúng ta hay được sử dụng cấu trúc “didn’t have to” trong câu trần thuật nhằm mô tả chân thành và ý nghĩa tương tự.

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: “You needn’t attend the concert tomorrow,” she said. ( quý khách ko cần thiết nhập cuộc buổi hoà nhạc vào trong ngày mai”. Cô ấy nói).
 • Câu tường thuật: She said (that) I didn’t have to lớn attend the concer tomorrow. (Cô ấy bảo rằng tôi ko cần thiết nhập cuộc buổi hoà nhạc vào trong ngày mai).

Lưu ý khi gửi câu thẳng quý phái câu tường thuật

Lưu ý khi gửi câu thẳng quý phái câu trần thuật (1)
Lưu ý khi gửi câu thẳng quý phái câu trần thuật (1)

Nếu động kể từ trần thuật ở thì hiện nay tại

Với tình huống những động kể từ trần thuật được phân tách ở thì thời điểm hiện tại, thì không thay đổi động kể từ chủ yếu, đại kể từ chỉ định và hướng dẫn, trạng kể từ chỉ xứ sở và trạng kể từ chỉ thời hạn khi gửi bọn chúng quý phái cấu hình câu trần thuật.

Ví dụ:

Lisa says :” She is going to lớn VMA’s award next weekend”

Câu trần thuật Lisa says she is going to lớn VMA’s award next weekend.

Nếu động kể từ trần thuật ở vượt lên trước khứ

Nếu động kể từ trần thuật nhập câu lại ở thì vượt lên trước khứ, thì khi viết lách câu trần thuật, động kể từ chủ yếu tiếp tục lùi 1 bậc về vượt lên trước khứ theo đòi qui định sau:

-Will/ shall → would/ should.

– Am/ is/ are going to lớn → was/ were going to lớn.

– Must → had to lớn.

– Can → could.

– Thì thời điểm hiện tại đơn → thì vượt lên trước khứ đơn.

– Thì thời điểm hiện tại tiếp tục → thì vượt lên trước khứ tiếp tục.

– Thì vượt lên trước khứ tiếp tục → thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong tiếp tục.

– Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong → thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong.

– Thì vượt lên trước khứ đơn → thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong.

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: ’ll talk to lớn your mom,” he said.
 • Câu tường thuật: He said he would talk to lớn my mom.

Các động kể từ quánh biệt

Các kể từ wolud, could, might, should, ought to lớn vẫn sẽ tiến hành không thay đổi khi gửi quý phái câu con gián tiếp.

Chuyển thay đổi trạng kể từ thời hạn và điểm chốn
Trong tình huống động kể từ trần thuật ở thì vượt lên trước khứ thì khi gửi quý phái cấu hình câu trần thuật nhập Tiếng Anh, những trạng kể từ chỉ thời hạn, xứ sở và đại kể từ chỉ định và hướng dẫn tiếp tục thay cho thay đổi như sau:

Today → that day.

– Tonight → that night.

– Tomorrow → the next day/ the following day.

– Yesterday → the day before/ the previous day.

– Ago → before.

– Now → then.

– Next/ on Sunday → the next/ following Sunday.

– Last Sunday → the previous Saturday/ the Sunday before.

– The day after tomorrow → in two day’s time/ two days later.

– This → that.

– These → those.

– This/ that → the.

– Here → there.

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: “I’m buying a this house tomorrow,” said Nguyen.
 • Câu tường thuật: Nguyen said (that) she was buying that house the next day.

Bài tập dượt về câu tường thuật

Bài tập dượt về câu tường thuật
Bài tập dượt về câu tường thuật

Bài tập: Viết lại những câu sau đây ở dạng câu tường thuật

1. Kate asked: “Are the kids reading comic books?”

→ Kate asked bu _____________________.

2. Bill asked: “Who gave you this hat?”

→ Bill wanted to lớn know ___________________.

3. Nancy told me: “I am going to lớn wash my clothes.”

→ Nacy told bu ________________________.

4. My friend said: “Tommy has never been to lớn London.”

→ My friend said ________________________.

5. My mom told me: “Clean your room!”

→ My mom told bu _____________________.

6. Andy: “I will go to lớn swim tomorrow”.

→ Andy said ____________________________.

7. Emily said: “My father and I went fishing three days ago.”

→ Emily said ____________________________.

8. Sarah told me: “Don’t go out alone at night!”

→ Sarah warned ___________________________.

Đáp án

1. Kate asked bu if the kids were reading comic books.

2. Bill wanted to lớn know who had given bu the that hat.

3. Nancy told bu that she was going to lớn wash her clothes.

4. My friend said that Tommy had never been to lớn London.

5. My mom told bu to lớn clean my room.

6. Andy siad that he would go to lớn swim the next day.

7. Emily said that her father and she had went fishing three days before.

Xem thêm: cách chèn cột trong excel

8. Sarah warned bu not to lớn go out alone at night.

Hy vọng sau những kỹ năng bên trên phía trên chúng ta cũng có thể dùng thành thục câu tường thuật giờ Anh. Đừng quên liên tiếp vận dụng nhập thực tiễn nhằm nằm trong nhanh chóng và ghi nhớ lâu rộng lớn nhé.

Nếu mình thích hiểu thâm thúy và tách những lỗi sai lầm không mong muốn khi áp dụng ngữ pháp này thì nên đừng chậm tay ĐK lịch trình học tập với nghề giáo bạn dạng ngữ bên trên EIV Education với mẫu mã học giờ Anh 1 kèm cặp 1 chan chứa quality và đáng tin tưởng.