chất nào sau đây không tan trong nước

Câu hỏi:

03/03/2020 27,282

Bạn đang xem: chất nào sau đây không tan trong nước

A. Xenlulozơ

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nung rét Fe với hóa học nào là tại đây thì dẫn đến hợp ý hóa học Fe (II) 

A. S

B. Dung dịch HNO3

C. O2

D. Cl2

Câu 2:

Cho 0,05 mol lếu láo hợp ý nhì este đơn chức X và Y thuộc tính vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH chiếm được lếu láo hợp ý những hóa học cơ học Z. Đốt cháy trọn vẹn Z chiếm được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Làm cất cánh tương đối lếu láo hợp ý Z chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 2,34

B. 4,56

C. 5,64

D. 3,48

Câu 3:

Điện phân 1 lít hỗn hợp AgNO3 với năng lượng điện vô cùng trơ, hỗn hợp sau năng lượng điện phân đem pH=2. Coi thể tích hỗn hợp sau năng lượng điện phân không bao giờ thay đổi. Khối lượng Ag bám ở catot là

A. 2,16g

B. 0,108g

C. 1,08g

Xem thêm: trước khi tiếp nhận nền văn hóa từ bên ngoài cư dân chăm pa có nền văn hóa bản địa nào sau đây

D. 0,54g

Câu 4:

Dung dịch chứa chấp lếu láo hợp ý nào là tại đây rất có thể hòa tan bột đồng ?

A. NaCl + HCl

B. HCl + FeCl2

C. Fe(NO3)2 + KNO3

D. HCl + KNO3

Câu 5:

Cho lếu láo hợp ý X bao gồm Al và Mg thuộc tính với cùng 1 lít hỗn hợp bao gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 2a mol/l, chiếm được 45,2 gam hóa học rắn Y. Cho Y thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 đặc, rét (dư), chiếm được 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất). sành những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a là

A. 0,25.

B. 0,30.

C. 0,15.

D. 0,20.

Câu 6:

Thành phần chủ yếu của “khí thiên nhiên” là

A. metan

B. etan

C. propan

D. n-butan

TÀI LIỆU VIP VIETJACK